Tải bản đầy đủ

Bao cao diem kem

báo cáo Số lợng
học sinh điểm kém các môn qua khảo sát kỳ I
Năm học 2006 - 2007

Trờng THCS Liên Thủy

TT

Lớp

1 6A
2 6B
3 6C
4 6D
5 6E
Khối 6
6 7A
7 7B
8 7C
9 7D
Khối 7

1 8A

Toán05
10
03
02
02
22

04
03
03
07
04
21
01

04
05
09
04

01
01
03
02

Sin
h

Hoá

Ngữ

Sử


Địa

Anh

06
03
03
03

06
01
05
06

03

06
06
06
05
05
28
01
01
09
06
17
02

15
04
06
12
10
32
02

18
02
01
01
01
05
04

02

03

01

02

02

03

05

01

01

02

03

01

04

03

01

02

12

11

15
02

04

01

01

06

Văn

02
01
03
01
07
01
01
02
05
09

01
01
02
02
01
01
04

0
1

8B

01

1
1

8C

01

02

02

03

1

8D

02

02

05

01

3
1

8E

04

04

01

CN

GDC
D

03
01
01

03

01
02
03
06

03
04
07

2
01

4
Khối 8
1 9A

12
05

06
01

11
01

10
02

5
1

9B

03

01

03

02

6
1

9C

05

7
1

9D

10

8
1

9E

05

01

02
02

02

05

03
01

02

04

01

02

05
08

9
Khối 9
Toàn trờng

28
71

03
33

06
33

13
23

01
08

07
64

02
60

24
62

11

10

MT

Nhạ
c

Thể

Tin
học


Ngày 12 tháng 01 năm
2007
Hiệu trởng

Lê Quốc Lập

Trờng THCS Liên Thủy

T
T

1
2
3
4
5
6
7
8

Họ tên học sinh

Võ Xuân Hoà
Nguyễn Thế Trung
Hoàng Thị Hồng
Lê Đình Trãi
Phan Văn Nam
Lê Thế Anh
Lê Văn Quý (B)
Lê Văn Trung (A)

danh sách học sinh
có 5 môn điểm kém qua khảo sát kỳ I
Năm học 2006 - 2007

Lớp

Ghi chú

9D
8C
7B
6D
6D
7D
7C
7C

Ngày 12 tháng 01 năm
2007
Hiệu trởng

Lê Quốc Lập


danh sách học sinh

Trờng THCS Liên Thủy

có 2 môn toán - văn điểm kém qua khảo sát kỳ I

Năm học 2006 - 2007

T
T

1
2

Họ tên học sinh

Võ Xuân Hoà
Nguyễn Văn Thắng

Lớp

Ghi chú

9D
7D

Ngày 12 tháng 01 năm
2007
Hiệu trởng

Lê Quốc LậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×