Tải bản đầy đủ

BAO CAO SO KET KI i NAM 2012 2013

Báo cáo sơ kết kì I năm học 2011-2012
Trờng THCS Hồng Thủy

BO CO S KT HC Kè 1
NM HC 2012-2013
PHầN THứ NHấT

NH GI KT QU
THC HIN CC NHIM V TRONG HC Kè 1
A-NH GI CHUNG:
Nm hc 2012- 2013 l nm hc th 3 ton ngnh thi ua thc hin thng
li Ngh quyt i hi huyn ng b ln th XXII, Ngh quyt i hi tnh
ng b ln th XV v Ngh quyt i hi ng ton quc ln th XI; tip tc
thc hin Ch th s 06/CT-TW ca B Chớnh tr v thc hin cuc vn ng "Hc
tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh"; Ch th s: 33/CT-TTg ca
Th tng Chớnh ph v "Chng tiờu cc trong thi c v bnh thnh tớch trong
giỏo dc", cuc vn ng "Mi thy, cụ giỏo l mt tm gng o c, t hc v
sỏng to"; Nm hc thứ hai thc hin chin lc phỏt trin GD&T 2011-2020
v nhiu chớnh sỏch phỏt trin giỏo dc ca ng v Nh nc ó ra.
Quỏn trit sõu sc cỏc Ngh quyt ca ng b cỏc cp; Ch th ca UBND
tnh v nhim v nm hc 2012-2013, ch ng "i mi cn bn v ton din

giỏo dc v o to" nhm gúp phn o to th h tr huyn nh phỏt trin ton
din, "nõng cao cht lng ngun nhõn lc ỏp ng yờu cu cụng cuc cụng
nghip húa, hin i húa, hi nhp kinh t quc t ca t nc"; phỏt huy nhng
kt qu ó t c, khc phc nhng mt cũn hn ch trong nm hc 2011-2012,
ton trng quyt tõm phn u hon thnh xut sc nhim v nm hc 2012 2013.
Phỏt huy sc mnh tp th, sc mnh xó hi húa giỏo dc nhm nõng cao
cht lng ton din ca nh trng. Gi vng v th ca trng trong tnh v
huyn v cht lng hc sinh gii, cht lng tuyn sinh THPT v duy trỡ cht
lng ca trng chun Quc gia. Tip tc u tiờn hng u cho i mi cụng tỏc
qun lý v nõng cao cht lng giỏo dc ton din, trong ú tip tc ch o nõng
cao cht lng vn húa c i tr v mi nhn, cht lng nng khiu ng thi
chỳ trng ch o cụng tỏc giỏo dc o c, sc khe, k nng sng cho hc
sinh. Xõy dng i ng n nh c v s lng v cht lng.
Tip tc u t xõy dng CSVC trng hc theo hng hin i, thõn

1


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2011-2012
Trờng THCS Hồng Thủy
thin, t chun xut sc. Nõng chun phũng hc b mụn, u tiờn u t phũng
hc ngoi ng; u t mua sm trang thit b cho cỏc mụn theo hng chun húa,
hin i hoỏ.
Cng c vng chc v nõng cao cht lng ph cp GDTHCS. Chng hin
tng hc sinh b hc gia chng v cú gii phỏp huy ng hc sinh trong tuyn
sinh 100%.
Hc k I va qua, nh trng ó cú nhiu gii phỏp tớch cc i mi cụng tỏc
qun lý v gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc, gúp phn tớch cc cho s phỏt
trin giỏo dc ca nh trng núi riờng v ca a phng núi chung.
B-NH GI KT QU C TH
1)Về số lợng - Qui mô phát triển và mục tiêu PC THCS
a)Về số lợng:
Khối Số
Kế
SLHuy
SL
Chuy
Bỏ
Cộn Ghi
lớp hoạch


động
Cuối kì
ển
Học
g
chú
đầu
đầu năm
(Chết
Giả
năm
)
m
6
4
130
130
129
0
0
0
7
4
139
139
139
0
0
0
8
3
112
112
112
0
0
0
9
5
158
158
158
0
0
0
Cộn 1
539
539
539
0
0
0
g
6
-Duy trì số lợng 100%
-Tuyển sinh vào lớp 6 : 130/130- Đạt tỷ lệ: 100%
*Đánh giá :
Công tác xây dựng và thực hiện qui mô phát triển ngày
càng đợc tăng trởng, đáp ứng cho yêu cầu dạy và học.
Việc duy trì số lợng tiến bộ hơn các năm học trớc. Nhờ trong
học kỳ qua, nhà trờng đã có những giải pháp tích cực cho việc
duy trì số lợng hiện có, nh công tác tuyên truyền, vận động tới
nhân dân và phụ huynh học sinh làm cho mọi ngời nhận thức
đúng về vai trò và trách nhiệm trong việc học tập của con em
mình đối với cộng đồng. Đồng thời phối kết hợp chặt chẻ giữa
nhà trờng, gia đình và các lực lợng giáo dục trên địa bàn, nên
đã hạn chế tối đa học sinh bỏ học.
b)Thực hiện mục tiêu PC GD
* V cụng tỏc iu tra cp nht s liu
2


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2011-2012
Trờng THCS Hồng Thủy
+ Nh trng lp phiu iu tra li. Thc hin tt cụng tỏc iu tra y cỏc
h gia ỡnh. .
+ Cp nht s liu theo ỳng h thng biu mu quy nh.
* V cụng tỏc lu tr h s ph cp
+ Nhp mỏy tớnh theo chng trỡnh qun lý ph cp
+ Phõn cụng cỏ nhõn ph trỏch lu gi h s.
* V cụng tỏc phi hp vi cỏc n v trng trong a bn, vi chớnh quyn
a phng
+ Nh trng ó phi hp cựng vi 2 trng Tiu hc trờn a bn iu tra ,
thng nht s liu v lp cỏc mu thng kờ.
+ Tham mu tt cú s lónh o ca chớnh quyn a phng v cỏc thụn
trong cụng tỏc iu tra, tp hp.
2) V cht lng giỏo dc ton din
a) Cụng tỏc i mi qun lý v nõng cao cht lng giỏo dc
*) i mi cụng tỏc qun lý
Tip tc i mi cụng tỏc qun lý, nõng cao cht lng giỏo dc. Nh trng
ó tp trung lm tt cỏc nhim v sau:
- Nh trng ó cú k hoch c th ca nm hc, tng thỏng, tng tun,
tng t thi ua. Xõy dng tt k hoch thc hin cỏc cuc vn ng v phong
tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc
- T chc, ch o cỏc hot ng theo k hoch, bo m tớnh thng nht,
cht ch. Quan tõm n cht lng i tr v mi nhn. Lm tt cụng tỏc biờn ch
i ng theo quy nh . B trớ cụng vic phự hp cho cỏc thnh viờn trong nh
trng, chỳ trng n vai trũ ca cỏ nhõn trong tp th, thc hin tt quy ch dõn
ch, phỏt huy c trớ tu v sc mnh ca tng cỏ nhõn thy cụ giỏo, t chc
thc hin cỏc chuyờn dy hc
- Tip tc lm tt cụng tỏc thi ua v cụng tỏc kim tra thanh tra ni b
trng hc . t ra cỏc yờu cu cao v s dng tin hc trong dy hc i vi giỏo
viờn v xem õy l mt trong nhng tiờu chun quan trng ỏnh giỏ v xp
loi giỏo viờn, ng thi to iu kin v kinh phớ v thi gian, mỏy múc cho giỏo
viờn cú th hon thnh tt nhim v ny.
*) Nõng cao cht lng giỏo dc
+ ỏnh giỏ trung thc kt qu hc tp ca hc sinh
+ Phõn loi i tng hc sinh. Tp trung dy bi dng hc v duy trỡ
tng cng ph o hc sinh yu
+ Tng cng thc hnh , luyn tp trong tng tit dy.
+ Tng cng vic kim tra chun b bi ca hc sinh
b) Kt qu cht lng cỏc mt giỏo dc
*Kết quả:
+ Chất lợng đánh giá qua kiểm tra học kỳ I (8 môn văn
hóa cơ bản):
*Mặt bằng chất lợng qua kiểm tra:Gồm: 4043 bài kiểm tra:
3


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2011-2012
Trờng THCS Hồng Thủy
- Điểm 0 - 2:

Có 128 bài

-

chiếm

tỷ

lệ:

3,2%
- Điểm từ 6,5 đến 10:
Có 1156 bài - chiếm tỷ lệ:
28,6 %
- Điểm T.Bình trở lên:
Có: 3029 bài - Chiếm tỷ lệ:
74,9%
+ Chất lợng xếp loại hai mặt giáo dục
*Về học lực :
+ Giỏi: 44
em - đạt tỷ lệ 8,18%
+ Khá: 149
em - đạt tỷ lệ: 27,7%
+ TB : 236 em - đạt tỷ lệ: 43,87%
+ Yếu: 109 em - đạt tỷ lệ: 20,26%
+ Kém: 0
*Về hạnh kiểm :
+ Tốt : 356 em - đạt tỷ lệ: 66,17%
+ Khá : 165 em - đạt tỷ lệ: 30,67%
+ TB : 17
em- đạt tỷ lệ: 3,16%
3) Hc sinh gii- hc sinh nng khiu
Nhà trờng đã tập trung bồi dỡng học sinh giỏi, học sinh năng
khiếu cho tất cả các đội tuyển tham gia HSG cấp huyện và
tỉnh, đến nay đã đủ điều kiện cho học sinh chuẩn bị thi tốt
các kỳ thi, cố gắng duy trì, giữ vững thành tích HSG nh năm
học trớc.
4) ỏnh giỏ v thc hin k hoch giỏo dc
a) Thc hin cỏc cuc vn ng v phong tro thi ua " Xõy dng trng
hc thõn thin , hc sinh tớch cc".
- Xõy dng v trin khai thc hin cú hiu qu cỏc cuc vn ng "Hc tp
v lm theo tm gng o c H Chớ Minh ";cuc vn ng " Hai khụng " ;
cuc vn ng " Mi thy giỏo, cụ giỏo l mt tm gng o c , t hc v
sỏng to".Gn vic thc hin v ỏnh giỏ cỏc cuc vn ng vo tng nhim v
c th ca dy hc v giỏo dc.
- Tip tc trin khai sõu rng vic thc hin cú hiu qu phong tro thi ua
" Xõy dng trng hc thõn thin , hc sinh tớch cc" trong i ng cỏn b giỏo
viờn v c bit l trong hc sinh. Xõy dng quy ch v cỏc tiờu chun ỏnh giỏ
xp loi vic thc hin phong tro thi ua.
b) Thc hin k hoch v k hoch thi gian nm hc
- Nh trng ó xõy dng k hoch v thc hin nghiờm tỳc k hoch nm
hc, trin khai ng b theo k hoch ca PGD.
- K hoch ca hc kỡ 1 nh trng ó thc hin theo ỳng quy nh v thi
gian v lch trỡnh theo biờn ch nm hc.
c) Thc hin chng trỡnh, SGK- thit b dy hc

4


B¸o c¸o s¬ kÕt k× I n¨m häc 2011-2012
Trêng THCS Hång Thñy
- Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học, áp dụng chương trình vào
dạy học theo đúng tiến độ quy định. Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học
tự chọn. Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp và dạy hướng nghiệp cho học
sinh. Thực hiện dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8 theo đúng quy định.
- Thực hiện đầy đủ các kiến thức của SGK, áp dụng chuẩn kiến thức mới
trong dạy và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Tiếp tục hoàn thành tăng trưởng về cơ sở vật chất dạy học, thực hiện
100% các tiết dạy yêu cầu có đồ dùng thiết bị dạy học theo quy định. Tăng trưởng
thêm một số máy tính cho thư viện và các phòng làm việc nhằm phục vụ cho ứng
dụng CNTT trong dạy học.
d) Công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho học sinh học tập tốt các
nội quy nề nếp và nghĩa vụ, trách nhiệm của người học sinh, đặc biệt là học tập
quán triệt và từng bước thực hiện tốt phong trào thi đua” xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”.
- Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh, thôn dân cư, các tổ chức
trong địa phương để tăng cường giáo dục nhân cách đạo lí và trách nhiệm cho học
sinh. Tổ chức được kiểm tra học tập ban đêm 1buổi/ tuần do chi đoàn tổ chức
- Tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như: tổ chức tốt các phong trào nói lời
hay làm việc tốt, giúp bạn nghèo cùng đến trường học tập, phong trào đền ơn đáp
nghĩa, phòng chống các tệ nạn xã hội như phòng chống ma tuý, an toàn giao
thông, chăm sóc bồn hoa cây cảnh của từng lớp để giáo dục truyền thống, giáo
dục pháp luật, giáo dục đạo đức.
- Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Vận dụng các nội dung
như giáo dục pháp luật- giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống vào bài
dạy nhằm góp phần giáo dục về nhận thức và bồi dưỡng tình cảm cho học sinh.
- Nhà trường cũng đã tổ chức tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh
năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu ở các khối lớp.
- Cải tiến việc tổ chức kiểm tra cho học sinh, thực hiện coi kiểm tra khá
nghiêm túc , tổ chức đề kiểm tra đến tận học sinh và các tiết kiểm tra có mã hai đề
trở lên.
- Thực hiện kiểm tra học sinh trung thực, khách quan. Thực hiện nghiêm
túc việc đánh giá xếp loại học sinh theo quy chế số 40 ngày 5/10/2006 và theo
thông tư 51 của Bộ giáo dục và đào tạo. Lấy chất lượng thực chất để đánh giá xếp
loại học sinh.
e) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục,.

5


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2011-2012
Trờng THCS Hồng Thủy
- Nh trng t chc hc tp v quỏn trit nghiờm tỳc nhim v nm hc cho i
ng ngay t u nm hc. Tng cng giỏo dc nhn thc v chớnh tr v
trỏch nhim nh giỏo cho i ng .

- To iu kin cho 4 giỏo viờn v nhõn viờn tham gia hc i hc. Thc
hin nghiờm tỳc cỏc t bi dng chuyờn mụn nghip v cho cỏn b qun lý v
i ng
- y mnh hot ng ca cỏc t chuyờn mụn, thng xuyờn d gi thm
lp, gúp ý trao i bi dy cho i ng. T chc tt cỏc chuyờn i mi
phng phỏp dy hc .
g) ng dng cụng ngh thụng tin trong qun lý v dy hc
* u điểm:
- T chc 1 bui tp hun cho giỏo viờn v nng lc khai thỏc thụng tin
trờn mng v s dng cỏc thit b dy hc.
- Sa cha thờm 06 mỏy vi tớnh.
- 100% giỏo viờn son giỏo ỏn trờn mỏy tớnh.
- Cú 100% giỏo viờn son giỏo ỏn trỡnh chiu trờn cỏc phn mm
PowerPoint, Violet .
- 100 % S mỏy tớnh c ni mng phc v cho qun lý, dy v hc.
- ó trin khai tt hot ng ca trang Web, khai thỏc hiu qu trong quỏ
trỡnh qun lý v dy hc. Nhiu ng chớ ó tớch cc vit bi xõy dng cho trang
Web.
*Tn ti:
- Cụng tỏc qun lý trang Web cha tt, th hin qun lý s lng bi, kim
tra cha quỏn xuyn ht, nhiu giỏo viờn cha vit bi theo phõn cụng, cha a
ỏp ỏn, biu im ca hc sinh trờn trang Web, cú nhng ng chớ cha ln no
tham gia hot ng trang bỏo in t m nh trng trin khai.
h) i mi cụng tỏc qun lý
- Ch o i mi kim tra ỏnh giỏ kt qu hc tp ca hc sinh t khõu
ra , coi kim tra, chm kim tra vi tinh thn trung thc nghiờm tỳc
- Giao khoỏn cht lng, s lng cho giỏo viờn. c bit giao s lng
cho giỏo viờn ch nhim.
- Tp trung kim tra ỏnh giỏ xp loi bi dy ca giỏo viờn i ụi vi cht
lng kim tra ca hc sinh trong tit dy
Hiu qu : Giỏo viờn ó cú chuyn bin mnh v ý thc trỏch nhim. Hc
sinh chuyn bin tt v n np v kt qu hc tp .
5)Cụng tỏc xõy dng i ng
* Tỡnh hỡnh i ng :
- Hiện nay đội ngũ có 41 đồng chí:
+Đại học:
31 đ/c
+Cao đẳng:
07 đ/c
+Trung cấp: 03 đ/c
- Chi bộ có 21 Đảng viên chiếm tỷ lệ 52,0 %
6


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2011-2012
Trờng THCS Hồng Thủy
*) Ưu điểm:
Nhìn chung đại đa số GV trong nhà trờng có năng lực khá,
nhiệt tình và phẩm chất tốt, có lơng tâm nghề nghiệp và kinh
nghiệm đảm bảo cho thực thi các nhiệm vụ đợc giao .
Đặc biệt có nhiều đồng chí không quản ngại khó, chấp
hành mọi sự phân công của nhà trờng và hoàn thành xuất sắc
nh: đ/c Đình Lý , đ/c San, đ/c Thanh, đ/c Hà A, đ/c Thuỷ, Hải
Lý, đ/c Viễn, đ/c Nhàn, đ/c Dũng, đ/c Hiền, đ/c Hu, Lợi, Duyên,
Quang, Cng, Thc ... và nhiều đ/c khác, chính nhờ đó mà các
hoạt động phong trào của nhà trờng đã thực hiện khá nhịp
nhàng.
*) Tồn tại:
Trong hc k va qua đội ngũ có nhiều biến động, cụ thể
đầu năm học đến nay luôn thiếu GV phải hợp đồng, nhiều đ/c
nghỉ sinh và biệt phái. Do đó rất khó khăn trong việc sắp xếp,
phân công các phần hành công tác.
Bên cạnh đó có nhiều đồng chí vẫn cha chăm lo bồi dỡng
chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề, nên việc tiếp
cận với đổi mới phơng pháp dạy học mới còn hạn chế. Có đồng
chí còn vi phạm qui chế chuyên môn nh chấm chữa, vào điểm,
bỏ tiết, chậm giờ... làm ảnh hởng đến hoạt động chuyên môn
của toàn trờng.
6) Cụng tỏc kim nh cht lng giỏo dc :
- Nh trng tin hnh hon thnh h s kim nh cht lng giỏo dc,
phõn cụng cỏc b phn tip tc lm h s ỏnh giỏ ngoi do s giỏo dc thc
hin vo thỏng 3 nm 2013.
7) Cụng tỏc dy thờm , hc thờm lp 9
- S hc sinh hc: 158
- Hỡnh thc dy : Ti trng , theo nhu cu hc sinh v c Nh trng
qun lý theo quy nh hin hnh.
8).Cụng tỏc xõy dng nn np, k cng trong cỏc hot ng;
- Thc hin quy ch lm vic ca n v v ca ngnh ; kt qu thc hin
quy ch dõn ch trong nh trng khỏ tụt.
- Xõy dng quy ch dõn ch ca c quan, hc tp v thc hin cỏc quy nh
ca chuyờn mụn, k cng n np dy v hc. Qun lý, s dng ngun ti chớnh
v CSVC ca nh trng ỳng mc ớch, ỳng vi ch i mi cụng tỏc qun
lý ti chớnh, thc hin tt cụng tỏc kim tra, kim kờ . Thc hin 3 cụng khai 4
kim tra theo quy nh. Thng xuyờn tranh th ý kin ca tp th, tng cng

7


B¸o c¸o s¬ kÕt k× I n¨m häc 2011-2012
Trêng THCS Hång Thñy
mối quan hệ giữa các tổ chức trong nhà trường và luôn lấy tập thể lãnh đạo, chỉ
đạo trong mọi hoạt động.
9).Công tác xây dựng Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên CSHCM, Đội thiếu
niên TPHCM,…
Làm tốt công tác xây dựng đảng, tiếp tục phát huy và giữ vững danh hiệu
Chi bộ trong sạch tiêu biểu của đảng bộ xã Hồng Thủy. Kết hợp chặt chẽ với các
tổ chức đoàn thể trong nhà trường như công đoàn, Đội TNTP trong phân công bố
trí công tác, trong kiểm tra đánh giá và xếp loại đội ngũ. Thực hiện thông tin kịp
thời, đúng yêu cầu. Tăng cường việc quan hệ với Hội cha mẹ học sinh - địa
phương, ngành giáo dục để có thêm các nguồn lực và sự đồng tình trong thực
hiện công việc.
- Duy trì tốt công tác thanh tra, kiểm tra giáo viên, kết hợp công tác bồi dưỡng
đội ngũ, thường xuyên động viên và tạo điều kiện cho các thành viên trong nhà
trường thực hiện nhiệm vụ.
10)Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và công bằng trong giáo dục
+ Nhà trường đã quan tâm và thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa
giáo dục, huy động được nhiều lực lượng trong các tổ chức và nhân dân của địa
phương để góp sức góp công cùng nhà trường phát triển
+ Nhà trường đã thực hiện tốt sự công bằng trong đánh giá xếp loại học
sinh , công bằng trong thu nộp các loại quỹ theo quy định.
+Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho học sinh, quan tâm đối tượng
khó khăn và chính sách. đã huy động nhiều nguồn lực để hổ trợ cho học sinh khó
khăn , học sinh diện chính sách.
11) Công tác phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, y tế học đường.
- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc phòng chống các tệ nạn xã hội,
ma túy. Thực hiện tuyên truyền vận động giáo dục chu đáo cho học sinh và phụ
huynh, không có hiện tượng sữ dụng ma túy và các tệ nạn xã hội trong trường
học.
- Nhà trường đã làm tốt việc mua bảo hiểm thân thể và bảo hiểm Y tế. Kết
hợp chặt chẻ với Y tế xã trong khám chửa bệnh cho học sinh, xữ lý kịp thời các
trường hợp tai nạn của học sinh.

ĐÁNH GIÁ CHUNG
* Những chuyển biến, ưu điểm nổi bật

8


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2011-2012
Trờng THCS Hồng Thủy
- Nh trng ó cú chuyn bin tớch cc trờn nhiu phng din. Trỏch
nhim nh giỏo ca cỏn b giỏo viờn c nõng cao v ó gúp phn tớch cc nõng
cao cht lng dy v hc ca giỏo viờn v hc sinh
- C s vt cht, trang thit b dy hc tng trng.
- N np k cng trng hc thc hin tt
- Phong quang trng lp c v sinh sch p
* Nhng hn ch, khuyt im
-Cht lng giỏo dc vn cha cao, cha tơng xứng với trờng chuẩn
Quốc gia và các trờng trong huyện.
- Phong tro bi dng hc sinh gii tuy cú chuyn bin nhng cht lng
cha tin cy, c bit l hc sinh tham gia thi hc sinh gii tnh cũn quỏ ớt so
vi yờu cu
- Kết quả thi đua : (có bản danh sách kèm theo).
+Về cá nhân: - Chiến sỹ thi đua : 14 đ/c
- LĐ tiên tiến:
22 đ/c
- HTNV:
05 đ/c
- Không HTNV :
01 đ/c
+Về tập thể: - Tập thể lao động xuất sắc.
- Liên đội vững mạnh xuất sắc.
- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Chi Đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
- Tổ tiên tiến: tổ Tự nhiên; tổ Sinh-hoá; tổ
Văn phòng.
- Lớp tiên tiến: 9E; 9A; 8A; 8B; 7A; 7C; 6A;
6C.
PHN TH 2

PHNG HNG HOT NG CA NH TRNG
TRONGHC K 2 NM HC 2012 2013

Phát huy và giữ vững những kết quả đạt đợc trong
học kỳ I vừa qua và khắc phục những tồn tại đã nêu.
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học đã đề ra từ
đai hội CBCNVC - Nhiệm vụ trong học kỳ II của trờng
THCS Hồng Thuỷ cần thực hiện tốt những công việc
trọng tâm sau:
1- Tip tc duy trỡ s lng 539/539, khụng cho HS b hc.
2- y mnh cht lng dy v hc, tp trung bi dng hc sinh gii tham
gia cỏc kỡ thi chn hc sinh gii ca huyn v tnh t kt qu cao
3- Chỳ trng ph o hc sinh yu theo cụng vn 227 ca PGD

9


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2011-2012
Trờng THCS Hồng Thủy
4- Tip tc dy ngh cho hc sinh lp 8, tham gia thi tt nghip ngh t
100%.
5- Tham gia cú hiu qu các hi thi cp huyn v tỉnh t ch tiờu đề ra.
6- Tip tc thc hin tt cỏc cuc vn ng v phong tro thi ua xõy dng
trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc
7- Tham gia hi thi TDTT cp huyn
8- Tham gia thi Olympic Ting Anh,v gii toỏn qua mng cp huyn
9- Tng cng bi dng cho hc sinh lp 9 nõng cao cht lng TN
THCS v tham gia d tuyn sinh vo lp 10 PTTH nm hc 2013 2014 cao hn
nm hc trc
10- Lm tt cụng tỏc tuyn sinh lp 6 nm hc 2013 2014.
11- Kt hp vi a phng t chc cho hc sinh tham gia sinh hot hố.
12- T chc bi dng thng xuyờn trong hố cho giỏo viờn
13- Lp k hoch tu sa -xõy dng CSVC cho a phng v trin khai thc
hin tu sa, xõy dng chun b cho nm hc mi.
PHN TH 3

NHNG KIN NGH - XUT
1- i vi phũng giỏo dc:
- Tham mu cho huyn tip tc u t tng trng c s vt cht cho nh
trng b sung cỏc tiờu chun ca Trng THCS t chun Quc gia.
Trên đây là những định hớng cơ bản của hoc kỳ II mà trờng chúng ta phải hoàn thành để thực hiện kế hoạch năm học
2012-2013 .
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó , ngoài sự nỗ lực của đội
ngũ , tôi mong rằng trờng THCS Hồng Thuỷ sẽ đón nhận sự quan
tâm thiết thực của cơ quan chỉ đạo phòng GD Lệ Thuỷ, của
lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phơng và các lực lợng GD, tạo
mọi điều kiện tốt nhất cho nhà trờng, vơn lên bớc tiếp những bớc tiếp nối để thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đề ra từ đại
hội cán bộ công chức đầu năm học.
Hng Thy ngy 12 thỏng 1 nm 2013
Hiu trng

Vừ Thnh ng

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×