Tải bản đầy đủ

Bao cao QUY HOI 06 07

Báo cáo
thu chi quỹ hội - CMHS
Năm học 2006 - 2007
I/ Phần thu:
780 em x 20.000

=

15.660.000

II/ Phần chi:
- Chi họp BCH hội CMHS đầu năm:
- Chi trả nợ anh Hoà năm trớc bàn giao:
360.000
- Chi tiễn đa T. Dị chuyển trờng:
100.000
- Chi thăm cô Vng ốm:
- Chi đại hội CNVC đầu năm:
- Chi họp thờng trực hội:
- Chi ĐH Liên đội:
- Chi thăm đám bố Cô Dơng:

- Chi thăm giáo viên nhân ngày 20/11:
4.400.000
- Chi ăn tra toạ đàm 20/11:
2.450.000
- Chi xăng xe BCH hội ( 19 x 30 )
570.000
- Chi trả tiền ảnh:
- Chi họp thờng trực hội:
- Chi mua 02 cây vạn tuế + cây sanh:
650.000
- Chi thăm cô An Tơ đi viẹn Huế:
200.000
- Chi thăm A Kết chi HT 8E:
20.000
- Chi quà tết nguyên đán cho GV:
2.300.000
- Chi xăng xe chi hội trởng 19 x 20:
- Chi hỗ trợ sơ kết học kỳ I:
200.000
- Chi gặp mặt cuối năm:
- Chi cúng Bố cô Hoài:
- Chi cúng bố A Mích 7C + Bố A Thạnh 6C:
50.000
- Chi cúng Mẹ thầy Thành:
100.000
- Chi cúng Bố cô Duyệt:
- Chi hỗ trợ nhà trờng ( Phòng thanh tra )
400.000
- Chi xăng xe chi hội trởng các lớp:
- Chi gặp mặt 5 chi hội trởng khối 9:
150.000
- Chi tổng kết năm học:
- Chi khác:

270.000

20.000
200.000
50.000
300.000


100.000

140.000
125.000

380.000
220.000
100.000

100.000
380.000
400.000
185.000


- Chi hỗ trợ GV thu:

250.000

Tổng thu:
Tổng chi:
Còn lại:

15.660.000
15.330.000
350.000
Ngày 25 tháng 8 năm 2007
Hội trởng
Hoàng Đại Trọng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Liên Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2009

Tờ trình
( Về việc xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã)
Kính gửi: UBND Xã Liên Thủy
Theo kế hoạch năm học 2009-2010 đã đợc UBND xã duyệt
ngày 18/7/2009 và đợc sự nhất trí của hôị nghị toàn thể
phụ huynh học sinh vào ngày 23 /8/2009. Ban chấp hành Hội
phụ huynh học sinh họp ngày 04/92009 và Trờng THCS Liên
Thuỷ đã thống nhất một số khoản thu nộp trong năm học
2009-2010 nh sau :
1/ Tiền thu theo QĐ của nhà nớc:
+ Tiền thu theo QĐ 1057:
100.000đ
+ Tiền học phí :
- Khối 8-9:
72.000đ
- Khối 6-7:
54.000đ
- Tin học khối 8:
90.000đ
(Khối 6,7,9 không thu)
+ Tiền xe đạp ( Nếu HS đi )
54.000đ
2/ Tiền thoả thuận dịch vụ và trả thêm bù ngân sách
+ Tiền điện, trực trờng, cây tỉa hoa
36.000đ
+ Nớc uống nớc uống nớc khoáng
50.000đ
+ Phù hiệu, bảng tên, phiếu liên lạc, lô gô trờng
23.000đ
+ Thẻ bạn đọc, hổ trợ sách th viện
15.000đ
+ Giấy kiểm tra định kỳ
20.000đ
Các khoản tiền trên đã đợc hội nghị phụ huynh nhất trí trong
cuộc họp toàn thể phụ huynh vào ngày 23/8/2009


Trờng THCS Liên Thủy và BCH hội phụ huynh học sinh làm tờ
trình kính gửi lên UBND xã Liên Thuỷ xin ý kiến chỉ đạo và
cho phép đợc thu các khoản tiền nói trên trong năm học 20092010
Hội trởng

Hiệu trởng

Nguyễn Văn Cẩm

Lê Quốc

Lập
ý kiến chỉ đạo của UBND xã

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Liên Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2009

Tờ trình
( Về việc xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã)
Kính gửi: UBND Xã Liên Thủy
Theo kế hoạch năm học 2009-2010 đã đợc UBND xã duyệt
ngày 18/7/2009 và đợc sự nhất trí của hôị nghị toàn thể
phụ huynh học sinh vào ngày 23/8/2009. Ban chấp hành Hội
họp ngày 04/9/2009 đã thống nhất một số khoản tiền thu hộ
và thu thêm để tăng trởng cơ sở vật chất cho nhà trờng tạo
điều kiện thuận lợi cho con em học tập trong năm học 20092010 và nh sau :
1/ Tiền vận động đóng góp tăng trởng cơ sở vật chất của phụ
huynh
50.000đ
2/ Quỷ hôị phụ huynh
40.000đ
3/ Tiền thu hộ :
Quỷ đội : ( Theo CV liên ngành)
20.000đ
Khuyến học:
20.000đ
BHYT ( Tự nguyện )
148.000đ
BHTT
( Tự nguyện)
50.000đ
Các khoản tiền trên đã đợc hội nghị phụ huynh nhất trí trong
cuộc họp toàn thể phụ huynh vào ngày 23/8/2008


BCH hội phụ huynh học sinh làm tờ trình kính gửi lên UBND xã
Liên Thuỷ xin ý kiến chỉ đạo và cho phép đợc thu các khoản
tiền nói trên trong năm học 2009-2010
Hội trởng

Nguyễn Văn Cẩm
ý kiến chỉ đạo của UBND xã

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Liên Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2008

Tờ trình
( Về việc xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã)
Kính gửi: UBND Xã Liên Thủy
Theo kế hoạch năm học 2008-2009 đã đợc UBND xã duyệt
ngày 21/7/2008 và đợc sự nhất trí của hôị nghị toàn thể
phụ huynh học sinh vào ngày 20 /8/2008. Ban chấp hành Hội
phụ huynh học sinh họp ngày 28/82008 và Trờng THCS Liên
Thuỷ đã thống nhất một số khoản thu nộp trong năm học
2008-2009 nh sau :
1/ Tiền thu theo QĐ của nhà nớc:
+ Tiền thu theo QĐ 1057:
100.000đ
+ Tiền học phí :
- Khối 8-9:
72.000đ
- Khối 6-7:
54.000đ
- Tin học khối 8:
90.000đ
(Khối
6,7,9 không thu)
+ Tiền xe đạp ( Nếu HS đi )
27.000đ
2/ Tiền thoả thuận dịch vụ và trả thêm bù ngân sách


+ Tiền điện , trực trờng
20.000đ
+ Nớc uống nớc uống nớc khoáng
45.000đ
+ Phù hiệu, bảng tên, phiếu liên lạc
10.000đ
+ Thẻ bạn đọc
10.000đ
+ Giấy kiểm tra định kỳ
25.000đ
Các khoản tiền trên đã đợc hội nghị phụ huynh nhất trí trong
cuộc họp toàn thể phụ huynh vào ngày 20/8/2008
Trờng THCS Liên Thủy và BCH hội phụ huynh học sinh làm tờ
trình kính gửi lên UBND xã Liên Thuỷ xin ý kiến chỉ đạo và
cho phép đợc thu các khoản tiền nói trên trong năm học 20082009
Hội trởng

Hiệu trởng

Hoàng Đại Trọng

Lê Quốc Lập

ý kiến chỉ đạo của UBND xã

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Liên Thủy, ngày 10 tháng 9 năm 2008

Tờ trình
( Về việc xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã)
Kính gửi: UBND Xã Liên Thủy
Theo kế hoạch năm học 2008-2009 đã đợc UBND xã duyệt
ngày 21/7/2008 và đợc sự nhất trí của hôị nghị toàn thể
phụ huynh học sinh vào ngày 20/8/2008. Ban chấp hành Hội
họp ngày 28/8/2008 đã thống nhất một số khoản tiền thu hộ
và thu thêm để tăng trởng cơ sở vật chất cho nhà trờng tạo
điều kiện thuận lợi cho con em học tập trong năm học 20082009 và nh sau :
1/ Tiền thu tăng trởng cơ sở vật chất
70.000đ
2/ Quỷ hôị phụ huynh
30.000đ
3/ Tiền thu hộ :
Quỷ đội : ( Theo CV liên ngành)
12.000đ
Khuyến học:
20.000đ


BHYT ( Tự nguyện )
100.000đ
BHTT
( Tự nguyện)
50.000đ
Các khoản tiền trên đã đợc hội nghị phụ huynh nhất trí trong
cuộc họp toàn thể phụ huynh vào ngày 20/8/2008
BCH hội phụ huynh học sinh làm tờ trình kính gửi lên UBND xã
Liên Thuỷ xin ý kiến chỉ đạo và cho phép đợc thu các khoản
tiền nói trên trong năm học 2008-2009
Hội trởng

Hoàng Đại Trọng
ý kiến chỉ đạo của UBND xã

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 15 tháng 9
năm 2009.
Quy chế phối hợp hoạt động và
chi tiêu các khoản tiền do hội cha mẹ học sinh đóng góp

Sau hội nghị phụ huynh học sinh ngày 23 tháng 8 năm 2009
và hội nghị ban chấp hành hội ngày 4 /9/2009 Ban thờng vụ
hội phụ huynh học sinh họp cùng với BGH nhà trờng và nhất trí
đề ra quy chế phối hợp hoạt động và chi tiêu các khoản tiền
do hội cha mẹ học sinh đóng góp nh sau
I/ Về phối hợp hoạt động :
+ Mỗi năm BCH hội phụ huynh họp 5 lần có sự tham dự của
đại diện BGH
+ Hàng tháng vào thứ 7 của tuấn cuối tháng, hội trởng phụ
huynh của các lớp trực tiếp sinh hoạt cùng với lớp phụ trách để


nắm bắt tình hình và cùng với giáo viên chủ nhiệm phối hợp
giáo dục học sinh
+ Mọi kế hoạch của hội đều dợc thông qua trong Ban chấp
hành và thông báo cho nhà trờng nắm bắt và phối hợp thực
hiện
+ Hội phụ huynh tham dự các hội nghị của nhà trờng và đống
góp ý kiến giúp nhà trờng trong xây dựng cơ sở vật chất ,giáo
dục con em trong việc rèn luyện đạo đức và học tập
+ Học sinh bỏ học ,giáo viên chủ nhiệm thông báo cho BCH hội
đợc biết để cùng vận động trở lại trờng
II/ Các khoản tiền đóng góp theo thoả thuận

1/Các khoản tiền học sinh đóng góp theo thoả thuận hội phụ
huynh nhờ giáo viên chủ nhiệm các lớp thu theo các hạng mục,
tiền thu đợc sẻ gữi vào thủ qủy của nhà trờng
2/ Tiền quỷ hội do hội trực tiếp chi theo các hạng mục sau khi
đã thống nhất với BGH nhà trờng
3/ Tiền Lao động mà Hội phụ huynh vận động trong phụ
huynh và các tổ chức đoàn thể cũng nh các nhà hảo tâm để
xây dựng trờng tăng cơ sở vật chất, Hội và BGH bàn bạc để
xây dựng các hạng mục theo yêu cầu năm học và Ban thờng vụ
hội trực tiếp triễn khai xây dựng và quyết toán chi, BGH đa ra
yêu cầu kỹ thuật
4/ Tiền điện , trực trờng, nớc uống , giấy kiểm tra phải vào
chứng từ sổ sách, Hội uỷ nhiệm cho trờng chi theo các nội
dung đã quy định có chứng từ thu chi cụ thể, Ban thờng vụ hội
sẻ kiểm tra cuối năm học
Tất cả các hạng mục chi trong các loại tiền thoả thuận đợc hội trởng ký duyệt và phải có chữ ký của hiệu trởng mới đợc
rút tiền ở thủ qủy, tất cả các khoản tiền của hội cha mẹ học
sinh đóng góp cuối năm đợc ban thờng vụ kiểm tra, thanh
quyết toán từng năm học và công khai trớc hội nghị phụ huynh
Hội trởng

Hiệu trởng

Nguyễn Văn Cẩm

Lê Quốc Lập

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Liên Thủy, ngày 8 tháng 9 năm
2007
Biên bản
họp Ban chấp hành hội cha mẹ học s-inh
Năm học 2007-2008.


Hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2007, vào hồi 14h, ban chấp
hành hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
đầu năm
Thành phần tham dự : Toàn thể BCH 19 đồng chí, đủ
Chủ toạ : Ông Hoàng Đại Trọng
Th ký : Ông Lê Đình Thạnh

Nội dung:

A/ Ông Hoàng Đại Trọng tổng hợp biên bản họp hội nghị phụ
huynh của các lớp ngày 25/8/2007 trong đó thông qua các
khoản thu nộp trong năm học 2007-2008
Sau khi thông qua các biên bản của 19 chi hội và trên cơ sở kết
luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại hội nghị duyệt kế
hoạch phát triển giáo dục năm học 2007-2008, dựa trên cơ sở
công văn 87 của UBND huyện Lệ Thuỷ ngày 02 tháng 2 năm
2007 . Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh đi đến thống nhất
các khoản tiền trong năm học 2007-2008 nh sau :
I/Tiền thu theo QĐ của nhà nớc :
1/ Tiền thu theo QĐ 1057
100.000đ
2/ Tiền học phí
+ Khối 8-9
72.000đ
+ Khối 6-7
54.000đ
+ Tin học khối 8
90.000đ
3/ Tiền xe đạp( Nếu HS đi)
27.000đ
II/ Tiền thoả thuận dịch vụ và trả bù ngân sách:
1- Thẻ bạn đọc:
5000đ
2- Tiền phù hiệu bảng tên , phiếu liên lạc
7000đ
3- Tiền điện
7000đ
4- Tiền nớc uống
40.000đ
5- Giấy kiểm tra định kỳ
17.000đ
4- Học phí
+Khối 6,7
36.000đ
+ Khối 8,9
45.000đ
6- Học phí nghề Khối 8
45.000đ
7- Tiền đóng góp để tăng trởng cơ sở vật chất ban chấp
hành hội vận động trong phụ huynh học sinh và các tổ chức xã
hội hổ trợ xây dựng một số hạng mục cho nhà trờng với số tiền
40.000đ/ em,
B/ Ban chấp hành hội bầu ông : Hoàng Đại Trọng tiếp tục giữ
chức hội trởng Hội cha mẹ học sinh, ông Nguyễn Viết Dũng
làm hội phó năm học2007-2008
+ Ông: Nguyễn Văn Thanh , Nguyễn Quang Cảng, Lê Đình
Thạnh
Nằm trong Ban thờng vụ và ban kiểm tra của hội năm học
2007-2008
Buổi họp bế mạc vào lúc 17h cùng ngày
Hội trởng
Th ký


Hoàng Đại Trọng

Lê Đình

Thạnh
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 14 tháng 10 năm
2005
Biên bản
họp Ban thờng vụ hội cha mẹ học sinh
Năm học 2005-2006.
Hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2005 , vào hồi 14h , ban thờng
vụ hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
Thành phần tham dự : Toàn thể Ban thờng vụ 5
đồng chí,
đủ
Hiệu trởng nhà trờng : Lê Quốc Lập
Chủ toạ : Ông Nguyễn Xuân Hoà
Th ký : Ông Nguyễn Ngọc Thanh

Nội dung:

Bàn kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở vật
chất cho nhà trờng
1/ Ông Nguyễn Xuân Hoà : Hội trởng phụ huynh trình bày kế
hoạch và báo cáo dự toán xây dựng bồn hoa, hòn non bộ và đỗ
bê tông sân trờng, hành lang văn phòng và đỗ đất sỏi biên
hoà
( Có dự toán kèm theo)
2/ Thảo luận của ban thờng vụ hội :
Thống nhất nh kế họach và dự toán mà hội trởng thông qua ,
yêu cầu phái có sự giám sát chặt chẻ và làm đúng kỹ thuật mà
nhà trờng đã tham mu,chủ động hợp đồng thợ làm tranh thủ
những ngày nắng ,hoàn thành công trình trớc 20/11/2005
3/ Kết luận của hội trởng:
Thờng vụ hội thống nhất dự toán, kế hoạch , giao cho hội trởng
hội phó hợp dồng thợ tiến hành làmsớm
4/Phân công giám sát :
Mỗi đồng chí giám sát một ngày :Tiền công bồi dỡng :
30.000đ/ngày
Hội trởng

Nguyễn Xuân Hoà
Nguyễn Ngọc Thanh

Hội phó

Th ký

Nguyễn Xuân Lu


Uỷ viên kiểm tra
Hoàng Đại Trọng

Nguyễn Văn Đoạt

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 15 tháng 9 năm
2007
Biên bản
họp Ban thờng trực hội cha mẹ học sinh
Năm học 2007-2008.
Hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2007 , vào hồi 15h , ban thờng
trực hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
Thành phần tham dự : Toàn thể Ban thờng vụ 5
đồng chí,
đủ
Chủ toạ : Ông Hoàng Đại Trọng
Th ký : Ông Lê Đình Thạnh

Nội dung:

Bàn kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở vật
chất cho nhà trờng và quy chế phối hợp hoạt động giữa
nhà trờng và hội phụ huynh
1/ Ông Hoàng Đại Trọng : Hội trởng phụ huynh trình bày kế
hoạch và báo cáo dự toán xây dựng bồn hoa , xây hàng rào và
làm cột bóng chuyền,và sân,hành lang
( Có dự toán kèm theo- Dự toán dựa trên giá cả thực tế hiện
nay và dựa vào định mức của nhà nớc )
2/ Thảo luận của ban thờng vụ hội :
Thống nhất nh kế họach và dự toán mà hội trởng thông qua ,
yêu cầu phái có sự giám sát chặt chẻ và làm đúng kỹ thuật,
hàng rào phải xử lý móng chắc vì đất nền là bùn và cát ,chủ
động hợp đồng thợ làm tranh thủ những ngày nắng ,hoàn
thành công trình trớc 15/10/2007
3/ Thảo luận quy chế phối hợp hoạt động (Có quy chế kèm
theo )
4/ Kết luận của hội trởng:
Thờng vụ hội thống nhất dự toán, kế hoạch , giao cho hội trởng
hội phó hợp dồng doanh nghiệp tiến hành làm sớm
5/Phân công giám sát :
Mỗi đồng chí giám sát 02 ngày :Tiền công bồi dỡng :
30.000đ/ngày


Hội trởng

Hội phó

Hoàng Đại Trọng
Thạnh

Nguyễn Viết Dũng

Th ký

Lê Đình

Uỷ viên
Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Quang Cảng

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Dự Toán thu- chi quỷ khuyến học
năm học: 2007-2008
Kính gữi:

Hội khuyến học xã Liên Thủy

Thực hiện kế hoạch hoạt động của hội khuyến học xã Liên
Thủy, năm học 2007-2008 hội phụ huynh học sinh tiến hành
vận động thu quỷ khuyến học và dự chi theo đề xuất của
BGH trờng THCS Liên Thuỷ nh sau:
A/ Tổng thu: 700 em x
15.000đ/em =
10.500.000đ
B/ Dự chi:
1- Thởng học sinh Tiên tiến, học sinh giỏi cuối năm
+ Học sinh Tiên tiến 195 em x 15 = 2.925.000
+ Học sinh giỏi
35 em x 30 = 1.050.000
2- Bồi dỡng giáo viên dạy học sinh giỏi:
+ 09 GV x 250.000 = 2.250.000
3- Chi học sinh giỏi thi huyện:
+ 45 em x 20.000/em = 900.000
4- Chi học sinh giỏi thi tỉnh:
+ 08 em x 30.000đ/em = 240.000
5- Thởng học sinh giỏi tỉnh:
+ 8 em x 40.000/em = 320.000
6- Thởng học sinh giopỉ huyện:
+ 16 em x 30.000/ em = 480.000
7- Thởng GV bồi dỡng đạt giải :
+ 16 giải x 30.000/giải = 480.000
8 - Gặp mặt tiển đa học sinh đi thi:
+ Giáo viên, BGH, Học sinh dự thi: 60 ngời x 10
=
600.000


9 Chi học sinh nghèo vợt khó:
19 x 2 em / lớp x 25.000
10- Thởng đồng đội đạt giải:

= 950.000
400.000

Tổng chi : 10.595.000
* Hội sẻ cân đối trong khoản thu để chi đủ số tiền
* Thu chi cụ thể sẻ thanh toán bằng hoá đơn, chứng từ
Ngày 9 tháng 5 năm 2008
TMBCHH
Hội trởng

Hoàng Đại Trọng
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 18 tháng 8 năm
2008
Biên bản
họp Ban thờng trực hội cha mẹ học sinh
Năm học 2007-2008.
Hôm nay ngày 18 tháng 8 năm 2008, vào hồi 14h, ban thờng
trực hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
Thành phần tham dự : Toàn thể Ban thờng trực 5đ/c đủ
Hiệu trởng nhà trờng
Chủ toạ : Ông Hoàng Đại Trọng
Th ký : Ông Lê Đình Thạnh

Nội dung:

Tiến hành kiểm tra đánh giá các hoạt động của hội và kiểm tra
công tác tài chính cuối năm về các khoản tiền thoả thuận
A-Ông Hoàng Đại Trọng đánh giá hoạt động của ban thờng trục
hội:
Nhìn chung các đồng chí trong ban thờng trục hội hoạt động
tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp tốt với nhà trờng trong việc giáo dục con em và tạo điều kiện để học sinh
học tập đạt kết quả cao
Phối hợp với nhà trờng thu chi các khoản tiền thỏa thuận có hiệu
quả, quản lý theo đúng quy dịnh
B/ Tiến hành kiểm tra các khoản tiền thoả thuận trong năm học
: 2007-2008
I/ Tiền quỷ hội phụ huynh
1/ Phần thu:


720 em x 20.000

=

21.600.000

2/ Phần chi:
- Chi văn phòng phẩm, tiền ảnh:
240.000
- Chi họp BCH đầu năm:
350.000
- Chi đại hội CNVC đầu năm:
400.000
- Chi ĐH Liên đội:
500.000
- Chi đại hội chi đoàn:
350.000
- Chi thăm ốm hiếu hỉ
900.000
- Chi gặp mặt cuối năm
400.000
- Chi công lao động bồi dỡng cán bộ hội
950.000
- Chi thăm giáo viên nhân ngày 20/11:
8.400.000
- Chi tết nguyên đán:
3.180.000
- Chi họp hội khuyến học và họp BCH hội giữa kỳ
300.000
- Chi tiễn đa chi hội lớp 9:
150.000
- Chi tổng kết năm học
720.000
- Chi hổ trợ các hoạt động nhà trờng
3.600.000
- Chi hỗ trợ % GV thu:
756.000
- Chi thăm đám học sinh
100.000
Tổng chi:
Còn lại:

21.368.000
232.000

II/ Tiền công lao động phụ huynh
*/ Phần thu:
721 em x 40.000
=
28.840.000
*/ Phần chi:
1, Hàng rào
22.400.000
2, Bồn hoa
1.919.000
3, Cột bóng chuyền:
522.000
4, Sũa chữa hành lang, sân, bảng
160.000
5, Công giám sát:
300.000
6, Chi % GV thu
1.008.000
Tổng cộng chi
26.309.000
Còn lại: ( Xây bồn hoa nhng cha làm đợc )
2.531.000


III,Quỷ khuyến học
Tổng thu
10.575.000
Chi: Bồi dỡng Học sinh đi thi và gặp mặt trớc khi thi:
1.500.000
Chi bồi dỡng GV dạy:
2.700.000
Chi Thởng hovj sinh đạt giải:
700.000
Chi thởng giáo viên có học sinh đạt giải
700.000
Chi thởng đồng đội :
450.000
Chi thởng học sinh giỏi, học sinh T.tiến cuối năm
4.023.000
Tổng chi:
10.073.000
Còn lại
502.000
IV,Tiền nớc:
Tổng thu: 28.620.000 + 4.278.000 ( Năm học 2006-2007
chuyển sang) =
32898.000
Tổng chi:
34.402.000
Âm:
1.504.000
Các tháng có hoá đơn chứng từ thanh toán vơi nhà máy
V,Tiền điện:
Tổng thu
5.068.000
Tổng chi :
5.068.000
* Kết luận của ban thờng trực hội :
- Các khoản tiền trên đả hành tự thu chi đúng sổ sách và thu
chi hợp lý và có hoá đơn chứng từ kèm theo
Ngày 18 tháng 8 năm
2008
Hội phó

Nguyễn Viết Dũng
Đình Thạnh

Hội trởng

Hoàng Đại Trọng
Các thành viên
Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Quang Cảng

Th ký
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 12 tháng 9 năm 2008
Biên bản
họp Ban thờng trực hội cha mẹ học sinh
Năm học 2008-2009.
Hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2008 , vào hồi 15h , ban thờng
trực hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
Thành phần tham dự : Toàn thể Ban thờng vụ 4
đồng chí,
đủ
Chủ toạ : Ông Hoàng Đại Trọng
Th ký : Ông Lê Đình Thạnh

Nội dung:

Bàn kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở vật
chất cho nhà trờng và quy chế phối hợp hoạt động giữa
nhà trờng và hội phụ huynh
1/ Ông Hoàng Đại Trọng : Hội trởng phụ huynh trình bày kế
hoạch và báo cáo dự toán xây dựng bồn hoa , xây hàng rào
( Có Thiết kế dự toán kèm theo )
2/ Thảo luận của ban thờng vụ hội :
Thống nhất nh kế họach và dự toán mà hội trởng thông qua,
yêu cầu phái có sự giám sát chặt chẻ và làm đúng kỹ thuật,
hàng rào phải xử lý móng chắc vì đất nền là bùn và cát, chủ
động hợp đồng thợ làm tranh thủ những ngày nắng, hoàn
thành công trình trớc 15/10/2007
3/ Thảo luận quy chế phối hợp hoạt động (Có quy chế kèm
theo )
4/ Kết luận của hội trởng:
Thờng vụ hội thống nhất dự toán, kế hoạch , giao cho hội trởng
hội phó hợp dồng doanh nghiệp tiến hành làm sớm
5/Phân công giám sát :
Mỗi đồng chí giám sát 02 ngày :Tiền công bồi dỡng :
40.000đ/ngày
Hội trởng

Hoàng Đại Trọng
Thạnh

Hội phó

Trần Công Khsnh
Uỷ viên
Nguyễn Thị Phơng

Th ký

Lê Đình


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 14 tháng 9 năm
2008
Biên bản
họp Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh
Năm học 2008-2009.
Hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2008 , vào hồi 16h , ban chấp
hành hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
Thành phần tham dự : Toàn thể Ban chấp hành 18
đồng
chí, đủ
Chủ toạ : Ông Hoàng Đại Trọng
Th ký : Ông Lê Đình Thạnh

Nội dung:

Bàn kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở vật
chất cho nhà trờng và quy chế phối hợp hoạt động giữa
nhà trờng và hội phụ huynh
1/ Ông Hoàng Đại Trọng : Hội trởng phụ huynh trình bày kế
hoạch và báo cáo dự toán xây dựng bồn hoa , xây hàng rào
( Có Thiết kế dự toán kèm theo )
Theo thiết kế với số tiền mỗi em 50.000đ thì chỉ xây dợc
36 m, còn lại 13m nên hội đề xuất tiếp tục hoàn thành 13m
còn lại vì vậy vận động thêm trong phụ huynh mỗi em
20.000đ để hoàn chỉnh hàng rào phía sau.
2/ Thảo luận của ban chấp hành hội :
Thống nhất nh kế họach và dự toán mà hội trởng thông qua,
nhất trí vận động thêm trong phụ huynh mỗi em 20.000đ để
hoàn chỉnh nốt phần còn lại , yêu cầu phải có sự giám sát chặt
chẻ và làm đúng kỹ thuật, hàng rào phải xử lý móng chắc vì
đất nền là bùn và cát, chủ động hợp đồng thợ làm tranh thủ
những ngày nắng, hoàn thành công trình trớc 15/10/2007. Hội
thông báo trong hội nghị phụ huynh giữa học kỳ I về khoản
tiền vận động thêm
3/ Thảo luận quy chế phối hợp hoạt động (Có quy chế kèm
theo )
4/ Kết luận của hội trởng:
Ban chấp hành Hội thống nhất dự toán, kế hoạch , giao cho
Ban thờng trực hội hợp dồng doanh nghiệp tiến hành làm sớm


5/Phân công giám sát :
Các đồng chí trong thờng trực hội phân công giám sát mỗi
ngày một ngời Tiền công bồi dỡng : 40.000đ/ngày
Hội trởng

Hội phó

Hoàng Đại Trọng
Thạnh

Trần Công Khanh

Th ký

Lê Đình

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 4 tháng 9 năm
2009
Biên bản
họp Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh
Năm học 2009-2010.
Hôm nay ngày 4 tháng 9 năm 2009 , vào hồi 15 h , ban chấp
hành hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
Thành phần tham dự : Toàn thể Ban chấp hành 17
đồng
chí, đủ
Chủ toạ : Ông Nguyễn Văn Cẩm
Th ký : Ông Đỗ Bá Tỉnh

Nội dung:

Thống nhất các khoản tiền thoả thuận theo quyết đinh
87/UBND- GD ngày 2/2/2007 của UBND huyện Lệ Thuỷ và quy
chế phối hợp hoạt động giữa nhà trờng và hội phụ huynh
1/ Ông Nguyễn Văn Cẩm : Hội trởng phụ huynh trình bày tổng
hợp ý kiến của của phụ huynh qua hội nghị phụ huynh các lớp
đã đợc thống nhất ghi trong biên bản họp toàn thể phụ huynh
ngày 23/8/2009
-Trình bày quy chế phối hợp hoạt động giữa nhà trờng và hội
phụ huynh học sinh nămmhọc 2009 - 2010
2/ Thảo luận của các thành viên trong Ban chấp hành hội
Thống nhất nh kế họach nhà trờng và hội đã triển khai trong
hội nghị toàn thể phụ huynh học sinh về các khoản tiền thu
theo QĐ của cấp trên và các khoản thu dịch vụ thiết thực
* / Tiền thu theo QĐ của nhà nớc thực hiện theo công văn chỉ
đạo
*/ Tiền thoả thuận dịch vụ và trả thêm bù ngân sách


+ Tiền điện , trực trờng, cắt tỉa hoa
36.000đ
+ Nớc uống nớc uống nớc khoáng
50.000đ
+ Phù hiệu, bảng tên, phiếu liên lạc, lô ô trờng
23.000đ
+ Thẻ bạn đọc, hổ trợ sáh xây dựng th vện Tiên tiến
15.000đ
+ Giấy kiểm tra định kỳ
20.000đ
Tiền hổ trợ tăng trởng cơ sở vật chất hội sẻ vận động trong phụ
huynh học sinh và các nhà hảo tâm để tiến hành xây dựng
với định mức vận động 50.000 /em/năm
Việc thu chi các khoản tiền trên phải hành tự theo sổ sách quy
định, hội giám sát và cuối năm kiểm tra việc thu chi khoản
tiền trên
3/ Thảo luận quy chế phối hợp hoạt động (Có quy chế kèm
theo )
4/ Kết luận của hội trởng:
Ban chấp hành Hội thống nhất cùng với nhà trờng làm tờ trình
xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã
Hội trởng

Th ký

Nguyễn Văn Cẩm

Đỗ Bá Tỉnh

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 14 tháng 9 năm
2009
Biên bản
họp Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh
Năm học 2009-2010.
Hôm nay ngày 15 tháng 9 năm 2009 , vào hồi 16h , ban chấp
hành hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
Thành phần tham dự : Toàn thể Ban chấp hành 17
đồng
chí, đủ
Chủ toạ : Ông Nguyễn Văn Cẩm
Th ký : Ông Đỗ Bá Tỉnh

Nội dung:

Bàn kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng cơ sở vật
chất cho nhà trờng và quy chế phối hợp hoạt động giữa
nhà trờng và hội phụ huynh
1/ Ông Nguyễn Văn Cẩm : Hội trởng phụ huynh trình bày kế
hoạch và báo cáo dự toán xây dựng bồn hoa, xây hệ thống


thoát nớc, bắt hệ thống nớc đến phòng học và hệ thống nớc
phòng chức năng, đến công trình vệ sinh
2/ Thảo luận của ban chấp hành hội :
Thống nhất nh kế họach và dự toán mà hội trởng thông qua,
yêu cầu phải có sự giám sát chặt chẻ và làm đúng kỹ thuật,
chủ động hợp đồng thợ làm tranh thủ những ngày nắng, hoàn
thành công trình trớc 15/11/2009.
3/ Thảo luận quy chế phối hợp hoạt động (Có quy chế kèm
theo )
4/ Kết luận của hội trởng:
Ban chấp hành Hội thống nhất dự toán, kế hoạch , giao cho
Ban thờng trực hội hợp dồng doanh nghiệp tiến hành làm sớm
5/Phân công giám sát :
Các đồng chí trong thờng trực hội phân công giám sát mỗi
ngày một ngời Tiền công bồi dỡng : 40.000đ/ngày
Hội trởng

Hội phó - Th ký

Nguyễn Văn Cẩm

Đỗ Bá Tỉnh

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 28 tháng 9 năm
2008
Biên bản
họp Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh
Năm học 2008-2009.
Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2008 , vào hồi 15 h , ban chấp
hành hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
Thành phần tham dự : Toàn thể Ban chấp hành 18
đồng
chí, đủ
Chủ toạ : Ông Hoàng Đại Trọng
Th ký : Ông Lê Đình Thạnh


Nội dung:
Thống nhất các khoản tiền thoả thuận theo quyết đinh
87/UBND- GD ngày 2/2/2007 của UBND huyện Lệ Thuỷ và quy
chế phối hợp hoạt động giữa nhà trờng và hội phụ huynh
1/ Ông Hoàng Đại Trọng : Hội trởng phụ huynh trình bày tổng
hợp ý kiến của của phụ huynh qua hội nghị phụ huynh các lớp
đã đợc thống nhất ghi trong biên bản họp toàn thể phụ huynh
ngày 20/8/2008
-Trình bày quy chế phối hợp hoạt động giữa nhà trờng và hội
phụ huynh học sinh nămmhọc 2008 - 2009
2/ Thảo luận của các thành viên trong Ban chấp hành hội
Thống nhất nh kế họach nhà trờng và hội đã triển khai trong
hội nghị toàn thể phụ huynh học sinh về các khoản tiền thu
theo QĐ của cấp trên và các khoản thu dịch vụ thiết thực
* / Tiền thu theo QĐ của nhà nớc thực hiện theo công văn chỉ
đạo
*/ Tiền thoả thuận dịch vụ và trả thêm bù ngân sách
+ Tiền điện , trực trờng
20.000đ
+ Nớc uống nớc uống nớc khoáng
45.000đ
+ Phù hiệu, bảng tên, phiếu liên lạc
10.000đ
+ Thẻ bạn đọc
10.000đ
+ Giấy kiểm tra định kỳ
25.000đ
Tiền hổ trợ tăng trởng cơ sở vật chất hội sẻ vận động trong phụ
huynh học sinh và các nhà hảo tâm để tiến hành xây dựng
với định mức vận động 50.000 - 70.000đ/em/năm
Việc thu chi các khoản tiền trên phải hành tự theo sổ sách quy
định, hội giám sát và cuối năm kiểm tra việc thu chi khoản
tiền trên
3/ Thảo luận quy chế phối hợp hoạt động (Có quy chế kèm
theo )
4/ Kết luận của hội trởng:
Ban chấp hành Hội thống nhất cùng với nhà trờng làm tờ trình
xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã
Hội trởng

Hoàng Đại Trọng

Th ký

Lê Đình Thạnh

Hội phụ huynh trờng THCS Liên Thuỷ

Bảng tổng hợp kinh phí công lao động
đóng góp xây dựng CSVC của hội phụ huynh học sinh
năm học 2008-2009


Tổng số học sinh đóng góp : 630 x70.000đ/ em =
44.100.000đ
Chi xây dựng + Hàng rào
41.650.000đ
+ Đỗ bê tông đờng
1.580.000đ
+ Chi thuê thiết kế
450.000đ
+ Chi công giám sát của thờng trục hội
400.000đ
Tổng chi:
44.080.000đ
Còn
20.000đ
Hội trởng

Hoàng Đại Trọng

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.


Liên Thủy, ngày 15 tháng 10
năm 2008
Thông báo
của Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh
Năm học 2008-2009.
Kính
gửi
phụ
huynh
học
sinh
em
:..........................................................................
Theo kế hoạch họp phụ huynh năm học 2008-2009, hội phụ huynh
đã triển khai vận động đóng góp CSVC để xây dựng trờng đạt
chuẩn Quốc gia trong năm học 2008-2009, số tiền đóng góp là
50.000đ/em để xây hàng rào .Tuy nhiên vẫn còn 13m hàng rào
cha xây dựng đợc . Theo đề xuất của nhà trờng, sau khi xin ý kiến
chỉ đạo của xã . Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh đã tiến
hành họp ngày 14/9/2008 bàn bạc và thống nhất mỗi phụ huynh
đóng góp thêm 20.000đ để hội tiến hành hoàn chỉnh 13m hàng
rào còn lại nhằm đóng góp thêm CSVC cho trờng THCS Liên Thuỷ
đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2008-2009
Vậy Hội phụ huynh thông báo để các bậc phụ huynh đợc biết và
cho con em nộp tiền thực hiện theo kế hoạch
TM Banchấp hành hội
Hội trởng
Hoàng Đại Trọng


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 15 tháng 10
năm 2008
Thông báo
của Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh
Năm học 2008-2009.
Kính
gửi
phụ
huynh
học
sinh
em
:..........................................................................
Theo kế hoạch họp phụ huynh năm học 2008-2009, hội phụ huynh
đã triển khai vận động đóng góp CSVC để xây dựng trờng đạt
chuẩn Quốc gia trong năm học 2008-2009, số tiền đóng góp là
50.000đ/em để xây hàng rào .Tuy nhiên vẫn còn 13m hàng rào
cha xây dựng đợc . Theo đề xuất của nhà trờng, sau khi xin ý kiến
chỉ đạo của xã . Ban chấp hành Hội phụ huynh học sinh đã tiến
hành họp ngày 14/9/2008 bàn bạc và thống nhất mỗi phụ huynh
đóng góp thêm 20.000đ để hội tiến hành hoàn chỉnh 13m hàng
rào còn lại nhằm đóng góp thêm CSVC cho trờng THCS Liên Thuỷ
đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2008-2009
Vậy Hội phụ huynh thông báo để các bậc phụ huynh đợc biết và
cho con em nộp tiền thực hiện theo kế hoạch
TM Banchấp hành hội
Hội trởng
Hoàng Đại Trọng


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 22 tháng 10
năm 2008
Biên bản
họp Ban thờng vụ hội cha mẹ học sinh
Năm học 2008-2009.
Hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2008 , vào hồi 14h , ban thờng
vụ hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
Thành phần tham dự : Toàn thể Ban thờng vụ 4
đồng chí,
đủ
Hiệu trởng nhà trờng : Lê Quốc Lập
Chủ toạ : Ông Hoàng Đại Trọng
Hội trởng
Th ký : Ông Trần Văn Khanh
Hội phó

Nội dung:
Bàn giao công trình hàng rào, bồn hoa của Hội phụ
huynh học sinh cho nhà trờng
Thực hiện theo kế hoach của Hội về việc xây công trình
hàng rào và bồn hoa, đóng góp thêm cơ sở vật chất phục vụ
cho họat động dạy và học. Trong thời gian vừa qua Hội phụ
huynh học sinh đã tiến hành vận động đóng góp tiền và triển
khai xây dựng theo dự toán hợp đồng và đã hoàn chỉnh công
trình hàng rào, bồn hoa . Hội phụ huynh học sinh tiến hành
bàn giao cho nhà trờng xem nh công trình kỷ niệm của hội
trong năm học 2008-2009
Vị trí hàng rào: Phía sau trờng giáp ruộng lúa
Số lợng: 49 m
Giá trị tiền :
41.650.000đ
Bồn hoa: 6 bồn
Gía trị tiền :
2.384.000đ
2
Dờng bê tông 27 m
Giá trị tiền:
1.580.000đ
Tổng giá trị công trình năm học : 2008-2009 là : 45.614.000đ
(Trong đó 2.384.000 đ tiền bồn hoa của năm học 2007-2008
chuyển sang )
Bên giao
T/M BCH Hội
Hội trởng

Bên nhận
Hiệu trởng


Hoàng Đại Trọng

Lê Quốc Lập

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Liên Thủy, ngày 14 tháng 10 năm
2007
Biên bản
họp Ban thờng vụ hội cha mẹ học sinh
Năm học 2007-2008.
Hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2008 , vào hồi 14h , ban thờng
vụ hội cha mẹ học sinh trờng THCS Liên Thủy tiến hành họp
Thành phần tham dự : Toàn thể Ban thờng vụ 5
đồng chí,
đủ
Hiệu trởng nhà trờng : Lê Quốc Lập
Chủ toạ : Ông Hoàng Đại Trọng
Hội trởng
Th ký : Ông Nguyễn Viết Dũng
Hội phó

Nội dung:

Bàn giao công trình hàng rào, bồn hoa của Hội phụ
huynh học sinh cho nhà trờng
Thực hiện theo kế hoach của Hội về việc xây công trình
hàng rào và bồn hoa đóng góp thêm cơ sở vật chất phục vụ
cho họat động dạy và học. Trong thời gian vừa qua Hội phụ
huynh học sinh đã tiến hành triển khai xây dựng theo dự toán
hợp đồng và đã hoàn chỉnh công trình hàng rào, bồn hoa .
Hội phụ huynh học sinh tiến hành bàn giao cho nhà trờng xem
nh công trình kỷ niệm của hội trong năm học 2007-2008
Vị trí hàng rào: Phía trớc giáp nhà của dân
Số lợng: 51m
Giá trị tiền :
22.400.000đ
Bồn hoa: 10 bồn
Gía trị tiền :
1.919.000
Bên giao
T/M BCH Hội
Hội trởng

Bên nhận
Hiệu trởng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×