Tải bản đầy đủ

Bao cao thiet bi lop 9 nam 2006

Phòng Gd Lệ Thủy
Trờng THCs Liên Thủy

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Báo cáo về sử dụng thiết bị lớp 9 THCS
năm học 2005-2006
TN Chứng minh
TT

Môn
học

1
2
3

Toán


Hoá

TN Thực hành

Ghi
chú


Tổng
Số
Tổng
tiết có số tiết Tỉ tiết có số tiết Tỉ
thể
cần
lệ %
thể
cần
lệ %
TNCM TNCM
TNTH
TNTH
128
128
100
37
37
100
7
7
100
59
59
100
7
7
100
Không có

4


Sinh

35

47

71,5

11

14

78,6

TB và TB
chậm

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cnghệ
Ngữ
văn
Sử
Địa
Cdân
T,Anh
Mỹ

10

10

thuật
Âm
nhạc
Thể
dục
Phụ trách thiết bị

Trần Viết Hán

100

40

40

100

17

17

100

23
44
4
70

23
44
4
70

100
100
100
100

12

12

100

18

18

100

65

65

100

Ngày 13 tháng 2 năm 2006
Hiệu trởng

Lê Quốc Lập


Phòng Gd Lệ Thủy
Trờng THCS liên Thủy

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Báo cáo về chất lợng thiết bị lớp 9 THCS
năm học 2005-2006
( Chỉ nêu những dụng cụ cha đạt yêu cầu so với bộ mẫu,
giá cả quá cao hoặc thiếu so với danh mục)
TT

Môn

Tên hộp
thiết
bị

Dụng cụ số

Nơi sản
xuất

1.

Vật lý

TBDH

Biến thế nguồn

CTTB GD I

Vật lý

L9
TBDH

220V - 50 HZ TT1
Đèn Laset

Vật lý

L9
TBDH

Dây thép hình

L9

trụ -ỉ 1,6cm.

Vật lý

2.
3.

4.
5.
6.

Gi
á
cả

Chất lợng sử
dụng

Kiến nghị
đề xuất

Cha đảm bảo

Thay dổi

CTTB GD I

Thiếu 3

biến thế
Bổ sung đủ

CTTB GD I

Thiếu 5

Bổ sung đủ

TBDH

L800cm
Thanh trụ innox

CTTB GD I

Thiếu 2

Bổ sung đủ

Vật lý

L9
TBDH

TT 26
Giá lắp pin TT25

CTTB GD I

Dễ bị hỏng

Y/c Làm có

Vật lý

L9
TBDH

Tiếp điện

chất lợng
Làm lại có

(thanh quét)

chất lợng

Kém tiếp xúc
Chất lợng từ

Làm lại có

tín yếu

chất lợng

CTTB GD I

Cha đảm bảo

Làm lại có

CTTB GD I

chất lợng
Cha đảm bảo

chất lợng
Làm lại có
chất lợng
Làm lại có
chất lợng
Kiểm tra trớc

Động cơ máy phát CTTB GD I

L9

điện xoay chiều

TBDH

TT24
Nam châm

L9

(thẳng và chữ

Vật lý

TBDH

U) TT14 - 15
Quạt điện nhỏ 1

Vật lý

L9
TBDH

chiều TT13
Bóng đèn nguồn

10. Công

L9
TBDH

sáng TT62
Bóng com pac,

CT TBGD

chất lợng
Dễ bị cháy

nghệ
Hoá

L9
TBDH

đèn tròn TT1
Hộp hoá chất TT46

II
CT TBGD

Một số hoá

7.

8.
9.

11.

Vật lý

CTTB GD I


L9

II

chất số lợng

khi đóng

thiếu, giấy

hộp, sử dụng

quỳ bị hỏng

thử hoá chất

Bột CuO làm
TN không
12. Sinh

TBDH

Hộp mô hình

L9

CT TBGD

thành công
Mô hình cấu

II

tạo phân tử

Thay đổi

không chính
13.

TD

TBDH

Đồng hồ bấm

CT TBGD

xác
Thiếu chính

L9

giây điện tử TT1

II

xác không sử

Thay đổi

dụng đợc

Phụ trách thiết bị

Trần Viết Hán

Hiệu trởng

Lê Quốc LậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×