Tải bản đầy đủ

BAO CAO THONG TIN KHACMINH

phòng giáo dục lệ thủy
trờng thcs hồng thủy

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--***--

mẫu 3

các thông tin khác về chất lợng giáo dục đào tạo
1. Số lợng học sinh trong năm học 2005-2006
- Tổng số học sinh kế hoạch giao:
920
- Tổng số học sinh đầu năm:
920
- Tổng số học sinh cuối học kỳ:
917/22 lớp
- Tổng số học sinh bỏ học trong hè: Không
- Tổng số học sinh bỏ học trong học kỳ: 02
- Tổng số học viên bổ túc:

Không
- Tổng số học viên Tiếng Anh:
Không
- Tổng số học sinh học môn Tự chọn:420
- Tổng số học sinh học môn Tin học: Lớp 6:
Không ;
Lớp 7:
Không
- Tổng số học sinh học nghề phổ thông: Lớp 8:
Không
Lớp 9:
Không
2. Chất lợng đội ngũ:
- Tổng số CBQL:
03 đ/c
- Tổng số CB-GV-NV: 43 đ/c
- Tổng số CB-GV-NV có bằng Trung Cấp Chính trị: 01 đ/c
- Tổng số CB-GV-NV có bằng Cử nhân Chính trị: Không
3. Cơ sở vât chất trờng học.
- Tổng số kinh phí xây dựng CSVC trong năm học theo kế
hoạch: 80 triệu
- Tổng số phòng học:
11
- Chất lợng bàn ghế giáo viên:
Tốt
- Tổng số bảng chống lóa:
12 đủ
- Tổng số phòng học bộ môn:
03 (Vật Lý; Hóa - Sinh;
Thiết bị)
- Xếp loại Th viên:
Tốt
- Xếp loại Thiết bị:
Tốt
- Tự xếp Trờng Xanh-Sạch-Đẹp:
Tốt
- Đề xuất của trờng:
+ Xin đợc trang cấp phòng máy Vi tính phục vụ cho
học tập
Hồng Thủy, ngày 15 tháng 01 năm 2006
hiệu trởng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×