Tải bản đầy đủ

bao cao tinh hinh bien che va co cau chuc danh

Phòng Giáo dục Lệ Thuỷ
việt nam
Trờng THCS Hồng Thuỷ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Độc lập Tự do Hạnh phúc.

Báo cáo tình hình biên chế và cơ cấu chức danh
Đơn vị: Trờng THCS Hồng Thủy.
Kính gửi: Phòng Giáo dục Lệ Thuỷ.
Trờng THCS Hồng Thuỷ kính trình với Bộ phận tổ chức Phòng
giáo dục về tình hình biên chế bộ máy và cơ cấu chức danh
nhà trờng nh sau:
Về quy mô trờng lớp.
- Tổng số học sinh: 858 em.
- Số lớp: 22 lớp.
- Hạng trờng: loại 2
Về cơ cấu.
*Tổng số biên chế đợc giao: 49 ngời.
Trong đó: CBQL: 02 ngời. Giáo viên: 43 ngời, Nhân
viên: 04 ngời.

Hiện tại:
+ CBQL: 02 ngời.
+ Giáo viên: - Biên chế: 38 ngời.
- Hợp đồng: 06 ngời
+ Nhân viên: - Biên chế: 02 ngời
- Hợp đồng: 02 ngời
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trờng có: 50 ngời
(D 01 ngời). Nhng hiện tại nhà trờng có 01 giáo viên nghĩ ốm
dài hạn: cô Phạm Thị Thí, 01 giáo viên nghĩ sinh: cô Phạm Thị
Duyên.
- Do đó hiện tại trớc mắt nhà trờng vẫn thiếu 01 giáo viên
đứng lớp (theo định suất biên chế đợc giao).
- Nhà trờng đã hợp đồng ngắn hạn cho 06 giáo viên và 02
nhân viên.
Cụ thể:
1. Nguyễn Văn Việt:
CĐSP Toán - Lý
2. Đỗ Thị Lan Hơng:
CĐSP Văn GDCD
3. Trơng Thị Mận:
ĐH Vật Lý.
4. Nguyễn Thị PhúcLoan: CĐ Anh.
5. Lê Thị Nga:
ĐH Sinh học.
6. Phạm Minh Hậu:
CĐSP Sinh Thể.
7. Phạm Thị Bình Minh: TC Hành chính Văn th.
8. Phạm Quỳnh Chi:
TC Th viện Thiết bị.


Hång Thñy, ngµy 09 th¸ng
9 n¨m 2007.
HiÖu trëngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×