Tải bản đầy đủ

BAO CAO SL HS LOP 6

Phòng giáo dục lệ thủy
nam

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt

Trờng thcs hồng thủy

Độc lập Tự do Hạnh phúc
Hồng Thuỷ, ngày 7 tháng

9 năm 2007

Báo cáo số lợng học sinh lớp 6
Năm học : 2007 - 2008
- Tổng số học sinh hiện có: 192 em.
Trong đó: + Số tuyển mới: 189 ; Trong địa bàn: 189 ; Ngoài
địa bàn: 0
+ Số lớp 6 lu ban: 3
- Cân đối với kế hoạch:
Tăng: 0
Giảm: 01

Lý do: Học sinh: Hoàng Công Minh. Tuyển sinh vào trờng
THCS A Lới Thừa Thiên Huế:
- Số học sinh HTCT lớp 5 trong địa bàn chuyển tuyển nơi khác
01.
+ Tuyển sinh và chuyển vào trờng THCS A Lới Thừa Thiên
Huế: 01 HS
- Tỉ lệ tuyển sinh lớp 6 (Số HS tuyển mới từ lớp 5 trong địa
bàn (189) + số HS trong địa bàn chuyển tuyển nơi khác (01) /
Tổng số HSHTCT L5 trong địa bàn (190)) là 100%.
Hiệu
trởng

Võ Thành
ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×