Tải bản đầy đủ

BAO CAO NHU CAU TUYEN DUNG VIEN CHUC

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Báo cáo nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục
Đơn vị: Trờng THCS Hồng Thủy
I-

Quy mô trờng lớp:

- Năm học 2006 2007: 22 lớp
- Năm học 2007 2008: 22 lớp
- Năm học 2008 2009: 21 lớp

II Nhu cầu tuyển:
- Biên chế hiện có tại thời điểm tháng 4/2007: 44 ngời
.
- Biên chế đợc có ( theo TT 35) của năm học 2007
2008: 49 ngời.
- Thiếu: 05 ngời. Thừa: .ngời.
- Đề nghị tuyển: 05 ngời, trong đó:
TT

Chức danh
Số lợng
Ghi chú
1
Giáo viên
Toán Lý
1
Sinh Hóa
1
Tin học
1
Các môn khác
0
Không
2
Nhân viên
Văn phòng
1
Thiết bị
1
III Phơng án tuyển.
Chọn một trong hai phơng án sau đây.
1. Đơn vị tự tuyển.
2. Đề nghị Phòng Giáo dục tuyển
Hồng Thủy, ngày 23
tháng 4 năm 2007
Hiệu trởng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×