Tải bản đầy đủ

BAO CAO SO KET HOC KY i NAM HOC 2008 2009

Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy

Phần thứ nhất
đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ năm học
trong học kì vừa qua
I-Về số lợng qui mô phát triển và mục tiêu PC THCS

1-Về số lợng:
Khối Số
lớp
6
7

4
5

Kế
hoạch
đầu
năm

161
191

SLHuy
động
đầu năm

SL
Cuối kì

161
190

161
190

8
9
Cộn
g

Chuy
ển
(Chết
)
0
1

Bỏ
Học
0
0

Cộn
g
Giả
m
0
1


Ghi
chú

Chế
t

5
188
188
188
0
0
0
6
205
205
205
0
0
0
2
745
744
744
1
0
1
0
-Chuyển và bỏ trong học kỳ I : Không
-Duy trì số lợng 100%
-Tuyển sinh vào lớp 6 : 161/161
Đạt tỷ lệ: 100%
*Đánh giá :
Công tác xây dựng và thực hiện qui mô phát triển ngày
càng đợc tăng trởng, đáp ứng cho yêu cầu dạy và học.
Việc duy trì số lợng tiến bộ hơn các năm học trớc. Nhờ trong
học kỳ qua, nhà trờng đã có những giải pháp tích cực cho việc
duy trì số lợng hiện có, nh công tác tuyên truyền, vận động tới
nhân dân và phụ huynh học sinh làm cho mọi ngời nhận thức
đúng về vai trò và trách nhiệm trong việc học tập của con em
mình đối với cộng đồng. Đồng thời phối kết hợp chặt chẻ giữa
nhà trờng, gia đình và các lực lợng giáo dục trên địa bàn, nên
đã hạn chế tối đa học sinh bỏ học.
2 -Thực hiện mục tiêu PC GD
Công tác PC GD đợc chú trọng, luôn xem đây là nhiệm vụ
chính trị hàng đầu mà Đảng và nhân dân Hồng Thủy cần phải
phấn đấu, đồng thời cũng xác định trách nhiệm chính là của
1


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
nhà trờng, nhằm tiếp tục chỉ đạo củng cố và nâng cao chuẩn
phổ cập THCS. Do đó trong đầu năm học ban chỉ đạo PC GD
của nhà trờng đã triển khai trong hội đồng. Điều tra, cập nhật,
xử lý số liệu về các độ tuổi, trình độ văn hóa, rà soát các loại
hồ sơ liên quan đến các chuẩn, số HS chuyển đi, chuyển đến,
HS bỏ học để có số liệu chính xác trong toàn xã. Chuẩn bị cho
ban PCGD của huyện kiểm tra công nhận vào tháng 11 năm
2008.
Cụ thể: Qua kiểm tra của huyện công nhận kết quả nh
sau:
* Nhận thức :
Các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phơng đã có nhận thức
đúng, đầy đủ về thực hiện các mục tiêu PC-GD của địa phơng. Công tác lãnh chỉ đạo đảm bảo sâu sát, kịp thời. Từ đó
làm cho mỗi cán bộ Đảng viên, các ban ngành đoàn thể có sự
chuyển biến tích cực và thực hiện có hiệu quả trong việc
chống học sinh bỏ học, chăm lo xây dựng CSVC, phối hợp giáo
dục đạo đức học sinh, góp phần nâng cao chất lợng giáo dục
toàn diện, đẩy nhanh tiến độ PC-GDTHCS.
Đối với phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân đã
chuyễn biến mạnh mẽ trong nhận thức về mục đích, ý nghĩa
của việc PC-GD THCS và ngày càng chăm lo đến quyền lợi và
học tập của con em, sẵn sàng đóng góp công, của xây dựng
CSVC cho nhà trờng.
* Về công tác tổ chức.
Ban chỉ đạo PC-GDTHCS xã đợc thành lập đã phát huy
chức năng, nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo đem lại hiệu quả
thiết thực.
*Kết quả :
-Tiêu chuẩn 1:
+Duy trì chuẩn Quốc gia về PC Tiểu học đúng độ tuổi.
+Tuyển sinh vào lớp 1: 138/138, đạt tỷ lệ 100%

2


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
+Độ tuổi 11-14 TN Tiểu học : 889/890 em đạt tỷ lệ 99,9%
+Tuyển sinh vào lớp 6 : 205/205đạt tỷ lệ 100%
Tăng cờng CSVC cho các trờng học để đảm bảo đủ điều
kiện thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông của Bậc Tiểu học và
THCS.
-Tiêu chuẩn 2
+ Học sinh lớp 9 xét TN-THCS hai hệ năm qua:190/190 đạt tỷ lệ 100%
+ Độ tuổi 15-18 có bằng TN-THCS cả hai hệ 695/762 em đạt 91,2 %
II- Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lợng dạy học

1-Kết quả:
a- Chất lợng đánh giá qua kiểm tra học kỳ I
*Mặt bằng chất lợng qua kiểm tra:Gồm: 11084 bài kiểm tra:
- Điểm 0:
Có 02 bài
- chiếm tỷ lệ 0.02
%
- Điểm dới 2:
Có 313 bài
- chiếm tỷ lệ 2.8
%
- Điểm từ 2 đến dới 5:
Có 2890 bài
- chiếm tỷ lệ
26,1 %
- Điểm từ 5 đến dới 7:
Có 4211 bài - chiếm tỷ lệ
38,0 %
- Điểm từ 7 đến dới 9:
Có 3137 bài
- chiếm tỷ lệ
28,3 %
- Điểm từ 9 đến 10:
Có 531 bài
- chiếm tỷ lệ
4,8 %
- Điểm T.Bình trở lên:
Có 7879 bài - chiếm tỷ lệ
71,1 %
b- Chất lợng xếp loại hai mặt giáo dục
*Về học lực :
+ Giỏi:
19/903 em - đạt tỷ lệ
2,1 %

3


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
+ Khá:

171/903 em - đạt tỷ lệ

+ Trung Bình :

18,9 %

462/903 em - đạt tỷ lệ

51,2

%
+ Yếu:
+ Kém:
*Về hạnh kiểm :
+ Tốt :

244/903 em - đạt tỷ lệ
7/903 em - đạt tỷ lệ
494/903 em - đạt tỷ lệ

27,0 %
8,8 %
54,7 %

+ Khá :
352/903 em - đạt tỷ lệ 39,0 %
+ Trung bình :
57/903 em - đạt tỷ lệ
6,3
%
2-Đánh giá việc nâng cao chất lợng dạy học
a-Đánh giá về việc nâng cao chất lợng đại trà:
*Ưu điểm:
Xác định, trọng tâm trong hoạt động chuyên môn, là việc
nâng cao chất lợng dạy học, nhà trờng đã triển khai đổi mới
trong công tác quản lý trên mọi phơng diện. Do đó ngay từ
đầu năm học, dựa trên chất lợng của năm học củ, nhà trờng đã
cho giáo viên đăng ký chỉ tiêu phấn đấu chất lợng từng bộ môn,
nhằm nắm bắt chỉ đạo, trên cơ sở chất lợng xây dựng của
PGD theo vùng trờng, đồng thời xem đây là thớc đo phấn đấu
của mỗi giáo viên, của mỗi tổ chuyên môn và của nhà trờng. Bên
cạnh đó, bộ phận chuyên môn đã trăn trở đa ra những giải pháp
tích cực nhằm nâng cao chất lợng đại trà, đối với một đơn vị
nhiều năm chất lợng không đợc ổn định, Do đó việc tháo gỡ
đầu tiên là phải thống nhất, đoàn kết trong toàn đội ngũ, cùng
bắt tay vào làm chất lợng trên cơ sở khảo sát đầu năm học.
Trong suốt một học kỳ qua bộ phận chuyên môn đã tập trung
triển khai các chuyên đề đổi mới theo từng giai đoạn, lên kế
hoạch, kiểm tra, điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong các nhóm
tổ bộ môn. Cụ thể nh các chuyên đề: Tổ chức lớp học, phơng

4


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
pháp dạy học theo đặc thù từng bộ môn, từng loại bài, thiết kế
bài dạy, tổ chức làm và sử dụng các đồ dùng và phơng tiện dạy
học. Tổ chức thảo luận để định hớng rõ trọng tâm kiến thức,
kỹ năng cho nội dung chơng trình xuyên suốt trong toàn cấp,
đòi hỏi cần phải dạy học sinh những gì ? dạy nh thế nào ? ở
mức độ ra sao theo từng đối tợng.
Song song với việc làm đó, nhà trờng đã mạnh dạn đổi mới
một số công việc nhằm đáp ứng với yêu cầu dạy và học, nh kiểm
tra thờng xuyên và kiểm tra định kỳ 100% trên phiếu in sẳn có
ít nhất 30% trắc nghiệm. Tổ chức kiểm tra nghiêm túc và
đánh giá đúng từng đối tợng học sinh, từng lớp, từng môn để có
kế hoạch chỉ đạo, bồi dỡng, hạn chế học sinh yếu kém..
*Tồn tại:
Trong việc triển khai nâng cao chất lợng dạy và học vẫn còn
tồn tại nhiều vấn đề mà cần phải khắc phục; đó là:
- Một số giáo viên năng lực s phạm còn hạn chế, hoặc một
số đồng chí cha tâm huyết, cha nhiệt tình với công việc, việc
tiếp cận phơng pháp nội dung chơng trình đổi mới còn chậm,
còn sai sót, hiệu quả cha cao. Chất lợng giảng dạy còn thấp, cha
chốt đợc kiến thức trọng tâm trong từng bài học, từng chơng,
học sinh hiểu cha sâu, vận dụng kiến thức vào bài kiểm tra còn
yếu và còn nặng về học thuộc.
- Việc triển khai các chuyên đề đổi mới còn gặp những
khó khăn, vớng mắc không lờng trớc đợc. Tuy đã đạt đợc những
hiệu quả nhất định, song cũng phải thấy rằng: Chúng ta cần
phải mạnh dạn đổi mới trong cách làm, phải rút kinh nghiệm và
tháo gở những về vấn đề chuyên môn và tiếp tục đột phá một
số khâu then chốt, có nh vậy đội ngũ mới lớn lên đợc và đó cũng
là một hình thức tự bồi dỡng chuyên môn một cách tốt nhất.
- Một số bộ môn đặc thù nh Anh văn; Mỹ thuật; Âm nhạc
trong việc triển khai giám sát, chỉ đạo của nhà trờng còn cha với
tới đợc vì không thuộc nghiệp vụ chuyên môn, nên còn giao

5


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
khoán cho nhóm bộ môn. Bên cạnh đó một số bộ môn nh: Toán,
Anh văn chất lợng còn quá thấp, nhà trờng đã tập trung chỉ đạo
trong suốt từ học kỳ hai của năm học trớc và có rất nhiều giải
pháp tích cực, nhng đến nay nguyên nhân chủ yếu dẫn đến
chất lợng yếu kém tất cả các lớp bộ môn này vẫn cha tìm ra. Do
đó trong học kỳ tới, lực lợng chuyên môn của nhà trờng cần phải
đầu t thích đáng, tìm ra nguyên nhân tồn tại và có giải pháp
đồng bộ để cải thiện đợc chất lợng dạy học của môn Toán và
Anhvăn ngang bằng với những bộ môn khác.
Cụ thể:
+ Chất lợng mặt bằng môn Toán toàn trờng còn thấp chỉ
đạt 32.0%
+ Chất lợng mặt bằng môn Anh đạt 33.9%
b-Đánh giá kết quả chất lợng hai mặt giáo dục:
*Ưu điểm:
Chất lợng giáo dục đạo đức, đạt kết quả vợt mức so với chỉ
tiêu phấn đấu của trờng, tỷ lệ hạnh kiểm khá giỏi khá cao (đạt
93,7%). Đó là nhờ, nhà trờng có những chỉ đạo đúng đắn
trong việc nâng cao chất lợng GD toàn diện, chú trọng giáo dục
những học sinh yếu về đạo đức có hiệu quả.
Về tình hình đạo đức HS trong học kỳ qua, đại đa số
đều ngoan, lễ phép, có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết,
trung thực trong học tập và rèn luyện, không đua đòi, không vi
phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt các nội quy, quy định của
nhà trờng. Điều đặc biệt trong năm học này, nề nếp của HS có
tiến bộ hơn hẳn các năm học trớc, tình trạng bạo lực học đờng,
mất trật tự an toàn trờng học đã đợc giảm đáng kể.
*Tồn tại:
Về đạo đức, một bộ phận HS vẫn còn hoang nghịch, cha có
ý thức bảo vệ của công, ăn mặc cha gọn gàng, cha chăm chỉ
trong học tập, tình trạng một bộ phận học sinh bỏ học vào các
quán chát, chơi bi da vẫn còn v.v... , một số lớp xếp loại hạnh

6


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
kiểm trung bình đang còn nhiều nh lớp 73, 84, 93, 95. Do đó,
chúng ta cần có biện pháp tốt hơn, trong việc giáo dục đạo đức
lối sống cho các em để từng bớc nâng cao chất lợng đạo đức
trong học kỳ II đặc biệt là những HS xếp loại hạnh kiểm trung
bình.
Đánh giá chất lợng học tập. Từ sau HKII của năm học trớc toàn
trờng đã cố gắng tập trung chỉ đạo, điều chỉnh nhằm nâng
cao chất lợng học lực, đồng thời chú trọng nhiều nhất vào các
môn Toán và Anh văn, song việc khắc phục còn chậm, qua
thống kê tổng hợp cho thấy chất lợng học lực trung bình trở lên
còn thấp chỉ có 652 em- đạt72,2%, học sinh Giỏi 19 em đạt 2,1.
Do đó trong học kỳ II sắp tới, bộ phận chuyên môn cần tổ
chức rút kinh nghiệm, đồng thời có giải pháp chỉ đạo dạy học,
kiểm tra đánh giá, nhằm nâng cao chất lợng hai mặt, khắc
phục những yếu kém tồn tại của toàn trờng và cũng xem đây
là nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ, và cũng là tiêu chí thi đua
đặt ra cho toàn thể các thầy cô cần phải phấn đấu.
c- Đánh giá về công tác đổi mới:
Nhà trờng đã tổ chức quán triệt các tinh thần, các văn bản
chỉ thị cấp trên, về việc đổi mới giáo dục phổ thông đến từng
giáo viên, từng học sinh, và nhân dân, nhận thức đợc tầm quan
trọng của việc công tác đổi mới. Trên cơ sở đó nhà trờng đã
huy động nguồn lực từ nhiều phía, để đầu t cơ sở vật chất
đảm bảo cho việc dạy và học. Bộ phận chuyên môn đã chú
trọng công tác bồi dỡng đội ngũ tại chổ, nh bồi dỡng thông qua
các buổi sinh hoạt chuyên môn liên trờng, đồng thời triển khai
có hiệu quả các chuyên đề đổi mới, nh chuyên đề tổ chức giải
các bài tập khó, dạy các bài thực hành, thí nghiệm trong chơng
trình, trao đổi về phơng pháp giảng dạy, thực hiện nghiêm túc
nền nếp, kĩ cơng trong quản lý thực hiện chơng trình theo kế
hoạch giảng dạy. Bên cạnh đó các tổ trởng chuyên môn thờng
xuyên kiểm tra, giám sát việc soạn bài, việc sữ dụng các đồ

7


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
dùng dạy học ở trên lớp và các hoạt động trọng tâm mà nhà trờng
đặt ra.
d- Đánh giá về công tác bồi dỡng HSG
*Ưu điểm:
Phát huy những thành quả HSG trong những năm qua, nhà
trờng đã chú trọng đầu t cho công tác bồi dỡng HSG, do đó bớc
vào tháng 9 đã triển khai ngay công tác bồi dỡng học sinh giỏi lớp
lớp 6,7 dựa trên kế hoạch bồi dỡng học sinh giỏi của PGD. Đến nay
đã có đủ các đội tuyển học sinh giỏi lớp 7 đủ điều kiện tham
gia dự thi học sinh giỏi ở cụm.
*Tồn tại:
Trong vấn đề bồi dỡng học sinh giỏi chúng ta cũng gặp
những khó khăn nhất định. Đó là nhu cầu đầu t chất xám của
một số bộ phận phụ huynh đang còn thờ ơ, tạm bằng lòng với
con em học xong bậc THCS, nên việc huy động nguồn lực cho
công tác bồi dỡng rất khó, tình trạng học sinh không muốn tham
gia thi học sinh giỏi vẫn còn nhiều ở trờng THCS Hồng Thủy.
Bên cạnh đó một số giáo viên tuy có năng lực, nhng lòng
nhiệt tình với nghề nghiệp còn mức độ, nên cha lao tâm, khổ
luyện, cha trăn trở cho công tác bồi dỡng học sinh giỏi nên hiệu
quả cha cao, có đồng chí nhiều năm liền không có học sinh
giỏi. Do đó hớng sắp tới, chúng ta cần phải cải tổ, phân công
và có hớng đi đúng, phù hợp, nhằm nâng cao chất lợng mũi nhọn
ngang tầm với các trờng trọng điểm ở trong huyện.
3 - Đánh giá công tác bồi dỡng đội ngũ :
a) Tình hình đội ngũ:
- Hiện nay đội ngũ có 47 đồng chí:
+Đại học:
16 đ/c
chiếm tỷ lệ
36,2 %
+Cao đẳng:
29 đ/c
chiếm
tỷ
lệ
59,4 %
+Trung cấp: 02 đ/c
chiếm tỷ lệ
4,3 %
- Chi bộ có 15 Đảng viên chiếm tỷ lệ 31,9 %

8


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
*) Ưu điểm:
Nhìn chung đại đa số GV trong nhà trờng có năng lực khá,
nhiệt tình và phẩm chất tốt, có lơng tâm nghề nghiệp và kinh
nghiệm đảm bảo cho thực thi các nhiệm vụ đợc giao .
Đặc biệt có nhiều đồng chí không quản ngại khó, chấp
hành mọi sự phân công của nhà trờng và hoàn thành xuất sắc
nh: đ/c Đ.Lý, đ/c Lan, đ/c Thuỷ, đ/c Viễn, đ/c Vinh, và nhiều
đ/c khác, chính nhờ đó mà các hoạt động phong trào của nhà
trờng đã thực hiện khá nhịp nhàng.
*) Tồn tại: Trong năm học qua đội ngũ có nhiều biến động,
cụ thể, 1 đ/c nghỉ Sinh, 1 đ/c Nghĩ ốm, 3 đ/c, theo học ĐH, 3
đ/c thuyên chuyển. Do đó rất khó khăn trong việc sắp xếp,
phân công các phần hành công tác.
Bên cạnh đó có nhiều đồng chí vẫn cha chăm lo bồi dỡng
chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề, nên việc tiếp
cận với đổi mới phơng pháp dạy học mới còn hạn chế. Có đồng
chí còn vi phạm qui chế chuyên môn nh chấm chữa, vào điểm,
bỏ tiết, chậm giờ. Điều đáng nói là cá biệt có đồng chí vi
phạm nhiều lần, có hệ thống, đã kiểm điểm nhiều nhng tiếp
thu và khắc phục còn chậm, ảnh hởng đến hoạt động chuyên
môn của toàn trờng.
b) Những biện pháp để nâng cao chất lợng đội ngũ:
Thực hiện thờng xuyên, nghiêm túc và có kết quả công tác
kiểm tra nội bộ trờng học, chủ động phát hiện bồi dỡng các
đồng chí còn non tay nghề, để tiếp sức cho đội ngũ trong quá
trình rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phát huy vai
trò của các tổ nhóm chuyên môn, tổ chức tốt các hội thảo, các
buổi sinh hoạt chuyên môn liên trờng, nhằm giao lu học hỏi kinh
nghiệm, tiếp cận với các phơng pháp dạy học theo hớng tích cực
hoá. Song song với việc bồi dỡng tại chổ, nhà trờng đã tạo điều
kiện thuận lợi cho mọi ngời đợc tham gia học tập để nâng cao
nghiệp vụ, nh học các lớp ĐH, các lớp CH CĐSP vv

9


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
Ngoài ra lãnh đạo nhà trờng đã hết sức chăm lo đời sống về
tinh thần và vật chất cho đội ngũ, tạo nguồn động viên cho GV
phấn khởi an tâm công tác.
c)Xếp loại công chức của đội ngũ:
- Loại Xuất sắc:
- Loại Khá:
- Loại Trung bình:
- Không xét:
d)Đánh giá công tác nhân viên:
Nhân viên đã có nhiều cố gắng học hỏi để nâng cao
nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn
thành tốt nhiệm vụ đợc giao, đã chú trọng cải tiến nghiệp vụ
trong công việc.
g)Đánh giá thực hiện cuộc vận động : Nói không với
tiêu cc trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục:
* Ưu điểm.
Trong đầu năm học nhà trờng đã triển khai cuộc vận động
: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ
huynh, các tổ chức trong và ngoài nhà trờng ngay trong lễ khai
giảng. Bên cạnh đó đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động
để chuyển tải tinh thần của Bộ GD - ĐT đến lãnh đạo và nhân
dân địa phơng vớí sự cấp bách và kế hoạch lâu dài của cuộc
vận động.
Suốt cả một học kỳ vừa qua. Ban giám hiệu cùng các đoàn
thể, tổ chuyên môn quán triệt sâu sắc và triển khai kỷ cơng
nề nếp dạy và học trong nhà trờng trên mọi phơng diện. Cụ thể:
Rà xét lại chất lợng đầu năm toàn thể học sinh, lấy mặt bằng
thực chất. Tăng cờng đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm đánh giá
chất lợng thực chất của toàn trờng, coi trọng việc phân tích,
xếp loại cán bộ công chức , xếp loại tổ, nhà trờng và học sinh.

10


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
Đến nay trên cơ bản đã xây dựng đợc kỷ cơng, kỷ luật nhà trờng khá nề nếp và đi vào thế ổn định.
* Tồn tại:
Trên một số mặt vẫn còn phải khắc phục trong đó là. Việc
bình xét thi đua từng tháng đối với giáo viên còn cha đảm bảo
hoàn toàn thực chất, còn tình trạng nể ngại, bỏ qua một số
khuyết điểm của cán bộ, nên cha đánh giá đúng với thành tích
của cá nhân và tập thể của đơn vị.
Bên cạnh đó một bộ phận nhỏ giáo viên cha nhận thức đầy
đủ với quan điểm và yêu cầu của cuộc vận động, nên còn thờ
ơ, thiếu trách nhiệm trong vấn đề này. Do đó trong học kỳ 2
cần phát huy hơn nữa vai trò của Công Đoàn, Chi Đoàn và các tổ
chức chính trị, quán triệt sâu rộng trong toàn thể đội ngũ để
cuộc vận động có hiệu quả, mang tính chiến lợc lâu dài, đáp
ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.
III - Đánh giá hoạt động các đoàn thể:

1-Ưu điểm
Trong học kỳ qua, đợc sự lãnh đạo sát sao của chi bộ Đảng.
Các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng đã phát huy đợc vai trò
trách nhiệm của mình, thúc đẩy phong trào và đạt đợc những
thành tựu đáng kể.
Về phía công đoàn trờng ngoài chức năng chăm lo đời sống
vật chất và tinh thần cho đội ngũ, bảo vệ quyền lợi chính đáng
của đoàn viên, còn là yếu tố tích cực cho hoạt động chuyên
môn và các hoạt động khác. Công đoàn đã tổ chức các hội thi
thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn, nhằm nâng cao trình độ
tay nghề cho giáo viên. Ngoài ra tổ chức công đoàn còn làm tốt
công tác hiếu hỷ, dạy thay giúp đỡ các đồng chí đi học, hoặc
ốm đau đột xuất, đảm bảo cho hoạt động của nhà trờng vẫn
tíên hành bình thờng.
Hoạt động Đội trong năm học đã có nhiều tiến bộ vợt bậc. Tổ
chức Đội đã kiện toàn lại và triển khai bài bản, khắc phục những
tồn tại trong năm học trớc. Công tác đoàn trở thành một hoạt
11


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
động phong trào sâu rộng trong giáo viên và học sinh, thực sự
là một tổ chức chính trị vững mạnh nhằm giáo dục t tởng, đạo
đức cho thế hệ trẻ.
2-Tồn tại
Tuy nhiên, cũng cần phải nghiêm túc kiểm điểm vai trò của bí
th chi đoàn đang còn cha thể hiện trong công tác chỉ đạo ,
điều hành chi đoàn các hoạt động phong trào, kế hoạch thì có
, tổ chức thực hiện còn yếu, đặc biệt việc giám sát, kiểm tra
cha thờng xuyên, nên hiệu quả cha cao. Một điều đáng nói là
suốt một học kỳ, chi đoàn rất ít họp, không triển khai kế hoạch,
không có chơng trình , mục tiêu cụ thể, tổ chức đoàn bị thả
nổi, trái với công đoàn trờng, đén nay cha có kế hoạch sơ kết,
chi bộ Đảng nhắc nhở nhiều, nhng vẫn chua chuyển. Do đó
trong thời gian sắp tới, bí th chi đoàn cần điều hành họp BCH
chi đoàn kiểm điểm và báo cáo cho chi bộ để có định hớng
lãnh đạo tổ chức Đoàn thực hiện hiệu quả hơn.
Các đồng chí trong ban chấp hành chi đoàn, cha có kinh
nghiệm trong công tác đoàn, nên việc giám sát, chỉ đạo nhiều
khi cha thờng xuyên, cha liên tục, thiếu thống nhất, thiếu đồng
bộ nên việc xử lý vi phạm của Đoàn viên, Thanh thiếu niên đang
còn đánh trống bỏ dùi. Đồng thời sự phối hợp giữa các tổ chức
đoàn thể trong nhà trờng và địa phơng còn hạn chế, do đó
hiệu quả giáo dục cha cao, nhất là trong việc phối hợp giáo dục
đạo đức học sinh
Bên cạnh đó một số đồng chí Đoàn viên giáo viên cha thực sự
gơng mẩu, cha nhiệt tình năng nổ, còn có t tởng trung bình
chủ nghĩa, trong chờ, ỷ lại, tham gia công tác còn qua loa, chiếu
lệ, nên một số hoạt động cha đạt với yêu cầu mong muốn.
IV- Công tác XD CSVC Thiết bị dạy học:

Trong năm học này đợc sự quan tâm của LĐ địa phơng và
của phòng GD, CSVC trờng học đã có sự tăng trởng rất lớn, nhà
trờng đã tham mu với địa phơng đầu t xây dựng CSVC; mua

12


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
sắm bàn ghế trang thiết bị dạy học và tu sữa nhằm đáp ứng
với yêu cầu việc đổi mới giáo dục phổ thông nh:
-Xây dựng 2 phòng chức năng với trị giá:
160 triệu đồng.
- Xây dựng sân Bê-tông diện tích 450m2 trị giá:
23 triệu đồng.
-Xây dựng nhà xe cho giáo viên 120m2 trị giá:
24 triệu đồng
-Mua sắm mới bàn ghế phòng hội đồng với với trị giá:
35,1 triệu đồng.
- Trang cấp phòng máy vi tính ( 11 máy) trị giá:
60.787.650 đồng
- Mua sách và thiết bị dạy họcvới trị giá:
6.398.000 đồng
*Tổng trị giá XDCSVC trong học kỳ 1 là:
309.285.650 đồng
V- Công tác xây dựng trờng chuẩn quốc gia.

1-Ưu điểm
Đã bám sát các tiêu chuẩn, từng bớc hoàn thành những nội
dung phấn đấu đến 2008 đạt 5 chuẩn quy định. Rà soát lại
các điều kiện xây dựng trờng chuẩn nh sau:
*Tiêu chuẩn 1 :
Tổ chức nhà trờng
Tiếp tục tổ chức các hoạt động chuyên môn để nâng cao
chất lợng và bồi dỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
cho giáo viên.
- Cũng cố các loại hồ sơ của nhà trờng Từ năm học 2001-2002
đến nay.
- Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội cha mẹ
học sinh.
- Cũng cố hoạt động của tổ hành chính -quản trị.
- Xây dựng các tổ chức, đoàn thể để đạt trong sạch vững
mạnh.

13


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
*Tiêu chuẩn 2:
Cán bộ quản lý giáo viên - nhân
viên.
- Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn trình
độ đào tạo 100%.
- Bồi dỡng, dự thi công nhận đạt đủ số lợng 20% GVDG các
cấp.
Tiêu chuẩn 3 :
Chất lợng giáo dục
Cũng cố, duy trì và nâng cao các chuẩn hiện tại: Đạt
Tiêu chuẩn 4 :
Cơ sở vật chất thiết bị
-Xây dựng khuôn viên tờng rào, cổng, khu phòng học và các
phòng chức năng cảnh quang Xanh - Sạch - Đẹp.
- Xây dựng 2 phòng chức năng (hoàn thiện vào tháng 1 năm
2007).
- Phấn đấu xây dựng các phòng chức năng khác nh: phòng y
tế, phòng Công đoàn, phòng bảo vê, phòng truyền thống,
phòng kho, phòng trực,thiết bị bên trong các phòng học bộ môn,
trang trí mảng nền các phòng chức năng, cải tạo khu sân chơi,
địa điểm tập luyện nh bê tông hoá, san lấp mặt bằng, xây
dựng khu công trình phụ cho giáo viên và học sinh, tu sữa khu
vệ sinh cho học sinh đạt yêu cầu, xây dựng thêm hàng rào phía
sau trờng, từng bớc XD và hoàn thiện từ nay cho đến tháng 9
năm 2008, kinh phí chủ yếu huy động do địa phơng và hội
CMHS.
Tiêu chuẩn 5:
Công tác xã hội hoá giáo dục
Cũng cố, duy trì và nâng cao các hoạt động hiện có.
2-Tồn tại:
-Ban chỉ đạo xây dựng trừơng chuẩn quốc gia hoạt động cha
đồng bộ, công tác chỉ đạo cha có tính chiến lợc lâu dài. Hơn
nữa do điều kiện kinh tế địa phơng đang còn nghèo, việc
đầu t CSVC còn thiếu thốn, nên xây dựng chuẫn 4 gặp rất
nhiều khó khăn.

14


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
- Nhận thức một bộ phận phụ huynh học sinh đang còn thấp
nên công tác xã hội hoá giáo dục còn hạn chế cha ngang với các
địa phơng trong huyện.
VI-Công tác quản lý chỉ đạo:

1-Ưu điểm
Căn cứ chỉ thị 32 của Bộ GD-ĐT và các văn bản hớng dẫn
thực hiện nhiệm vụ năm học. Nhà trờng đã XD kế hoạch ngay từ
đầu năm học, từ kế hoạch tổng thể và cụ thể hoá từng giai
đoạn mà nhà trờng phấn đấu. Với sự nhất trí cao cùng với sự tự
giác của đội ngũ, bớc đầu đã tạo sự chuyển biến về mọi mặt.
Cụ thể là:
1. Thực hiện quản lý trờng học theo đúng qui định điều lệ
Trờng THCS, coi trọng công tác kế hoạch hoá, triển khai thực
hiện, kiểm soát kết quả theo biên chế năm học và kế hoạch dài
hạn phù hợp với tình hình thực tế của địa phơng. Song song với
việc làm đó, BGH đã thiết lập chặt chẽ nề nếp kỷ cơng trờng
học hởng úng cuộc vận động : Nói không với tiêu cực trong thi
cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Coi trọng công tác kiểm
tra nội bộ của Hiệu trởng, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị,
Quyết định của cấp trên nh QĐ35,Thông t 43... Đảm bảo sự công
bằng trong phân công các phần hành công tác.
2. Lãnh đạo nhà trờng đã tham mu có hiệu quả với Lãnh đạo
địa phơng và các lực lợng giáo dục trên địa bàn, làm tốt công
tác Xã hội hóa Giáo dục, phối kết hợp tốt với các ban ngành, đoàn
thể cùng bắt tay đồng bộ thúc đẩy phong trào giáo dục phát
triển ngày càng mạnh mẽ. Công tác PC GD-THCS đợc giữ vững và
nâng cao. Công tác số lợng đợc chú trọng, đồng thời đẩy mạnh
công tác bồi dỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu, nâng cao
chất lợng ngang với mặt bằng của vùng chỉ đạo.
3.Về công tác quản lý tài chính: Đảm bảo quản lý thu chi
công khai, đúng qui định của nhà nớc theo luật kế toán thống
kê, không tham nhũng, lạm dụng, mất lòng tin với đội ngũ và đối
với nhân dân.
15


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
2-Tồn tại:
Trong công tác quản lý chỉ đạo còn tồn tại ở Ban giám hiệu
và các tổ trởng còn cha thật cơng quyết trong xử lý các giáo
viên vi phạm quy chế, đồng thời việc giám sát kiểm tra thiếu
tính liên tục nên hiệu quả cha cao. Một số đ/c vẫn cha thực sự
gơng mẫu trong công việc, thờ ơ trớc các hoạt động của nhà trờng và cha thể hiện bản lĩnh của ngời phụ trách, giám nghĩ,
giám làm, giám chịu trách nhiệm trớc những sai sót của mình
cùng đội ngũ.
Tuy đã chống đợc bệnh thành tích trong thi cử, nhng công tác
thi đua xem ra cần điều chỉnh trên một số phơng diện, để
phấn đấu càng ngày càng thực chất hơn, nhằm chấm dứt
những tồn tại kéo dài.
ở một số đ/c năng lực hạn chế, cha nhiệt tình với công việc
cần thiết phải đề xuất thay đổi môi trờng công tác, để hiệu
quả công việc cao hơn. Đồng thời cần đánh giá đúng năng lực
cán bộ nhiều hơn nữa, để thúc đẩy phong trào thi đua, tạo
nên một nét mới trong tập thể s phạm nhà trờng.
VII - Kết quả thi đua : (có bản danh sách kèm theo).
+Về cá nhân: - Chiến sỹ thi đua : 07 đ/c - chiếm 14,9 %
- LĐ tiên tiến:
28 đ/c
- chiếm 59,6
- HTNV:
12 đ/c - chiếm 25,5 %
- Không HTNV :
+Về tập thể: - Tập thể lao động xuất sắc.
- Liên đội vững mạnh xuất sắc.
- Công Đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Chi Đoàn vững mạnh xuất sắc.
- Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
- Tổ tiên tiến:
tổ Văn Sử
- Lớp tiên tiến: 5 lớp
- chiếm 22,7 % (81, 85,
72, 74, 63)
- HSG:
19em - chiếm 2,1 %

16


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
- HS tiên tiến:171em - chiếm 18,9 %

Phần thứ hai
NHIệM Vụ TRọNG TÂM TRONG HọC Kỳ II.
Phát huy và giữ vững những kết quả đạt đợc trong
học kỳ I vừa qua và khắc phục những tồn tại đã nêu.
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học đã đề ra từ
đai hội CBCNVC Nhiệm vụ trong học kỳ II của trờng
THCS Hồng Thuỷ cần thực hiện tốt những công việc
trọng tâm sau:

1/ Tăng cờng hơn nữa việc chấn chỉnh kỷ cơng, nề nếp
trong trờng học, tạo một sự đồng bộ nhất quán trong toàn trờng
nhằm nâng cao chất lơng giáo dục toàn diện.Hoàn thành kiểm
tra nội bộ trờng học , kiểm tra thái độ phong cách học tập của
HS và sự chấp hành kỷ luật lao động của GV, triển khai hiệu
quả cuộc vận động: nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục, nhằm cải thiện môi trờng giáo dục
lành mạnh, thực chất trong tình hình và nhiệm vụ mới.

2/ Tiếp tục bồi dỡng đội ngũ trên nhiều phơng diện, thông
qua bồi dỡng thờng xuyên, sinh chuyên môn, tạo mọi điều kiện
tốt nhất cho cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn
và trình độ chính trị đáp ứng với yêu cầu đổi mới. Triển khai
có hiệu quả việc bồi dỡng tay nghề cho giáo viên đủ điều kiện
tham gia hội thi GVDG cấp huyện, Đầu t thích đáng công tác bồi
dỡng HSG lớp 6,7 để dự thi đạt giải cao trong các hội thi sắp tới,
tạo nguồn cho các đội tuyển HSG cho những năm tiếp theo.
Tăng cờng phụ đạo HS yếu kém ở các bộ môn, đặc biệt là môn
toán và môn anh văn nhằm để hạn chế tối đa điểm yêú kém
trong kiểm tra, nâng cao chất lợng ngang bằng với các môn khác,
tiến tới đạt tiêu chí: Thực chất nhng chất lợng cao trong học lực.

3/ Tập trung chỉ đạo tốt kế hoạch ôn tập HS lớp 9 . Tổ
chức hội thảo rút kinh nghiệm để tìm ra những giải pháp hữu

17


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy
hiệu nhất đạt kết quả cao trong kỳ thi chuyển cấp vào THPT
theo chỉ tiêu phấn đấu của trờng .

4/ Tổ chức chỉ đạo thực hiện, cải tiến phơng pháp dạy
học theo hớng đổi mới, phát huy năng lực t duy sáng tạo của học
sinh, quan tâm hơn nữa việc sử dụng có hiệu quả các phơng
tiện và thiết bị dạy học các khối lớp , phong phú hoá các hình
thức tổ chức lớp học, tiếp tục triển khai các chuyên đề trọng
tâm nh: thiết kế bài dạy cho các tổ nhóm bộ môn, đồng thời,
thờng xuyên bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ bằng
nhiều hình thức, tạo ra một phong trào thi đua sâu rộng trong
toàn trờng, nhằm nâng cao chất lợng của các tiết dạy.

5/ Tham mu hơn nữa với LĐ địa phơng và các ban ngành
đoàn thể, các cấp hội phụ huynh đầu t CSVC và các điều kiện,
để từng bớc xây dựng trờng theo định hớng chuẩn quốc gia.
Trong học kỳ II nhà trờng phải đạt đợc chuẩn 1,2,3,5 - Đồng thời
phải lập lại đề án và xây dựng kế hoạch có tính khã thi, đẩy
mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng trờng chuẫn, để
hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ mà Hội đồng nhân dân đặt
ra, đến năm học 2008 2009: Trờng đạt chuẩn Quốc gia THCS.

6/ Tăng cờng thực hiện công tác xã họi hoá sự nghiệp giáo
dục trong toàn xã , tạo sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trờng, LĐ
địa phơng các lực lợng giáo dục và nhân dân, coi đây là điều
kiện tiên quyết trong sự thành công việc thực hiện các nhiệm
vụ của nhà trờng.

Phần thứ ba
MộT Số KIếN NGHị Và Đề XUấT

1/ Đối với Phòng GD huyện Lệ Thủy .
Cần quan tâm hơn việc điều động GV có năng lực , có tay
nghề vững vàng đầu t cho đơn vị đủ số lợng , đủ bộ môn
đào tạo để thuận lợi cho việc nâng cao chất lợng giảng dạy Đồng thời đầu t cho trang thiết bị bên trong để xây dựng
phòng học bộ môn theo kế hoạch năm học tới.
18


Báo cáo sơ kết kì I năm học 2008-2009
Trờng THCS Hồng Thủy

2/ Đối với UBND xã :
LĐ địa phơng cần quan tâm hơn trong việc đầu t cơ sở
hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học trong nhà
trờng.
Trên đây là những định hớng cơ bản của hoc kỳ II mà trờng chúng ta phải hoàn thành để thực hiện kế hoạch năm học
2008 2009 .
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó , ngoài sự nỗ lực của đội
ngũ , tôi mong rằng trờng THCS Hồng Thuỷ sẽ đón nhận sự quan
tâm thiết thực của cơ quan chỉ đạo phòng GD Lệ Thuỷ, của
lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phơng và các lực lợng GD, tạo
mọi điều kiện tốt nhất cho nhà trờng, vơn lên bớc tiếp những bớc tiếp nối để thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đề ra từ đại
hội cán bộ công chức đầu năm học.
Hồng Thuỷ ngày 17
tháng 01năm 2007.
Hiệu trởng

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×