Tải bản đầy đủ

Bao cao danh gia thuc hien doi moi chuong trinh GDPT lop 6,7,8,9

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Báo cáo đánh giá thực hiện đổi mới chơng trình
Giáo Dục Phổ Thông lớp 6, 7, 8, 9.
Năm học: 2007 - 2008
Căn cứ vào công văn số: 8509/TT - GD ngày 12 tháng 9 năm 2002
của Bộ Giáo dục đào tạo về việc hớng dẫn thanh tra công tác đổi
mới chơng trình GDPT và các văn bản chỉ đạo của nghành giáo
dục đào tạo các cấp về tổ chức thực hiện đổi mới chơng trìng
GDPT .
Trờng THCS Hồng Thủy đánh giá việc tổ chức, thực hiện của nhà
trờng từ đầu năm học đến nay nh sau:
I. Tình hình nhà trờng.
1. Về số lợng lớp, học sinh.
*Đầu năm học:
Có 22 lớp trong đó : Lớp 6 : 5 ;Lớp7 : 5 ;Lớp 8: 6 ;Lớp 9 : 6
Có 841 học sinh , trong đó :
+ Lớp 6: 191 em
+ Lớp 8: 210 em
+ Lớp 7: 198 em
+ Lớp 9: 242

em
* Đến nay :
Số học sinh : 840 em
+ Lớp 6: 191 em
+ Lớp 8: 210
em
+ Lớp 7: 197 em
+ Lớp 9: 242
em
So với đầu năm giảm 1 em học sinh lớp 7. Lý do : Chuyển trờng
2. Về độ ngũ.
*Đầu năm:
Đội ngũ có 55 ngời( CBQL : 3 ngời, 4 nhân viên, 48 Giáo viên )
So với kế hoạch còn thiếu .... giáo viên
* Đến nay:
- Đội ngũ có 51 ngời ( CBQL : 2 ngời, nhân viên 3 ngời , giáo viên
46 ngời)
- So với kế hoạch còn thiếu ... giáo viên
Trình độ đào tại của độ ngủ hiện có:
Đại học : 18 ngời ( 01 GV TDTT đang đi học năm thứ 4, 01 GV
Tin học đã học xong nhng cha lấy bằng)
Cao đẳng: 30 ngời
Trung cấp : 3 ngời
3. Về cơ sở vật chất.


Có 11 phòng học đủ bảng chống loáng, bàn ghế phục vụ
cho 2 ca trong ngày.
Phòng chức năng:
+ 01 th viện( Trong đó : Phòng đọc của học sinh diện tích sử
dụng 54 m2 , Phòng đọc của giáo viên có diện tích sử dụng là
27m2)
+ 04 phòng học bộ môn ( Lý, Hóa, Sinh, Tin) Diện tích sử dụng :
50m2/phòng.
Có 01 văn phòng hội đồng s phạm, 01 phònh làm việc của
BGH.
Sách, báo,tạp chí th viện, các thiết bị đồ dùng dạy học theo
sách giáo khoa mới 6,7, 8, 9 trong năm học có những thuận lợi và
khó khăn sau đây:
a. Thuận lợi:


Có đầy đủ các văn bản hớng dẫn, chỉ đạo của nghành GD ĐT các cấp
Đợc sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của phòng GD Lệ Thủy
Nhận thức của các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền địa phơng, phụ huynh học sinh về thực hiện đổi mới chơng trình
GDPT đầy đủ, kịp thời .
Cơ sở vật chất trờng học cơ bản đầy đủ,cho hoạt động dạy
học theo yêu cầu thay sách giáo khoa mới.
Độ ngủ có chuyên nghành đào tạo tơng đối đủ theo các
môn học và đợc tham gia các đợt tập huấn do Phòng GD, Sở GD
tổ chức từ năm 2002 - 2003.
Mỗi cán bộ giáo viên có ý thức tự giác học tập ( Bồi dỡng và tự
bồi dỡng)để nâng cao trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu đổi
mới GDPT
Giáo viên và học sinh có đủ sách giáo khoa và tài liệu tham
khảo, đồ dùng dạy học để giảng dạy và học tập .
b. Khó khăn :
Đội ngũ hiện có so với kế hoạch còn thiếu 01 đồng chí thuộc
bộ môn GDCD nên phải dạy chéo môn.
Cơ sở vật chất hiện có so với yêu cầu vẫn còn có những khó
khăn nhất định .
Thiết bị dạy học nhiều, có nhiều phòng chức năng nhng
không có nhân viên phụ trách thiết bị, GV phỉa kiêm nhiệm ).
Nhận thức của một số ít phụ huynh học sinh chua đúng
mựcnên việc chăn lo quan tâm đến điều kiện học tập cho con
em còn han chế.
II - Những nội dung công việc đã triễn khai thực hiện
1. Việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp
trên về đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông, thay


SGK cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, và nhân
dân.
Trên cơ sở kết quả thực hiện đổ mới GDPT, thay sách giáo
khoa mới lớp 6,7,8,9 vào đầu năm học 2007 - 2008 nhà trờng tiếp
tục coi trọng công tác tuyên truyền về thực hiện chủ trơng đổi
mớiGDPT, thay SGK mới đối với lớp 6,7,8,9 của Dảng nhà nớc và các
văn bản hớng dẩn chỉ đạo thực hiện của nghành GD - ĐT đến tận
các cấp ủy Đảng - Chính quyền - Đoàn thể địa phơng, đội ngũ
cán bộ GVNV, học sinh và cha mẹ học sinh bằng cách :
- Thông qua hội nghị tổng kết năm học trớc, các hội nghị cốt cán
tại xã.
- Hội nghị Hội đồng s phạm.
- Hội nghị phụ huynh học sinh các lớp.
- Công các tuyển sinh lớp 6( đầu năm học) ,Lễ khai giảngnăm học
mới.
- Thông qua công tác tham mu bằng văn bản hoặc đề xuất trực
tiếp.
Nhờ vậy lãnh đạo địa phơng các đoàn thể xã hội, độ ngũ giáo
viên , phụ huynh học sinh có nhận thức đúng và đầy đủ và thực
hiện chủ trơng đổi mới GDPT, Từ đó:
+ Lãnh đạo địa phơng, phụ huynh học sinh, các lực lợng xã hội
quan tâm đúng mức về huy động vốn đầu t để xây dựng , tu
sữa, nâng cấp, mua sắm các điều kiện về cơ sỏ vật chất,
đồng thời tham gia công tác tuyên truyền , góp phần nâng cao
đạo đức đổi mới giáo dục phổ thông cho tầng lớp nhân dân .
+ Phần lớn cha mẹ học sinh đã chăm lo mua sắm dụng cụ học
tập, sách, vở khá đầy đủ ngay từ khi bớc và năm học mới.
2. Việc thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dỡng giáo viên.
Đầu năm học thực hiện kế hoạch chỉ đạo của ngành GD - ĐT
cấp trên, nhà trờng đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho đội ngũ
học tập tự nghiên cứu nghiêm túc nội dung bồi dỡng thờng xuyên
chu kỳ III. Từ đó giúp cho mỗi cán bộ giáo viên nắm vững, hiểu rõ
thêm và tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả công tác giáo dục.
Thực hiện sinh hoạt chuyên môn với các nội dung: thiết kế
bài dạy theo nhóm bộ môn, thao giảng rút kinh nghiệm, thâm
nhập thiết bị dạy học, làm và sữ dụng đồ dùng dạy học.
Hàng tuần, hàng tháng giáo viên thực hiện lên kế hoạch
đăng ký và sữ dụng đồ dùng dạy học nghiêm túc.
* Kết quả cụ thể:
+ Tổng số dự giờ của hai tổ chuyên môn: 54 tiết.
+ Tổng số tiết thao giảng: 4 tiết. Trong đó: Xếp loại Tốt 1; khá
3.
+ Tổng số tiết dạy có sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học đến
hết tháng 9: 572 tiết.


Hiệu quả sữ dụng thiết bị nhìn chung khá tốt.
3. Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất.
Ngay từ đầu năm học nhà trờng đã chuẩn bị khá đầy đủ
CSVC phục vụkhai giảng và bớc vào năm học mới.
Có đủ phòng học thoáng mát (điện, quạt) bàn ghế giáo viên,
học sinh và các thiết bị khác.
Tu sữ, nâng cấp phòng học, phòng chức năng, cổng trờng,
cầu thang, chống mối các phòng....
Xây dựng phòng th viện theo chuẩn th viện tiên tiến, xây
dựng sân TDTH diện tích 1600m2, đổ bê tông đờng sân trờng
160m2, xây dựng tờng rào khuôn viên 60 m.
Cung ứng đày đủ sách giáo khoa cho học sinh, mua sắm
bổ sung sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy cho giáo viên đảm bảo
đủ, đúng, kịp thời với tất cả các bộ môn. Đặt các loại báo, tạp chí
phục vụ bạn đọc. Do vậy đối với học sinh cơ bản có đủ sách giáo
khoa để học tập, giáo viên có đủ sách, tài liệu giảng dạy, sách,
báo, tạp chí để tổ chức tốt hoạt động th viện.
Tổng kinh phí đầu t cho CSVC là: 55.8 triệu đồng, trong đó:
+ Xây dựng cơ bản: 32,7 triệu.
+ Bổ sung thiết bị: 0,4 triệu.
+ Báo th viện: 1,0 triêu.
+ Mua sắm bàn ghế th viện: 13.1 triệu.
+ Tu sữa mua sắm khác: 7,6 triệu.
4. Bố trí giáo viên tham gia dạy lớp 6, 7, 8, 9.
Bố trí giáo viên dạy các môn học theo quy định cho các khối
lớp.
100% giáo viên dạy lớp 6, 7, 8 đều đã đợc bồi dỡng, tập huấn từ
năm học lớp 6 đến nay và đúng hệ đào tạo.
Đối với các môn GDCD do không có giáo viên chuyên biệt nên
pahỉ bố trí dạy chéo môn, tuy nhiên giáo viên đã qua các đợt tập
huấn những năm học trớc.
5. Công tác kiểm tra của Hiệu trởng và triển khai dạy sách
giáo khoa mới, xây dựng kỉ cơng, nề nếp trong quản lý
chuyên môn.
Thực hiện xây dựng kế hoạch bồi dỡng giáo viên trên cơ sở
kế hoạch chỉ đạo chung của Phòng Giáo dục Lệ Thủy.
Phân công Phó Hiệu trởng, Tổ trởng chuyên môn và các ủy
viên trong ban kiểm tra nội bộ trờng học trực tiếp kiểm tra các
nội dung của quy chế chuyên môn, dự giờ, thao giảng rút kinh
nghiệm.
Tập trung chỉ đạo chơng trình, kế hoạch dạy học các môn
đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo (kể cả
môn tự chọn từ lớp 6 đến lớp 9).


Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức lực lợng tham gia
kiểm tra và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo nghiêm túc.
Đến nay 100% giáo viên đợc kiểm tra chuyên đề lợt một và tập
thể lớp học sinh đợc kiểm tra.
Kết quả qua kiểm tra 100% giáo viên đều đạt yêu cầu trở
lên.
Thực hiện nghiêm túc công tác dự giờ giáo viên của Hiệu trởng, Phó hiệu trởng.
Tổng số dự giờ của Hiệu trởng là 7 tiết, Phó Hiệu trởng 6
tiết, chủ yếu tập trung vào các môn thuộc hệ đào tạo.
Tổng chức cho đội ngũ tham gia bồi dỡng thờng xuyên đợt 1
chu kỳ II đúng kế hoạch chỉ đạo.
III. những kế hoạch đạt đợc và hạn chế.
1. Về kết quả.
Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phơng, cha mẹ học sinh,
học sinh, quần chúng nhân dân và toàn thể đội ngũ đã có nhận
thức đúng, đủ tinh thần đổi mới về chờng trình sách giáo khoa.
Do đó trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã:
Đầu t đúng mức để tăng trởng CSVC trờng học phục vụ kịp
thời cho các hoạt động dạy học ngay từ đầu năm học.
Đối với học sinh có đủ điều kiện, phơng tiện học tập theo
yêu cầu đề ra. Phần lớn học sinh có hứng thú say mê học tập,
tiếp thu vận dụng đợc kiến thức bài học ở tất cả các môn.
Đội ngũ giáo viên nắm vững chơng trình, nội dung SGK, phơng pháp dạy học mới. Chú trọng đúng mức nâng cao chất lợng
bài soạn, bài giảng, khai thác có hiệu quả việc sử dụng các ĐDDH
ở tất cả các môn.
Công tác quản lí, chỉ đạo của BGH sớm ổn định kỉ cơng
nề nếp dạy học, từng bớc nâng cao chất lợng giáo dục và bồi dỡng
đội ngũ.
2. Những tồn tại hạn chế.
Mặc dầu có nhiều cố gắng huy động mọi nguồn kinh phí
để đầu t xây dựng mua sắm CSVC phục vụ năm học mới. Song
do kinh phí thu CSVC giảm nhiều 6,2 triệu so với kế hoạch dự
kiến đầu năm học nên còn một số công việc cha triển khai đợc.
Giáo viên: còn 1 Đ/C cha đạt chuẩn, cha có giáo viên dạy môn
giáo dục công dân nên phải dạy chéo môn.
Công tác kiểm tra, dự giờ của hiệu trởng và phó hiệu trởng
còn ít so với dụ kiến kế hoạch. Lý do: đầu năm tổ chức các hội
nghị, xây dựng các loại kế hoạch.
Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá về thực hiện đổi mới chơng trình GDPT của trờng THCS Hồng Thủy ở đầu năm học này
đến nay.
* Tự xếp loại : Khá


Hång Thñy, ngµy
th¸ng10 n¨m 2007Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×