Tải bản đầy đủ

Bao cao tinh hinh nam hoc 09 10

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh

Trờng THCS Hồng Thuỷ

phúc

Báo cáo tình hình năm học 2009 2010
Trờng THCS Hồng Thuỷ

1) Số lợng:
* Tổng số HS theo kế hoạch: 701em
- Chuyển trờng qua phòng GD 3 em.
- Chết: 1em (Lớp 6A)
* Tổng số hiện tại: 697 em.
- Bỏ học: 0
* Tuyển sinh vào lớp 6: 176/176
- Tỷ lệ đạt 100%.
2) Dự kiến thu nộp ngoài quy định (Theo công văn 87 của
UBND huyện)
- Điện quạt: 25000đ

- Nớc uống: 55000đ
- Giấy kiểm tra: 30000đ
3) Công tác tổ chức khai giảng.
- Thời gian: ngày 5/9/2009
- Địa điểm: Hội trờng nhà trờng.
- Thành phần:
+ Giáo viên: 43, đại biểu xã: 2, huyện: 3.
+ Học sinh: 45 em
- Hình thức tổ chức:
+ Theo quy định lễ và hội .
+ Quyên góp ủng hộ của đại biểu, giáo viên, học sinh:
1700000đ.
+ Triển khai phòng chống dịch cúm A (H1N1) và công tác ATTGT.
- Tổ chức nghi lễ trang nghiêm, gây ấn tợng cho học sinh, có bài
viết và ảnh đăng tải trên trang Web của phòng giáo dục.
4) Dự trù triển khai hội nghị CBCNV đầu năm.
- 7h00 ngày 23 tháng 9 năm 2009.
5) Kế hoạch dự kiến miễn giảm học phí.
- Ngày 15/9/2009: Học sinh nộp đơn phô tô hộ nghèo.
- Ngày 17/9/2009: GVCN lập danh sách nộp cho kế toán.
- Ngày 24/9/2009: Xét miễn giảm (theo kế hoạch của UBND xã).
- Ngày 25/9/2009: Triển khai thu nộp CSVC.
6) Kiến nghị:
a) Hội đồng giáo dục xã dây dựng kế hoạch hỗ trợ cho các trờng
những vấn đề sau:
- Hỗ trợ: + Đại hội CBCNV đầu năm: 200000đ.
+ Sơ kết HK I: 200000đ.
+ Tổng kết toàn trờng: 200000đ.
Cộng: 600000đ/trờng.
- Hỗ trợ: chi cho ngày 20/11: 50000đ/giáo viên và đại biểu.


b) Bổ sung các hồ sơ mua sắm CSVC, hồ sơ công trình xây dựng
cho UBND xã chủ đầu t cho các trờng để có pháp lý cập nhật vào
sổ tài sản của trờng.
c) Thông báo các khoản nợ CSVC các trờng cho trờng đợc biết để các
trờng chủ động xây dựng kế hoạch tham mu cho chủ tịch UBND xã.
d) Xúc tiến kịp thời xây dựng các hạng mục công trình theo kế
hoạch đợc duyệt, xây dựng quy trình chặt chẽ đảm bảo hiệu quả
cho chủ đầu t, phù hợp với tình hình trờng, giải ngân kịp thời cho
ban B.
e) Tạo hành lang pháp lý cho việc hổ trợ % thu hộ các khoản CSVC
dứt điểm từng năm học.
f) Thành lập ban chỉ đạo Phổ cập xã, ban chỉ đạo xây dựng chuẩn
quốc gia, có quy chế, phân công trách nhiệm để đẩy mạnh công
tác PCGD, xây dựng trờng chuẩn quốc gia có hiệu quả.
Hồng Thuỷ, ngày 8 tháng 9 năm
2009
Hiệu trởng
Võ Thành ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×