Tải bản đầy đủ

BAO CAO SO KET HOC KY IINAM HOC 2006 2007 CHUAN 1

Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

Phần thứ nhất
đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ
năm học 2006-2007

I-Về số lợng qui mô phát triển và mục tiêu PC
THCS
1-Về số lợng:
Kế
Số hoạch
Khối
lớp
đầu
năm

SLHuy
động
đầu năm


SL
Cuối
năm

6
7
8
9

Chuy
ển

Bỏ
Học

Cộn
g
Giả
m

Ghi
chú

5
206
206
206
0
0
0
6
230
230
225
4
1
5
6
250
250


246
4
0
4
5
221
221
215
4
2
6
Cộn 2
907
907
892
12
3
15
g
2
- Chuyển trong năm: 12 học sinh
- Bỏ trong năm :
3 học sinh - tỷ lệ:
0.33%
- Duy trì số lợng
99,6%
- Tuyển sinh vào lớp 6 : 205/205
Đạt tỷ
lệ: 100%
*Đánh giá :
Công tác xây dựng và thực hiện qui mô phát triển
ngày càng đợc tăng trởng, đáp ứng cho yêu cầu dạy và
học.
Việc duy trì số lợng tiến bộ hơn các năm học trớc.
Nhờ trong học kỳ qua, nhà trờng đã có những giải pháp
tích cực cho việc duy trì số lợng hiện có, nh công tác
tuyên truyền, vận động tới nhân dân và phụ huynh
học sinh làm cho mọi ngời nhận thức đúng về vai trò
và trách nhiệm trong việc học tập của con em mình
đối với cộng đồng. Đồng thời phối kết hợp chặt chẻ
giữa nhà trờng, gia đình và các lực lợng giáo dục trên
địa bàn, nên đã hạn chế tối đa học sinh bỏ học.
1


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

2 -Thực hiện mục tiêu PC GD
Công tác PC GD đợc chú trọng, luôn xem đây là
nhiệm vụ chính trị hàng đầu mà Đảng và nhân dân
Hồng Thủy cần phải phấn đấu, đồng thời cũng xác
định trách nhiệm chính là của nhà trờng, nhằm tiếp
tục chỉ đạo củng cố và nâng cao chuẩn phổ cập
THCS. Do đó trong đầu năm học ban chỉ đạo PC GD
của nhà trờng đã triển khai trong hội đồng. Điều tra,
cập nhật, xử lý số liệu về các độ tuổi, trình độ văn
hóa, rà soát các loại hồ sơ liên quan đến các chuẩn, số
HS chuyển đi, chuyển đến, HS bỏ học để có số liệu
chính xác trong toàn xã. Chuẩn bị cho ban PCGD của
Tỉnh kiểm tra công nhận vào tháng 4 năm 2007.
Cụ thể: Qua kiểm tra của Tỉnh công nhận kết quả
nh sau:
* Nhận thức :
Các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phơng đã có
nhận thức đúng, đầy đủ về thực hiện các mục tiêu
PC-GD của địa phơng. Công tác lãnh chỉ đạo đảm
bảo sâu sát, kịp thời. Từ đó làm cho mỗi cán bộ Đảng
viên, các ban ngành đoàn thể có sự chuyển biến tích
cực và thực hiện có hiệu quả trong việc chống học sinh
bỏ học, chăm lo xây dựng CSVC, phối hợp giáo dục đạo
đức học sinh, góp phần nâng cao chất
lợng giáo dục toàn diện, đẩy nhanh tiến độ PCGDTHCS.
Đối với phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân
dân đã chuyễn biến mạnh mẽ trong nhận thức về mục
đích, ý nghĩa của việc PC-GD THCS và ngày càng
chăm lo đến quyền lợi và học tập của con em, sẳn
sàng đóng góp công, của xây dựng CSVC cho nhà trờng.
* Về công tác tổ chức.

2


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

Ban chỉ đạo PC-GDTHCS xã đợc thành lập đã
phát huy chức năng, nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo
đem lại hiệu quả thiết thực.
*Kết quả :
-Tiêu chuẩn 1:
+Duy trì chuẩn Quốc gia về PC Tiểu học đúng độ
tuổi.
+Tuyển sinh vào lớp 1: 138/138, đạt tỷ lệ 100%
+Độ tuổi 11-14 TN Tiểu học : 889/890 em đạt tỷ lệ
99,9%
+Tuyển sinh vào lớp 6 : 205/205đạt tỷ lệ 100%
Tăng cờng CSVC cho các trờng học để đảm bảo đủ
điều kiện thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông của
Bậc Tiểu học và THCS.
-Tiêu chuẩn 2
+ Học sinh lớp 9 xét TN-THCS
hai hệ năm
qua:190/190 - đạt tỷ lệ 100%
+ Độ tuổi 15-18 có bằng TN-THCS cả hai hệ 695/762
em - đạt 91,2 %
II- Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lợng dạy
học
1-Kết quả:
a- Chất lợng đánh giá qua kiểm tra học kỳ II
*Mặt bằng chất lợng qua kiểm tra:Gồm: 10950 bài kiểm
tra:
- Điểm 0:

Có 01 bài

- chiếm tỷ lệ 0.01

- Điểm dới 2:

Có 170 bài

- chiếm tỷ lệ 1,6

%
%
- Điểm
19,5 %
- Điểm
39,7%
- Điểm
28,3 %
- Điểm
6,2 %

từ 2 đến dới 5:

Có 2140 bài

- chiếm tỷ lệ

từ 5 đến dới 7:

Có 4349 bài - chiếm tỷ lệ

từ 7 đến dới 9:

Có 3137 bài

- chiếm tỷ lệ

từ 9 đến 10:

Có 675 bài

- chiếm tỷ lệ

3


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy
- Điểm T.Bình trở lên:
78,9 %

Có 8639 bài - chiếm tỷ lệ

b- Chất lợng xếp loại hai mặt giáo dục
*Về học lực :
+ Giỏi:

28/892 em - đạt tỷ lệ

3,1 %

+ Khá:

210/892 em - đạt tỷ lệ

23,5 %

+ Trung Bình :

484/892 em - đạt tỷ lệ

54,3 %
+ Yếu:

166/892 em - đạt tỷ lệ

+ Kém:

%
%

4/892 em - đạt tỷ lệ

18,6 %
0,4 %

*Về hạnh kiểm :
+ Tốt :

551/892 em - đạt tỷ lệ 61,8

+ Khá :

295/892 em - đạt tỷ lệ 33,1

+ Trung bình :

46/892 em - đạt tỷ lệ

5,2 %
2-Đánh giá việc nâng cao chất lợng dạy học
a-Đánh giá về việc nâng cao chất lợng đại trà:
*Ưu điểm:
Xác định, trọng tâm trong hoạt động chuyên môn,
là việc nâng cao chất lợng dạy học, nhà trờng đã triển
khai đổi mới trong công tác quản lý trên mọi phơng
diện. Do đó ngay từ đầu năm học, dựa trên chất lợng
của năm học củ, nhà trờng đã cho giáo viên đăng ký
chỉ tiêu phấn đấu chất lợng từng bộ môn, trên cơ sở
chất lợng xây dựng của PGD theo vùng trờng, đồng thời
xem đây là thớc đo phấn đấu của mỗi giáo viên, của
mỗi tổ chuyên môn và của nhà trờng. Bên cạnh đó, bộ
phận chuyên môn đã trăn trở đa ra những giải pháp
tích cực nhằm nâng cao chất lợng đại trà, đối với một
đơn vị nhiều năm chất lợng không đợc ổn định, Do
đó việc tháo gỡ đầu tiên là phải thống nhất, đoàn kết
4


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

trong toàn đội ngũ, cùng bắt tay vào làm chất lợng trên
cơ sở khảo sát đầu năm học. Trong suốt một năm học
qua, nhà trờng đã tập trung triển khai các chuyên đề
đổi mới theo từng giai đoạn, lên kế hoạch, kiểm tra,
điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong các nhóm tổ bộ
môn. Cụ thể nh các chuyên đề: Tổ chức lớp học, phơng
pháp dạy học theo đặc thù từng bộ môn, thiết kế bài
dạy, kiểm tra việc sử dụng các đồ dùng và phơng tiện
dạy học ở trên lớp, tổ chức hội thảo để định hớng rõ
trọng tâm, nội dung, kỹ năng kiến thức của
chơng trình xuyên suốt trong toàn cấp. Đòi hỏi, cần
phải dạy học sinh những gì ? dạy nh thế nào ? ở mức
độ ra sao, theo từng đối
tợng.
Song song với việc làm đó, nhà trờng đã mạnh dạn
đổi mới một số công việc nhằm đáp ứng với yêu cầu
dạy và học nh: Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém tại
trờng, theo lịch của chuyên môn cho tất cả các khối lớp,
tổ chức kiểm tra thờng xuyên học sinh học tập ở nhà
vào ban đêm, kiểm tra định kỳ 100% trên phiếu in
sẳn và có ít nhất 30% trắc nghiệm. Tổ chức kiểm tra
thờng xuyên nghiêm túc, đánh giá đúng từng đối tợng
học sinh, từng lớp, từng môn để có kế hoạch chỉ đạo
sâu sát việc học tập của học sinh..
*Tồn tại:
Trong việc triển khai nâng cao chất lợng dạy và học
vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề mà cần phải khắc phục;
đó là:
- Một số giáo viên năng lực s phạm còn hạn chế,
hoặc một số đồng chí cha tâm huyết, cha nhiệt tình
với công việc, việc tiếp cận phơng pháp nội dung chơng trình còn chậm đổi mới, còn sai sót, hiệu quả cha
cao. Chất lợng giảng dạy còn thấp, cha chốt đợc kiến
thức trọng tâm trong từng bài học, từng chơng, học
sinh hiểu cha sâu, vận dụng kiến thức vào bài kiểm
5


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

tra còn yếu và còn nặng về học thuộc. Điều đáng nói
giáo viên dạy cha trăn trở với chất lợng học của học sinh,
cha tìm ra nguyên nhân HS yếu kém của một số bộ
môn, cha cải tiến, cha học hỏi và tìm những giải pháp
tích cực nâng cao chất lợng mà môn mình đảm nhận.
Một lý giải cha có tính thuyết phục, đổ lổi chất lợng
thấp đó là do lịch sử để lại, do HS yếu, do HS nhác
học, không biết gì, mà cha đặt ra mình đã làm
những gì, dạy nh thế nào với HS
- Việc triển khai các chuyên đề đổi mới còn gặp
những khó khăn, vớng mắc nhiều lúc cha giải quyết đợc. Tuy đã đạt đợc những hiệu quả nhất định, song
cũng phải thấy rằng: Chúng ta cần phải mạnh dạn đổi
mới trong cách làm, phải rút kinh nghiệm và tháo gở
những về vấn đề chuyên môn và tiếp tục đột phá một
số khâu then chốt, có nh vậy đội ngũ mới lớn lên đợc và
đó cũng là một hình thức tự bồi dỡng chuyên môn một
cách tốt nhất.
- Bên cạnh đó một số bộ môn đặc thù nh Anh
văn; Mỹ thuật; Âm nhạc trong việc triển khai giám sát,
chỉ đạo của nhà trờng còn cha với tới đợc, vì không
thuộc nghiệp vụ chuyên môn, nên còn giao khoán cho
nhóm bộ môn. Đặc biệt một số bộ môn nh: Toán, Anh
văn chất lợng còn thấp, nhà trờng đã tập trung chỉ đạo
trong suốt từ học kỳ I và có rất nhiều giải pháp tích
cực, nhng đến nay chất lợng có đợc cải thiện song còn
rất thấp so với mặt bằng chỉ đạo. Có thể nói nguyên
nhân chủ yếu dẫn đến chất lợng yếu kém ở hai bộ
môn này là do trong những năm học trớc, nhà trờng cha
có những quyết sách mạnh mẻ, cha có giải pháp phù hợp
trong việc nâng cao chất lợng dạy và học, cha đảm bảo
thực chất, nên tình trạng đối phó, xem nhẹ, làm cho
tính chất trì trệ kéo dài. Bên cạnh đó trong quá trình
dạy học, giáo viên cha có biện pháp khoa học trong việc
hớng dẫn học sinh tự học ở nhà, dạy học còn rập khuôn,
6


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

máy móc, giảm tính t duy, tích cực sáng tạo của học
sinh. Hơn nữa trong giảng dạy, các phơng pháp dạy học
truyền thống cha chú trọng đúng mức, nên một bộ
phận học sinh tiếp cận kiến thức mới còn hạn chế. Hơn
nữa một số giáo viên cha chú trọng định hớng dạy học
trên cơ sở chuẩn nội dung, trọng tâm và kỹ năng kiến
thức. Do đó trong năm học tới, lực lợng chuyên môn của
nhà trờng cần phải đầu t thích đáng, tổ chức thực
hiện và có giải pháp đồng bộ, để cải thiện đợc chất lợng dạy học của môn Toán và Anh văn ngang bằng với
những bộ môn khác.
Cụ thể: Chất lợng mặt bằng môn Toán toàn trờng còn
thấp chỉ đạt 53,7%, môn Anh văn chỉ đạt 43,7%
b-Đánh giá kết quả chất lợng hai mặt giáo dục:
*Ưu điểm:
Chất lợng giáo dục đạo đức, đạt kết quả vợt mức so
với chỉ tiêu phấn đấu của trờng, tỷ lệ Hạnh kiểm khá
tốt khá cao (đạt 94,8%). Đó là nhờ, nhà trờng có những
chỉ đạo đúng đắn trong việc nâng cao chất lợng GD
toàn diện, chú trọng giáo dục những học sinh yếu về
đạo đức có hiệu quả.
Về tình hình đạo đức HS trong học kỳ qua, đại
đa số đều ngoan, lễ phép, có ý thức xây dựng tập
thể, đoàn kết, trung thực trong học tập và rèn luyện,
không đua đòi, không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực
hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trờng. Điều
đặc biệt trong học kỳ này, nề nếp của HS có tiến bộ
hơn hẳn các năm học trớc, tình trạng bạo lực học đờng,
mất trật tự an toàn trờng học đã đợc giảm đáng kể.
*Tồn tại:
Về đạo đức, một bộ phận HS vẫn còn hoang
nghịch, cha có ý thức bảo vệ của công, ăn mặc cha
gọn gàng, cha chăm chỉ trong học tập, tình trạng một
7


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

số học sinh bỏ học vào các quán chát, chơi bi da vẫn
còn, có lớp xếp loại hạnh kiểm trung bình đang còn
nhiều nh lớp 73, 84, 93, 95. Do đó, chúng ta cần có biện
pháp tốt hơn, trong việc giáo dục đạo đức lối sống cho
các em để từng bớc nâng cao chất lợng đạo đức trong
hè 2007, đặc biệt là những HS còn xếp loại hạnh kiểm
trung bình.
Về chất lợng học tập. Từ sau HKI, toàn trờng đã cố
gắng tập trung chỉ đạo, điều chỉnh nhằm nâng cao
chất lợng học lực, đồng thời chú trọng nhiều nhất vào
các môn Toán và Anh văn, Do đó thời gian cuôí năm
chất lợng đã nâng lên đáng kể nh môn Toán tăng 20%,
môn Anh tăng 10%, chất lợng kiểm tra toàn trờng tăng
8,5% so với học kỳ I. Phải nói rằng đây là một sự cố
gắng lớn của các thầy cô giáo và học sinh toàn trờng,
tuy cha đạt với yêu cầu mong muốn, song cũng tạo sự
chuyển biến trong việc làm chất lợng thực chất và cũng
tạo đà cho những năm học tới.
c- Đánh giá về công tác đổi mới:
Nhà trờng đã tổ chức quán triệt các tinh thần, các
văn bản chỉ thị cấp trên, về việc đổi mới giáo dục
phổ thông đến từng giáo viên, từng học sinh, và nhân
dân, nhận thức đợc tầm quan trọng của việc công tác
đổi mới. Trên cơ sở đó nhà trờng đã huy động nguồn
lực từ nhiều phía, để đầu t cơ sở vật chất đảm bảo
cho việc dạy và học.
Bộ phận chuyên môn đã chú trọng công tác bồi dỡng
đội ngũ tại chổ, nh bồi dỡng thông qua các buổi sinh
hoạt chuyên môn liên
trờng, đồng thời triển khai có hiệu quả các chuyên đề
đổi mới, nh chuyên đề tổ chức giải các bài tập khó,
dạy các bài thực hành,thí nghiệm trong chơng trình,
trao đổi về phơng pháp giảng dạy, thực hiện nghiêm
túc nền nếp, kĩ cơng trong quản lý thực hiện chơng
trình theo kế hoạch giảng dạy. Bên cạnh đó các tổ tr8


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

ởng chuyên môn thờng xuyên kiểm tra, giám sát việc
soạn bài, việc sữ dụng các đồ dùng dạy học ở trên lớp và
các hoạt động trọng tâm mà nhà trờng đặt ra.
d- Đánh giá về công tác bồi dỡng HSGvf học sinh
năng khiếu:
*Ưu điểm:
Phát huy những thành quả HSG trong những năm
qua, nhà trờng đã chú trọng đầu t cho công tác bồi dỡng HSG và học sinh năng khiếu, do đó bớc vào tháng
11, nhà trờng đã triển khai ngay công tác bồi dỡng dựa
trên kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi của PGD.
Qua kết quả tham gia dự thi học sinh giỏi ở cụm đạt
những thành tích nh sau:
- Về đồng đội có một giải nhì môn Địa Lí cấp
huyện.
- Về cá nhân có hai em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh,
tám em đạt giải huyện.
*Tồn tại:
Trong vấn đề bồi dỡng học sinh giỏi chúng ta cũng
gặp những khó khăn nhất định. Đó là nhu cầu đầu t
chất xám của một số bộ phận phụ huynh đang còn thờ
ơ, tạm bằng lòng với con em học xong bậc THCS, nên
việc huy động nguồn lực cho công tác bồi dỡng rất khó,
tình trạng học sinh không muốn tham gia thi học sinh
giỏi vẫn còn nhiều ở trờng THCS Hồng Thủy.
Bên cạnh đó một số giáo viên tuy có năng lực, nhng
lòng nhiệt tình với nghề nghiệp còn mức độ, nên cha
lao tâm, khổ luyện, cha trăn trở cho công tác bồi dỡng
học sinh giỏi nên hiệu quả cha cao, có đồng chí nhiều
năm liền không có học sinh giỏi. Do đó hớng sắp tới,
chúng ta cần phải cải tổ, phân công và có hớng đi
đúng, phù hợp, nhằm nâng cao chất lợng mũi nhọn
ngang tầm với các trờng trọng điểm ở trong huyện.
3 - Đánh giá công tác bồi dỡng đội ngũ :
a) Tình hình đội ngũ:
9


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

- Hiện nay đội ngũ có 50 đồng chí:
+Đại học:
16 đ/c chiếm tỷ lệ
32,0%
+Cao đẳng:
31đ/c chiếm tỷ lệ
62,0 %
+Trung cấp: 03 đ/c chiếm tỷ lệ 6,0 %
- Chi bộ có 18 Đảng viên chiếm tỷ lệ 36,0 %
* Ưu điểm:
Nhìn chung đại đa số GV trong nhà trờng có năng
lực khá, nhiệt tình và phẩm chất tốt, có lơng tâm
nghề nghiệp và kinh nghiệm đảm bảo cho thực thi các
nhiệm vụ đợc giao .
Đặc biệt có nhiều đồng chí không quản ngại khó,
chấp hành mọi sự phân công của nhà trờng và hoàn
thành xuất sắc nh: đ/c Quân, đ/c Luyến đ/c Lan, đ/c
Vinh, đ/c Thuý, Đình Lý, đ/c Ân tình, đ/c Diệu, đ/c
Hải, đ/c Hờng và nhiều đ/c khác, chính nhờ đó mà
các hoạt động phong trào của nhà trờng đã thực hiện
khá nhịp nhàng.
*) Tồn tại: Trong năm học qua đội ngũ có nhiều
biến động, cụ thể đầu năm học đến nay luôn thiếu
hẳn 3 đồng chí, 1 đ/c nghỉ ốm dài hạn, 2 đ/c theo
học ĐH chính quy, tuy nằm trong biên chế của nhà trờng nhng không tham gia giảng dạy suốt cả năm học, có
6 đồng chí theo học các lớp đại học & chuẩn hoá CĐSP.
Do đó rất khó khăn trong việc sắp xếp, phân công các
phần hành công tác.
Bên cạnh đó có nhiều đồng chí vẫn cha chăm lo
bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay
nghề, nên việc tiếp cận với đổi mới phơng pháp dạy
học mới còn hạn chế. Có đồng chí còn vi phạm qui chế
chuyên môn nh chấm chữa, vào điểm, bỏ tiết, chậm
giờ. Điều đáng nói là cá biệt có đồng chí vi phạm
nhiều lần, có hệ thống, đã kiểm điểm nhiều nhng
tiếp thu và khắc phục còn chậm, ảnh
10


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

hởng đến hoạt động chuyên môn của toàn trờng.
b) Những biện pháp đã nâng cao chất lợng đội
ngũ:
Thực hiện thờng xuyên, nghiêm túc và có kết quả
công tác kiểm tra nội bộ trờng học, chủ động phát hiện
bồi dỡng các đồng chí còn non tay nghề, để tiếp sức
cho đội ngũ trong quá trình rèn luyện chuyên môn
nghiệp vụ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ nhóm
chuyên môn, tổ chức tốt các hội thảo, các buổi sinh
hoạt chuyên môn liên trờng, nhằm giao lu học hỏi kinh
nghiệm, tiếp cận với các phơng pháp dạy học theo hớng
tích cực hoá. Song song với việc bồi dỡng tại chổ, nhà
trờng đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi ngời đợc tham
gia học tập để nâng cao nghiệp vụ, nh học các lớp ĐH,
các lớp CH CĐSP vv
Ngoài ra lãnh đạo nhà trờng đã hết sức chăm lo đời
sống về tinh thần và vật chất cho đội ngũ, tạo nguồn
động viên cho GV phấn khởi an tâm công tác.
c) Đánh giá công tác bồi dỡng thờng xuyên:
* Ưu điểm:
Nhà trờng đã tích cực triển khai công tác
BDTX chu kỳ III đảm bảo đúng tiến độ và quy
trình nh:
Thành lập BCĐ cấp trờng theo tinh thần Công văn
chỉ đạo của sở GD-ĐT.
Tích cực chủ động triển khai việc học tập và thảo
luận cho giáo viên, đồng thời tiến hành thao giảng và
dự giờ theo các chuyên đề đạt kết quả khá tốt theo yêu
cầu đề ra, nh chuyên đề sử dụng ĐDDH trên lớp, kiểm
tra đánh giá học sinh.... Nhà trờng cũng nh các tổ
chuyên môn đã tập trung xây dựng bộ hồ sơ BDTX
đảm bảo yêu cầu và có chất lợng.
Qua công tác bồi dỡng thờng xuyên đã giúp cho
nhiều giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ nắm chắc các yêu cầu về đổi mới dạy học, yêu cầu
11


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

về chuẩn kiến thức kỷ năng của môn học, đặc biệt là
công tác t tởng của đội ngũ đợc nâng lên rõ rệt
Kết quả đạt đợc qua phần lý luận giáo dục và
chuyên môn nghiệp vụ có 95,8% CBGV đạt từ loại khá
trở lên, không có giáo viên không đạt yêu cầu. Trong đó
có nhiều gơng tự học tốt nh: đ/c Luyến, đ/c Â.Tình,
đ/c Hiền, đ/c Thuỷ....
* Tồn tại:
Một số tồn tại cần khắc phục: Đó là một số đ/c
hoàn thành sổ kế hoạch bài học còn chậm, việc trình
bày hồ sơ cha đẹp. Một số tiết dạy cha thật sự phát
huy đợc tính t duy sáng tạo của học sinh, có đ/c dự giờ
đang còn ít, việc góp ý cho đồng nghiệp sau dự giờ
của một số giáo viên cha đúng mức. Có đồng chí cha
thật sự có ý thức đầu t vào việc tự học, tự nghiên cứu,
còn mang tính trung bình chủ nghĩa. Do đó một số
tiết dạy còn có nhiều hạn chế
d)Đánh giá công tác nhân viên:
Nhân viên đã có nhiều cố gắng học hỏi để nâng
cao nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công
việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ
đợc giao, đã chú trọng cải tiến nghiệp vụ trong công
việc.
g) Đánh giá thực hiện cuộc vận động : Nói
không với tiêu cc trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục:
* Ưu điểm.
Trong đầu năm học nhà trờng đã triển khai cuộc
vận động : Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục tới toàn thể cán bộ giáo viên,
nhân viên, học sinh, phụ huynh, các tổ chức trong và
ngoài nhà trờng ngay trong lễ khai giảng. Bên cạnh đó
đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để chuyển
tải tinh thần của Bộ GD - ĐT đến lãnh đạo và nhân

12


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

dân địa phơng vớí sự cấp bách và kế hoạch lâu dài
của cuộc vận động.
Suốt cả năm học vừa qua. Ban giám hiệu cùng các
đoàn thể, tổ chuyên môn quán triệt sâu sắc và triển
khai kỷ cơng nề nếp dạy và học trong nhà trờng trên
mọi phơng diện. Cụ thể: Rà xét lại chất lợng đầu năm
toàn thể học sinh, lấy mặt bằng thực chất. Tăng cờng
đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm đánh giá chất lợng
thực chất của toàn trờng, coi trọng việc phân tích,
xếp loại cán bộ công chức , xếp loại tổ, nhà trờng và
học sinh. Đến nay trên cơ bản đã xây dựng đợc kỷ cơng, kỷ luật nhà trờng khá nề nếp và đi vào thế ổn
định.
* Tồn tại:
Trên một số mặt vẫn còn phải khắc phục trong đó
là. Việc bình xét thi đua từng tháng đối với giáo viên
còn cha đảm bảo hoàn toàn thực chất, còn tình trạng
nể ngại, bỏ qua một số khuyết điểm của cán bộ, nên
cha đánh giá đúng với thành tích của cá nhân và tập
thể của đơn vị.
Bên cạnh đó một bộ phận nhỏ giáo viên cha nhận
thức đầy đủ với quan điểm và yêu cầu của cuộc vận
động, nên còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong vấn đề
này, vai trò của các tổ chức chính trị, quán triệt sâu
rộng trong toàn thể đội ngũ để cuộc vận động nhng
hiệu quả cha cao, cha đáp ứng với yêu cầu giáo dục
trong giai đoạn mới.
III - Đánh giá hoạt động các đoàn thể:
1-Ưu điểm
Trong năm học vừa qua, đợc sự lãnh đạo sát sao
của chi bộ Đảng. Các tổ chức đoàn thể trong nhà
trờng đã phát huy đợc vai trò trách nhiệm của
mình, thúc đẩy phong trào và đạt đợc những
thành tựu đáng kể.

13


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

Về phía công đoàn trờng ngoài chức năng chăm lo
đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ, bảo vệ
quyền lợi chính đáng của đoàn viên, còn là yếu tố tích
cực cho hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác.
Công đoàn đã tổ chức các hội thi thao giảng chào
mừng các ngày lễ lớn, nhằm nâng cao trình độ tay
nghề cho giáo viên. Ngoài ra tổ chức công đoàn còn
làm tốt công tác hiếu hỷ, dạy thay giúp đỡ các đồng
chí đi học, hoặc ốm đau đột xuất, đảm bảo cho hoạt
động của nhà trờng vẫn tíên hành bình thờng. Kết
quả qua kiểm tra của công đoàn tỉnh đã đánh giá cao
sự phấn đấu vơn lên của công đoàn cơ sở và đã đạt
thành tích công đoàn vững mạnh xuất sắc.
Hoạt động Đội trong năm học đã có nhiều tiến bộ vợt
bậc. Tổ chức Đội đã kiện toàn lại và triển khai bài bản,
khắc phục những tồn tại trong năm học trớc. Công tác
Đoàn trở thành một hoạt động phong trào sâu rộng
trong giáo viên và học sinh, thực sự là một tổ chức
chính trị vững mạnh nhằm giáo dục t tởng, đạo đức
cho thế hệ trẻ.
2-Tồn tại
Về công tác Đoàn trong trờng học, trong học kỳ I còn
nhiều tồn tại, nhng đến nay đã có nhiều tiến bộ trong
công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động phong
trào. Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện còn cha hiệu
quả. Các đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn, cha
có kinh nghiệm trong công tác đoàn, nên việc giám sát,
chỉ đạo nhiều khi cha thờng xuyên, cha liên tục, thiếu
thống nhất, thiếu đồng bộ. Đồng thời sự phối hợp giữa
các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng và địa phơng
còn hạn chế, do đó hiệu quả giáo dục cha cao, nhất là
trong việc phối hợp giáo dục đạo đức học sinh
Bên cạnh đó một số đồng chí Đoàn viên giáo viên
cha thực sự gơng mẩu, cha nhiệt tình năng nổ, còn có
t tởng trung bình chủ nghĩa, trong chờ, ỷ lại, tham gia
14


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

công tác còn qua loa, chiếu lệ, nên một số hoạt động
cha đạt với yêu cầu mong muốn.
IV- Công tác XD CSVC Thiết bị dạy học:
Trong năm học này đợc sự quan tâm của LĐ địa
phơng và của phòng GD, CSVC trờng học đã có sự tăng
trởng rất lớn, nhà trờng đã tham mu với địa phơng đầu
t xây dựng CSVC; mua sắm bàn ghế trang thiết bị dạy
học và tu sữa nhằm đáp ứng với yêu cầu việc đổi mới
giáo dục phổ thông nh:
-Xây dựng 2 phòng chức năng với trị giá:
160 triệu đồng.
- Xây dựng sân Bê-tông diện tích 450m2 trị giá:
23 triệu đồng.
-Xây dựng nhà xe cho giáo viên 120m2 trị giá:
24 triệu đồng
-Mua sắm mới bàn ghế phòng hội đồng với với trị giá:
35,1 triệu đồng.
- Trang cấp phòng máy vi tính ( 11 máy) trị giá:
60.787.650 đồng
- Mua sách và thiết bị dạy họcvới trị giá:
6.398.000 đồng
*Tổng trị giá XDCSVC trong năm học là:
309.285.650 đồng

V- Công tác xây dựng trờng chuẩn quốc gia.
1-Ưu điểm
Đã bám sát các tiêu chuẩn, từng bớc hoàn thành
những nội dung phấn đấu đến 2008 đạt 5 chuẩn quy
định. Rà soát lại các điều kiện xây dựng trờng chuẩn
nh sau:
*Tiêu chuẩn 1 :
Tổ chức nhà trờng
Tiếp tục tổ chức các hoạt động chuyên môn để
nâng cao chất lợng và bồi dỡng nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
- Cũng cố các loại hồ sơ của nhà trờng Từ năm học
2001-2002 đến nay.
- Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội
cha mẹ học sinh.
15


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

- Cũng cố hoạt động của tổ hành chính -quản trị.
- Xây dựng các tổ chức, đoàn thể để đạt trong
sạch vững mạnh.
*Tiêu chuẩn 2:
Cán bộ quản lý giáo viên nhân viên.
- Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn
trình độ đào tạo 100%.
- Bồi dỡng, dự thi công nhận đạt đủ số lợng 20%
GVDG các cấp.
Tiêu chuẩn 3 :
Chất lợng giáo dục
Cũng cố, duy trì và nâng cao các chuẩn hiện tại:
Đạt
Tiêu chuẩn 4 :
Cơ sở vật chất thiết bị
-Xây dựng khuôn viên tờng rào, cổng, khu phòng
học và các phòng chức năng cảnh quang Xanh - Sạch Đẹp.
- Xây dựng 2 phòng chức năng (hoàn thiện vào
tháng 1 năm 2007).
- Phấn đấu xây dựng các phòng chức năng khác nh:
phòng y tế, phòng Công đoàn, phòng bảo vê, phòng
truyền thống, phòng kho, phòng trực,thiết bị bên trong
các phòng học bộ môn, trang trí mảng nền các phòng
chức năng, cải tạo khu sân chơi, xây dựng khu công
trình phụ cho giáo viên và học sinh, xây dựng thêm
hàng rào phía sau trờng, từng bớc XD và hoàn thiện từ
nay cho đến tháng 9 năm 2008, kinh phí chủ yếu huy
động do địa phơng và hội CMHS.
Tiêu chuẩn 5:
Công tác xã hội hoá giáo dục
Cũng cố, duy trì và nâng cao các hoạt động hiện
có.
2-Tồn tại:
-Ban chỉ đạo xây dựng trờng chuẩn quốc gia hoạt
động cha đồng bộ, công tác chỉ đạo cha có tính
chiến lợc lâu dài. Hơn nữa do điều kiện kinh tế địa

16


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

phơng đang còn nghèo, việc đầu t CSVC còn thiếu
thốn, nên xây dựng chuẫn 4 gặp rất nhiều khó khăn.
- Nhận thức một bộ phận phụ huynh học sinh đang
còn thấp nên công tác xã hội hoá giáo dục còn hạn chế
cha ngang với các địa phơng trong huyện.
VI-Công tác quản lý chỉ đạo:
1-Ưu điểm
Căn cứ chỉ thị 32 của Bộ GD-ĐT và các văn bản hớng
dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học. Nhà trờng đã XD kế
hoạch ngay từ đầu năm học, từ kế hoạch tổng thể và
cụ thể hoá từng giai đoạn mà nhà trờng phấn đấu. Với
sự nhất trí cao cùng với sự tự giác của đội ngũ, bớc đầu
đã tạo sự chuyển biến về mọi mặt. Cụ thể là:
1. Thực hiện quản lý trờng học theo đúng qui định
điều lệ Trờng THCS, coi trọng công tác kế hoạch hoá,
triển khai thực hiện, kiểm soát kết quả theo biên chế
năm học và kế hoạch dài hạn phù hợp với tình hình thực
tế của địa phơng. Song song với việc làm đó, BGH đã
thiết lập chặt chẽ nề nếp kỷ cơng trờng học hởng úng
cuộc vận động : Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục. Coi trọng công tác
kiểm tra nội bộ của Hiệu trởng, thực hiện nghiêm túc
các Chỉ thị, Quyết định của cấp trên nh QĐ35,Thông
t 43... Đảm bảo sự công bằng trong phân công các
phần hành công tác.
2. Lãnh đạo nhà trờng đã tham mu có hiệu quả với
Lãnh đạo địa phơng và các lực lợng giáo dục trên địa
bàn, làm tốt công tác Xã hội hóa Giáo dục, phối kết hợp
tốt với các ban ngành, đoàn thể cùng bắt tay đồng bộ
thúc đẩy phong trào giáo dục phát triển ngày càng
mạnh mẽ. Công tác PC GD-THCS đợc giữ vững và nâng
cao. Công tác số lợng đợc chú trọng, đồng thời đẩy
mạnh công tác bồi dỡng học sinh giỏi và học sinh năng
khiếu, nâng cao chất lợng ngang với mặt bằng của vùng
chỉ đạo.
17


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

3.Về công tác quản lý tài chính: Đảm bảo quản lý
thu chi công khai, đúng qui định của nhà nớc theo luật
kế toán thống kê, không tham nhũng, lạm dụng, mất
lòng tin với đội ngũ và đối với nhân dân.
2-Tồn tại:
Trong công tác quản lý chỉ đạo còn tồn tại ở Ban
giám hiệu và các tổ trởng còn cha thật cơng quyết
trong xử lý các giáo viên vi phạm quy chế, đồng thời
việc giám sát kiểm tra thiếu tính liên tục nên hiệu quả
cha cao. Một số đ/c vẫn cha thực sự gơng mẫu trong
công việc, thờ ơ trớc các hoạt động của nhà trờng và
cha thể hiện bản lĩnh của ngời phụ trách, giám nghĩ,
giám làm, giám chịu trách nhiệm trớc những sai sót của
mình cùng đội ngũ.
Tuy đã chống đợc bệnh thành tích trong thi cử, nhng
công tác thi đua xem ra cần điều chỉnh trên một số
phơng diện, để phấn đấu càng ngày càng thực chất
hơn, nhằm chấm dứt những tồn tại kéo dài.
ở một số đ/c năng lực hạn chế, cha nhiệt tình với
công việc cần thiết phải đề xuất thay đổi môi trờng
công tác, để hiệu quả công việc cao hơn. Đồng thời
cần đánh giá đúng năng lực cán bộ nhiều hơn nữa,
để thúc đẩy phong trào thi đua, tạo nên một nét mới
trong tập thể s phạm nhà trờng.
VII - Kết quả thi đua : (có bản danh sách kèm theo).
+Về cá nhân: - Chiến sỹ thi đua : 0 đ/c
- chiếm
%
Đ/c:
- LĐ tiên tiến:

đ/c

- HTNV:

đ/c

18

- chiếm

- chiếm

%

%


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

- Không xếp :
Biểu dơng các đồng chí:

đ/c

- chiếm

%

+Về tập thể: - Tập thể lao động
- Liên đội vững mạnh xuất sắc.
- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Chi Đoàn loại khá.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
- Tổ tiên tiến:
Tổ.
- Lớp tiên tiến: 5 lớp
- chiếm 22,7 % (81, 85,
72, 74, 63)
- HSG:
28 em - chiếm 3,1 %
- HS tiên tiến:210 em - chiếm 23,5 %

Phần thứ hai
NHIệM Vụ TRọNG TÂM TRONG hè.
1) Phối hợp với xã Đoàn và HĐĐ Địa phơng chuyển giao và tổ
chức cho đội viên nghĩ hè và tham gia hoạt động đội trên địa
bàn dân c đảm bảo vui tơi, bổ ích.
2)Thực hiện tốt công việc trực hè gồm các công việc: Bảo
vệ, chăm sóc cây, vệ sinh theo lịch phân công. Yêu cầu GVCN
lập danh sách trực cụ thể hàng ngày để tiện theo dõi kiểm tra.
3) Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện tốt công tác
bồi dỡng thờng xuyên theo kế hoạch của phòng GD một cách
nghiêm túc.
4) Tổ chức tốt việc ôn tập cho 166 em HS xếp loại học lực
yếu thi lại vào tháng 8/2006, phấn đấu đạt tỷ lệ 80% học sinh
lên lớp.
5) Chuẩn bị tốt kế hoạch cho CB - GV - NV nghĩ phép đủ
thời gian quy định và tổ chức tham quan theo kế hoạch của
Công đoàn trờng.

19


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy
6) Chuẩn bị tốt CSVC đảm bảo cho công tác dạy và học
năm học mới - Đồng thời làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 6
đạt 100%.
7) Thực hiện tốt việc xét TN-THCS đảm bảo đúng theo
quy chế quy định.
8) Tập trung chỉ đạo tốt kế hoạch ôn tập HS lớp 9 đúng
theo công văn 38 về dạy thêm học thêm của BGD, phấn đấu
đạt kết quả cao trong việc xét tốt nghiệp đạt 94% trở lên và
thi tuyển vào các trờng THPT vào ngày 26/6/2007 đạt 80% học
sinh tham gia thi vào các trờng THPT.
9) Làm tốt công tác duyệt kế hoạch phát triển cho năm học
mới có tính khả thi phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa
phơng.
10) Duy trì giữ vững số lợng học sinh của các lớp hiện có,
đồng thời tiếp tục củng cố và nâng cao chuẩn PC GD-THCS
trong những năm tiếp theo. Đẩy mạnh hoạt động của ban chỉ
đạo phổ cập xã, khắc phục đầy đủ 16 loại hồ sơ PCGD THCS. Chuẩn bị tốt cho công tác điều tra, tổng hợp PC - THPT
trong hè.
11)Tham mu hơn nữa với LĐ địa phơng và các ban ngành
đoàn thể, các cấp hội phụ huynh đầu t CSVC và các điều kiện
để từng bớc xây dựng trờng theo định hớng chuẩn quốc gia Trong năm học sắp tới nhà trờng phải phấn đấu hoàn thiện,
đạt đợc chuẩn 4. Đồng thời phải lập lại đề án xây dựng trờng
chuẩn quốc gia, phát huy vai trò và chức năng của ban chỉ đạo
xây dựng trờng chuẩn để đảm bảo đúng kế hoạch kế hoạch
và có tính khả thi cao nhằm đạt chuẩn Quốc gia đến năm học
2008 2009.

PHầN thứ ba

MộT Số KIếN NGHị Và Đề XUấT
1/ Đối với Phòng GD .
Cần quan tâm hơn việc điều động GV có năng lực, có tay
nghề vững vàng đầu t cho đơn vị đủ số lợng và có đủ bộ
môn đào tạo để thuận lợi cho việc nâng cao chất lợng giảng
dạy. Đặc biệt là giáo viên dạy môn Toán và Mỹ thuật

20


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy
2/ Đối với UBND xã :
Lãnh đạo địa phơng cần quan tâm hơn trong việc xây
dựng CSVC,
*Tóm lại:
Trên đây là những kết quả đánh giá việc thực hiện
nhiệm vụ trong năm hoc 2006-2007 mà trờng THCS Hồng Thủy
đã đạt đợc, và những định hớng cơ bản cho các công việc
tiếp nối để thực hiện kế hoạch năm học mới .
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, ngoài sự nỗ lực của đội
ngũ, tôi mong rằng sẽ đón nhận sự quan tâm thiết thực, thờng
xuyên của cơ quan phòng GD Lệ Thuỷ, của lãnh đạo địa phơng, của hội cha mẹ học sinh và các lực lợng GD trên địa bàn,
để tiếp bớc vững chắc trong thời gian tới.
Cuối cùng mong rằng tập thể s phạm nhà trờng phát huy
hơn nữa để tiếp tục đa sự nghiệp GD của xã nhà ngày một
vững chắc hơn, đáp ứng với yêu cầu mới của giáo dục đào tạo
trong sự nghiệp "Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nớc " .
Hồng Thuỷ, ngày 25 tháng 05
năm 2007.
Hiệu trởng

21


Báo cáo tổng kết năm học 2006-2007
Trờng THCS Hồng Thủy

1) Phối hợp với xã Đoàn và HĐĐ Địa phơng chuyển giao và tổ
chức cho đội viên nghĩ hè và tham gia hoạt động đội trên địa
bàn dân c đảm bảo vui tơi, bổ ích.
2)Thực hiện tốt công việc trực hè gồm các công việc: Bảo
vệ, chăm sóc cây, vệ sinh theo lịch phân công. Yêu cầu GVCN
lập danh sách trực cụ thể hàng ngày để tiện theo dõi kiểm tra.
4) Tổ chức tốt việc ôn tập cho 166 em HS xếp loại học lực
yếu thi lại vào tháng 8/2006, phấn đấu đạt tỷ lệ 80% học sinh
lên lớp.
6) Chuẩn bị tốt CSVC đảm bảo cho công tác dạy và học
năm học mới - Đồng thời làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 6
đạt 100%.
7) Thực hiện tốt việc xét TN-THCS đảm bảo đúng theo
quy chế quy định.
8) Tập trung chỉ đạo tốt kế hoạch ôn tập HS lớp 9 đúng
theo công văn 38 về dạy thêm học thêm của BGD, phấn đấu
đạt kết quả cao trong việc xét tốt nghiệp đạt 94% trở lên và
thi tuyển vào các trờng THPT vào ngày 26/6/2007 đạt 80% học
sinh tham gia thi vào các trờng THPT.
10) Duy trì giữ vững số lợng học sinh của các lớp hiện có,
đồng thời tiếp tục củng cố và nâng cao chuẩn PC GD-THCS
trong những năm tiếp theo. Đẩy mạnh hoạt động của ban chỉ
đạo phổ cập xã, khắc phục đầy đủ 16 loại hồ sơ PCGD THCS. Chuẩn bị tốt cho công tác điều tra, tổng hợp PC - THPT
trong hè.
11)Tham mu hơn nữa với LĐ địa phơng và các ban ngành
đoàn thể, các cấp hội phụ huynh đầu t CSVC và các điều kiện
để từng bớc xây dựng trờng theo định hớng chuẩn quốc gia Trong năm học sắp tới nhà trờng phải phấn đấu hoàn thiện,
đạt đợc chuẩn 4. Đồng thời phải lập lại đề án xây dựng trờng
chuẩn quốc gia, phát huy vai trò và chức năng của ban chỉ đạo
xây dựng trờng chuẩn để đảm bảo đúng kế hoạch kế hoạch
và có tính khả thi cao nhằm đạt chuẩn Quốc gia đến năm học
2008 2009.

22


B¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2006-2007
Trêng THCS Hång Thñy

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×