Tải bản đầy đủ

BAO CAO CHI BO THANG nam 2011

đảng ủy xã hồng thuỷ

đảng cộng sản việt nam

Chi bộ trờng THCS
Hồng Thủy ngày 6
tháng 9 năm2010
báo cáo hoạt động tổ chức chi bộ đảng
Tháng 8 năm 2010.
1-Kết quả triển khai, quán triệt nghiên cứu các chủ trơng,
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nớc cấp trên.
-Toàn thể đảng viên đã thông suốt các đờng lối, chủ trơng,
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nớc một cách triệt để.
-Chi bộ tổ chức học tập các công văn, nghị định về việc
chuyển giao tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp. Nh nghị định 10,
thông t 18 v.v... thông qua các kỳ họp chi bộ thờng kì.
2-Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghị quyết của chi bộ tháng
trớc.
- Chỉ đạo nhà trờng làm tốt công tác duy trì số lợng học sinh
625/625 em. Huy động số HS bỏ học trở lại trờng.
- Chỉ đạo công tác điều tra xữ lý hồ sơ PCGD đến thời điểm

30/8/2010, và đã kiểm tra cập nhật số liệu.
- Chỉ đạo thành công tổ chức thi học kỳ I đạt kết quả tốt, theo
đúng tinh thần của cuộc vận động một cách nghiêm túc.
- Chỉ đạo công tác khai giảng năm học 2010-2011 thành công,
gây ấn tợng cho nhân dân và học sinh, có hiệu quả khá cao.
-Tổ chức quán triệt trong đội ngũ và học sinh về vấn đề ATGT,
ATTH một cách nghiêm túc
- Chỉ đạo HĐ các Đội thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh thôn xóm,
vệ sinh môi trờng và văn minh ở học đờng.
- Khắc phục công tác kiểm kê Th viện và Thiết bị cuối năm tài
chính.
- Kiểm tra hoạt động tài chính Công đoàn rỏ ràng, khong sai
phạm gì.
- Chỉ đạo sơ kết đổi mới thay sách.
- Hoàn tất kết nạp đảng cho đ/c Hậu,đ/c Hà, đ/c Thủy chuyển
qua Đảng ủy để xem xét.
* Tồn tại: Công tác xữ lý vi phạm của một số cán bộ, giáo viên
trong quy chế chuyên môn cha cơng quyết và kịp thời.
3-Đề ra nhiệm vụ trong tháng.
-Lãnh đạo nhà trờng có kế hoạch dạy bù khắc phục chậm chơng
trình, tổ chức dạy nghề cho học sinh lớp 8, tiếp tục bồi dỡng HSG
và HS yếu kém, tăng cờng công tác làm và sử dụng đồ dùng dạy học
ở các nhóm bộ môn.


- Thực hiện kỷ cơng, nề nếp và kỷ luật trờng học, xác định
đúng vai trò trách nhiệm của ngời Đảng viên trong việc triển khai
nhiệm vụ và các mục tiêu đề ra.
- Tập trung bồi dỡng các nhân tố tích cực, đảm nhận các trong
trách trong nhà trờng, phát huy vai trò của đảng viên.
- Tổ chức họp chi bộ, làm tốt công tác phân tích chất lợng
đảng viên.
- Chỉ đạo Công đoàn làm tốt công tác hổ trợ giúp đở khu nội
trú trong vấn đề nơi ăn chốn ở.
- Kiểm tra rà xét quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan.
- Nhà trờng và Công đoàn phối hợp và xây dựng chỉ tiêu gia
đình văn hóa và cơ quan văn hóa.
4-Kết luận hội nghị và một số đề xuất kiến nghị.
-Thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã đề ra trong tháng .
- Chú trọng công tác đoàn kết trong nội bộ, đặc biệt là trong


Đảng.
- Quán triệt bộ phận chuyên môn cần triển khai kịp thời kế
hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Phối hợp các lực
lợng để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phân công các đảng viên tiếp tục bồi dỡng đối tợng Đảng.
-Tổ chức tốt các hội nghị đầu năm học
* Kiến nghị: Không
Bí th chi bộ

Võ Thành
Đồng


đảng ủy xã hồng thuỷ

đảng cộng sản việt nam

Chi bộ trờng THCS
Hồng Thủy ngày 3
tháng 3 năm2007
báo cáo hoạt động tổ chức chi bộ đảng
Tháng 03 năm 2007.
1-Kết quả triển khai, quán triệt nghiên cứu các chủ trơng,
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nớc cấp trên.
-Chi bộ tổ chức học tập các văn bản, triển khai cuộc vận động
về " Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh", thông
qua các kỳ họp chi bộ thờng kì.
- Chuẫn bị tốt hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam. Triển khai sâu rộng trong toàn trờng thi đua lập
thành tích mừng Đảng quang vinh.
-Toàn thể đảng viên đã thông suốt các đờng lối, chủ trơng,
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nớc một cách triệt để.
2-Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghị quyết của chi bộ tháng
trớc.
- Chỉ đạo nhà trờng làm tốt công tác duy trì số lợng học sinh
905/905. Huy động số HS bỏ học trở lại trờng.
- Hoàn thành chơng trình tuần 23, đúng tiến độ, thực hiện
khá tốt quy chế chuyên môn, sự chấp hành ý thức kỷ luật của giáo
viên.


-Lãnh đạo nhà trờng có kế hoạch dạy bù khắc phục chậm chơng
trình, tổ chức dạy nghề cho học sinh lớp 8, tiếp tục bồi dỡng HSG
và HS yếu kém, tăng cờng công tác làm và sử dụng đồ dùng dạy học
ở các nhóm bộ môn.
- Thực hiện kỷ cơng, nề nếp và kỷ luật trờng học, xác định
đúng vai trò trách nhiệm của ngời Đảng viên trong việc triển khai
nhiệm vụ và các mục tiêu đề ra.
- Tập trung bồi dỡng các nhân tố tích cực, đảm nhận các trong
trách trong nhà trờng, phát huy vai trò của đảng viên.
- Tổ chức họp chi bộ, làm tốt công tác phân tích chất lợng
đảng viên.
- Chỉ đạo Công đoàn làm tốt công tác hổ trợ giúp đở khu nội
trú trong vấn đề nơi ăn chốn ở, tạo điều kiện cho đội ngũ an tâm
công tác.
- Kiểm tra rà xét quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan hợp lý
theo văn bản hớng dẫn.
- Nhà trờng và Công đoàn phối hợp triển khai hiệu quả việc
xây dựng chỉ tiêu gia đình văn hóa và cơ quan văn hóa.
-Tổ chức quán triệt trong đội ngũ và học sinh về vấn đề ATGT,
ATTH một cách nghiêm túc
- Kiểm tra phần hành trong nhà trờng.
- Tổ chức kết nạp đảng cho 3 đ/c: đ/c Mùi,đ/c Diệu, đ/c Thủy
* Tồn tại: Công tác trực tết nguyên đán một số Đảng viên chấp
hành cha tốt.x3-Đề ra nhiệm vụ trong tháng.
-Lãnh đạo nhà trờng có kế hoạch chỉ đạo tốt công tác thực tập
s phạm của Đoàn thực tập ĐHSP Quảng Bình. Tiếp tục tổ chức dạy
nghề cho học sinh lớp 8, bồi dỡng HSG và HS yếu kém, tăng cờng
công tác làm và sử dụng đồ dùng dạy học ở các nhóm bộ môn.
- Thực hiện kỷ cơng, nề nếp và kỷ luật trờng học, xác định
đúng vai trò trách nhiệm của ngời Đảng viên trong việc triển khai
nhiệm vụ và các mục tiêu đề ra.
- Tập trung bồi dỡng các đoàn viên tích cực để tiếp tục giới
thiệu cho Đảng
- Tổ chức họp chi bộ kiẻm điểm lại một số đảng viên trong vấn
đề chấp hành sự phân công của nhà trờng và các tổ chức.
- Chỉ đạo Chi đoàn làm tốt công tác tình nghĩa với các gia
đình chính sách và các hoạt động từ thiện.
4-Kết luận hội nghị và một số đề xuất kiến nghị.
-Thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã đề ra trong tháng
3/2007.
- Chú trọng công tác nếp sống văn hóa tại công sở, đặc biệt là
trong đạo đức lối sống của cán bộ giáo viên.
- Quán triệt bộ phận chuyên môn cần triển khai kịp thời kế
hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Phối hợp các lực
lợng để hoàn thành nhiệm vụ.


- Phân công các đảng viên tiếp tục bồi dỡng đối tợng Đảng.
* Kiến nghị: Không
Bí th chi bộ

Võ Thành
Đồng

đảng cộng sản việt nam

đảng ủy xã hồng thuỷ

Chi bộ trờng THCS
Hồng Thủy ngày 3
tháng 4 năm2007
báo cáo hoạt động tổ chức chi bộ đảng
Tháng 04 năm 2007.
1-Kết quả triển khai, quán triệt
nghị quyết, chính sách của Đảng
-Chi bộ tổ chức học tập và triển
tập và làm theo tấm gơng đạo đức
kỳ họp chi bộ thờng kì.

nghiên cứu các chủ trơng,
và Nhà nớc cấp trên.
khai cuộc vận động về " Học
Hồ Chí Minh", thông qua các


- Chuẫn bị tốt hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các lễ kỷ niệm " Ngày quốc tế
phụ nữ".
-Toàn thể đảng viên đã gơng mẩu thực hiện một cách nghiêm
túc các đờng lối, chủ trơng, nghị quyết, chính sách của Đảng và
Nhà nớc một cách triệt để.
2-Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghị quyết của chi bộ tháng
trớc.
- Duy trì số lợng hiện có, thực hiện tốt công tác huy động số lợng.
- Về phổ cập giáo dục: đã triển khai có hiệu quả và đúng kế
hoạch, xây dựng đầy đủ 16 loại hồ sơ theo quy định.
- Chỉ đạo tốt việc bồi dỡng giáo viên tham gia thi giáo viên dạy
giỏi cấp huyện đạt kết quả cao.
- Triển khai thi nghề phổ thông cho lớp 9 đạt kết quả theo chỉ
tiêu đề ra.
-Lãnh đạo nhà trờng có kế hoạch chỉ đạo tốt công tác thực tập
s phạm của Đoàn thực tập ĐHSP Quảng Bình. Tiếp tục tổ chức dạy
nghề cho học sinh lớp 8, bồi dỡng HSG và HS yếu kém, tăng cờng
công tác làm và sử dụng đồ dùng dạy học ở các nhóm bộ môn.
- Thực hiện kỷ cơng, nề nếp và kỷ luật trờng học, xác định
đúng vai trò trách nhiệm của ngời Đảng viên trong việc triển khai
nhiệm vụ và các mục tiêu đề ra.
- Tập trung bồi dỡng các đoàn viên tích cực để tiếp tục giới
thiệu cho Đảng
- Tổ chức họp chi bộ kiẻm điểm lại một số đảng viên trong vấn
đề chấp hành sự phân công của nhà trờng và các tổ chức.
- Chỉ đạo Chi đoàn làm tốt công tác tình nghĩa với các gia
đình chính sách và các hoạt động từ thiện.
- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo công tác dạy và học đảm bảo theo
yêu cầu.
- Hoàn tất công tác kiểm tra nội bộ trờng học của hiệu trởng
Đề ra nhiệm vụ trong tháng.
- Làm tốt công tác duy trì số lợng 100% hiện có.
- Rà soát lại hồ sơ phổ cấp THCS, thống nhất với hồ sơ của hai
trờng tiểu học, chuẩn bị cho đoàn kiểm tra của Tỉnh kiểm tra
công nhận phổ cập vào ngày 09 tháng 4 năm 2007.
- Hoàn thành chơng trình tuần 33, giáo viên cần có kế hoạch
dạy bù những môn còn chậm. hoàn chỉnh hồ sơ nghề của lớp 8.
Tiếp tục bồi dỡng học sinh gỏi, chuẩn bị điều kiện cho học sinh
tham gia thi vào cuối năm 2007.
- Rà soát lại hồ sơ lớp 9, tổ chức họp phụ huynh, chuẩn bị ôn
tập 3 nôm cho học sinh thi vào THPT.
- Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm cho 100% giáo viên.
- Công đoàn giới thiệu 4 đoàn viên u tú cho Đảng.


- Tổ chức kết nạp Đoàn viên cho học sinh lớp 9.
- Hoàn thành kế hoạch thu nộp vào ngày 30/4/2007.
- Rà soát việc ghi học bạ của học sinh lớp 6.
- Bỏ phiếu tính nhiệm góp ý phê bình Đảng viên trong chi bộ.
- Tổ chức học tập kể chuyện về tấm gơng đạo đức Hồ Chí
Minh.
4-Kết luận hội nghị và một số đề xuất kiến nghị.
-Thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã đề ra trong tháng
4/2007.
- Chú trọng công tác nếp sống văn hóa tại công sở, đặc biệt là
trong đạo đức lối sống của cán bộ giáo viên.
- Quán triệt bộ phận chuyên môn cần triển khai kịp thời kế
hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Phối hợp các lực
lợng để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phân công các đảng viên tiếp tục bồi dỡng đối tợng Đảng.
* Kiến nghị: Không
Bí th chi bộ

Võ Thành
Đồng


đảng ủy xã hồng thuỷ

đảng cộng sản việt nam

Chi bộ trờng THCS
Hồng Thủy ngày 3
tháng 5 năm2011
báo cáo hoạt động tổ chức chi bộ đảng
Tháng 04 năm 2011.
1-Kết quả triển khai, quán triệt nghiên cứu các chủ trơng,
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nớc cấp trên.
-Chi bộ tiếp tục tổ chức học tập và triển khai cuộc vận động
về " Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh", tổ
chức sơ kết cuộc vận động nới không với tiêu cực trong thi của và
bệnh thành tích trong giáo dục.
- Chuẫn bị tốt hoạt động chào mừng ngày 30 tháng 4 và ngày
01 tháng 5.
-Toàn thể đảng viên đã gơng mẩu thực hiện một cách nghiêm
túc các đờng lối, chủ trơng, nghị quyết, chính sách của Đảng và
Nhà nớc một cách triệt để.
2-Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghị quyết của chi bộ tháng
trớc.
- Làm tốt công tác duy trì số lợng 100% hiện có. Giáo viên chủ
nhiệm đã phối hợp tốt với các lực lợng giáo dục trên địa bàn trong
công việc huy động số lợng, chống học sinh bỏ học.
- Rà soát lại hồ sơ phổ cấp THCS, thống nhất với hồ sơ của hai
trờng tiểu học, chuẩn bị cho đoàn kiểm tra của Tỉnh kiểm tra
công nhận phổ cập vào ngày 09 tháng 4 năm 2011 đạt kết quả
97,3%.
- Hoàn thành chơng trình tuần 33, giáo viên cần có kế hoạch
dạy bù những môn còn chậm. hoàn chỉnh hồ sơ nghề của lớp 8.
Tiếp tục bồi dỡng học sinh giỏi, chuẩn bị điều kiện cho học sinh
tham gia thi vào cuối năm 2011.
- Rà soát lại hồ sơ lớp 9, tổ chức họp phụ huynh, chuẩn bị ôn
tập cho học sinh thi vào THPT.
- Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm cho 100% giáo viên.
- Công đoàn giới thiệu 2 đoàn viên u tú cho Đảng: đồng chí
Việt, Hà B.
- Tổ chức kết nạp Đoàn viên cho học sinh lớp 9: 30 em.
- Hoàn thành kế hoạch thu nộp đạt 90% vào ngày 30/4/2011.
- Rà soát việc ghi học bạ của học sinh lớp 6.
- Bỏ phiếu tính nhiệm góp ý phê bình Đảng viên trong chi bộ.
- Tổ chức học tập kể chuyện về tấm gơng đạo đức Hồ Chí
Minh.
Đề ra nhiệm vụ trong tháng 5 - 2011.


- Duy trì số lợng 619/619, làm tốt công tác vận động, đảm bảo
tỉ lệ chuyên cần trên 98%.
- Cập nhật độ tuổi phổ cập năm sinh 1999 trùng khớp với hai trờng tiểu học, xử lý hồ sơ chuyển đi chuyển đến và các loại hồ sơ
khác.
- Tham mu với lảnh đạo địa phơng hoàn tất các hạng mục xây
dựng của năm học 2010-2011.
- Hoàn thành chơng trình năm học. Tổ chức kiểm tra học kỳ II
cho các môn từ 4/5 đến 10/5/2011. Tổ chức tổng kết học kỳ II.
Đánh giá quá trình xây dựng trờng chuẩn quốc gia, xếp loại thi đua
tập thể và cá nhân trong toàn trờng. Làm tốt công tác cán bộ, bỏ
phiếu tính nhiệm, bổ nhiệm,bổ nhiệm lại và tạo nguồn cán bộ
quản lý.
- Phân công kiểm kê CSVC, thiết bị, th viện cuối năm học.
- Làm tốt việc bàn giao học sinh về địa bàn c trú với hội đồng
đội và xã đoàn.
- Thực hiện nghiêm túc công tác xét tốt nghiệp cho học sinh lớp
9 và chuẩn bị điều kiện cho học sinh thi tuyển vào THPT.
- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thông qua
địa phơng duyệt.
- Phân công trực hè cán bộ giáo viên, học sinh đảm bảo an toàn.
- Chuẩn bị tốt cho tổng kết chi bộ, xếp loại đảng viên.
4-Kết luận hội nghị và một số đề xuất kiến nghị.
-Thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã đề ra trong tháng
5/2011.
- Chú trọng công tác nếp sống văn hóa tại công sở, đặc biệt là
trong đạo đức lối sống của cán bộ giáo viên.
- Quán triệt bộ phận chuyên môn cần triển khai kịp thời kế
hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Phối hợp các lực
lợng để hoàn thành nhiệm vụ.
- Lên kế hoạch cho tổng kết chi bộ Đảng. ( theo phân công)
* Kiến nghị: Không
Bí th chi bộ

Võ Thành
Đồng


đảng ủy xã hồng thuỷ

đảng cộng sản việt nam

Chi bộ trờng THCS
Hồng Thủy ngày 3
tháng 6năm2007
báo cáo hoạt động tổ chức chi bộ đảng
Tháng 06năm 2007.
1-Kết quả triển khai, quán triệt nghiên cứu các chủ trơng,
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nớc cấp trên.
-Chi bộ tổ chức học tập nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 10 và
các nghị quyết của Tỉnh đảng bộ. Đổng thời triển khai một số
công văn của huyện ủy về Đảng.
-Toàn thể đảng viên đã gơng mẩu thực hiện một cách nghiêm
túc các đờng lối, chủ trơng, nghị quyết, chính sách của Đảng và
Nhà nớc một cách triệt để.
2-Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghị quyết của chi bộ tháng
trớc.
- Duy trì số lợng 898/898 em, làm tốt công tác vận động, đảm
bảo tỉ lệ chuyên cần trên 98%.
- Cập nhật độ tuổi phổ cập năm sinh 1995 trùng khớp với hai trờng tiểu học, xử lý hồ sơ chuyển đi chuyển đến và các loại hồ sơ
khác.
- Tham mu với lảnh đạo địa phơng hoàn tất các hạng mục xây
dựng của năm học 2006 - 2007.
- Hoàn thành chơng trình năm học. Tổ chức kiểm tra học kỳ II
cho các môn từ 4/5 đến 10/5/2007. Tổ chức tổng kết học kỳ II.
Đánh giá quá trình xây dựng trờng chuẩn quốc gia, xếp loại thi đua
tập thể và cá nhân trong toàn trờng. Làm tốt công tác cán bộ, bỏ


phiếu tính nhiệm, bổ nhiệm,bổ nhiệm lại và tạo nguồn cán bộ
quản lý.
- Phân công kiểm kê CSVC, thiết bị, th viện cuối năm học.
- Làm tốt việc bàn giao học sinhvề địa bàn c trú với hội đồng
đội và xã đoàn.
- Thực hiện nghiêm túc công tác xét tốt nghiệp cho học sinh lớp
9 và chuẩn bị điều kiện cho học sinh thi tuyển vào THPT.
- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục thong qua
địa phơng duyệt.
- Phân công trực hè cán bộ giáo viên, học sinh đảm bảo an toàn.
- Chuẩn bị tốt cho tổng kết chi bộ, xếp loại đảng viên.
Đề ra nhiệm vụ trong tháng.
- Thực hiện công tác xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 theo quy
chế hiện hành.
- Quán triệt giáo viên tham gia coi chấm thi nghiêm túc.
- Tổ chức học tập bồi dỡng thờng xuyên trong hè.
- Tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nơi địa bàn c trú.
- Tổ chức đánh giá, phân tích chất lợng Đảng viên 6 tháng đầu
năm.
- Quán triệt công tác trực hè một cách nghiêm túc đảm bảo tài
sản, CSVC của đơn vị.
4-Kết luận hội nghị và một số đề xuất kiến nghị.
-Thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã đề ra trong tháng
6/2007.
- Chú trọng công tác nếp sống văn hóa tại địa bàn dân c, đặc
biệt là trong đạo đức lối sống của cán bộ giáo viên.
* Kiến nghị: Không
Bí th chi bộ
đảng ủy xã hồng thuỷ

đảng cộng sản việt nam

Chi bộ trờng THCS
Hồng Thủy ngày 3
tháng 7 năm2007
báo cáo hoạt động tổ chức chi bộ đảng
Tháng 07năm 2007.
1-Kết quả triển khai, quán triệt nghiên cứu các chủ trơng,
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nớc cấp trên.
-Chi bộ tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng và các nghị
quyết của Tỉnh đảng bộ. Đổng thời triển khai một số công văn của
huyện ủy về Đảng.
-Toàn thể đảng viên đã gơng mẩu thực hiện một cách nghiêm
túc các đờng lối, chủ trơng, nghị quyết, chính sách của Đảng và
Nhà nớc một cách triệt để.


2-Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghị quyết của chi bộ tháng
trớc.
- Thực hiện công tác xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 theo
quy chế hiện hành
- Quán triệt giáo viên tham gia coi chấm thi nghiêm túc.
- Tổ chức học tập bồi dỡng thờng xuyên trong hè.
- Tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nơi địa bàn c trú.
- Tổ chức đánh giá, phân tích chất lợng Đảng viên 6 tháng đầu
năm.
- Quán triệt công tác trực hè một cách nghiêm túc đảm bảo tài
sản, CSVC của đơn vị.
- Chỉ đạo công tác tham quan các tỉnh phái nam của Công
đoàn trờng thành công và đạt kết qủa tốt.
Đề ra nhiệm vụ trong tháng.
- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 đảm bảo 191/191 em.
- Tổ chức tốt công tác ôn thi lại cho học sinh không đợc tốt
nghiệp lớp 9 và lên kế hoạch ôn tập cho các học sinh thi lại các lớp
6,7,8.
- Quán triệt giáo viên và học sinh trực hè nghiêm túc.
- Tổ chức học tập bồi dỡng thờng xuyên trong hè.
- Tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nơi địa bàn c trú.
- Lập kế hoạch phát triển giáo dục và duyệt ở huyện.
- Tham mu với lãnh đạo địa phơng hoàn thành các hạng mục
xây dựng CSVC cho năm học 2007 - 2008. Thực hiện công tác tập
huấn tổ chức cán bộ, hợp đồng giáo viên, tuyển dụng công chức.
4-Kết luận hội nghị và một số đề xuất kiến nghị.
-Thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã đề ra trong tháng
7/2007.
- Chú trọng công tác nếp sống văn hóa tại địa bàn dân c, đặc
biệt là trong đạo đức lối sống của cán bộ giáo viên.
* Kiến nghị: Không
Bí th chi bộ


Thành Đồng
đảng ủy xã hồng thuỷ

đảng cộng sản việt nam

Chi bộ trờng THCS
Hồng Thủy ngày 1
tháng 8 năm2007
báo cáo hoạt động tổ chức chi bộ đảng


Tháng 08năm 2007.
1-Kết quả triển khai, quán triệt nghiên cứu các chủ trơng,
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nớc cấp trên.
-Chi bộ tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng bộ xã, triển
khai một số công văn của về Đảng.
-Toàn thể đảng viên đã gơng mẩu thực hiện một cách nghiêm
túc các đờng lối, chủ trơng, nghị quyết, chính sách của Đảng và
Nhà nớc một cách triệt để.
2-Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghị quyết của chi bộ
tháng trớc.
- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 đảm bảo 191/191 em.
- Quán triệt giáo viên và học sinh trực hè nghiêm túc.
- Tổ chức tốt công tác ôn xét TN lại cho học sinh lớp 9 kết quả
7/10 học sinh xét đợc TN lần 2.
- Tổ chức học tập bồi dỡng thờng xuyên trong hè.
- Tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nơi địa bàn c trú.
- Lập kế hoạch phát triển giáo dục và duyệt ở huyện.
- Tham mu với lãnh đạo địa phơng hoàn thành các hạng mục
xây dựng CSVC cho năm học 2007 - 2008.
- Thực hiện công tác tập huấn tổ chức cán bộ, hợp đồng giáo
viên, tuyển dụng công chức.
Đề ra nhiệm vụ trong tháng.
- Thực hiện công tác hợp đồng lao động.
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra và xét lên lớp cho 156 học sinh thi lại
của các lớp 6,7,8
- Triển khai xây dựng CSVC trờng học đảm bảo cho năm học
mới.
- Tổ chức học tập chính trị cho cán bộ , đảng viên.
- Tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nơi địa bàn c trú.
-Triển khai tập nghi thức chuẩn bị khai giảng năm học 20072008.
- Tổ chức hoạt động TDTT, Văn nghệ tham gia với địa phơng
trong hoạt động chào mừng quốc khánh 2/9/2007.
-Hợp đồng giáo viên, tuyển dụng công chức đủ cho biên chế cán
bộ trong nhà trờng.
4-Kết luận hội nghị và một số đề xuất kiến nghị.
-Thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã đề ra trong tháng
8/2007.
* Kiến nghị: Không
Bí th chi bộ

Võ Thành Đồng


đảng ủy xã hồng thuỷ

đảng cộng sản việt nam

Chi bộ trờng THCS
Hồng Thủy ngày
01tháng 9năm2007
báo cáo hoạt động tổ chức chi bộ đảng
Tháng 09 năm 2007.
1-Kết quả triển khai, quán triệt nghiên cứu các chủ trơng,
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nớc cấp trên.
-Chi bộ tổ chức học tập và triển khai cuộc vận động về " Học
tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh", chuẫn bị phân
công đảng viên trong chi bộ tham gia cuộc thi kể chuyện tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh
- Chuẫn bị tốt hoạt động chào mừng ngày lễ 2/9.
-Toàn thể đảng viên đã gơng mẩu thực hiện một cách nghiêm
túc các đờng lối, chủ trơng, nghị quyết, chính sách của Đảng và
Nhà nớc một cách triệt để.
2-Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghị quyết của chi bộ tháng
trớc.
- Thực hiện công tác hợp đồng lao động.
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra và xét lên lớp cho 156 học sinh thi lại
của các lớp 6,7,8 kết quả 136/156 học sinh đợc lên lớp.
- Triển khai xây dựng CSVC trờng học đảm bảo cho năm học
mới.
- Tổ chức học tập chính trị cho cán bộ , đảng viên.
- Tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nơi địa bàn c trú.
-Triển khai tập nghi thức chuẩn bị khai giảng năm học 20072008.
- Tổ chức hoạt động TDTT, Văn nghệ tham gia với địa phơng
trong hoạt động chào mừng quốc khánh 2/9/2007.
-Hợp đồng giáo viên, tuyển dụng công chức đủ cho biên chế cán
bộ trong nhà trờng.
Đề ra nhiệm vụ trong tháng.
- Làm tốt công tác duy trì số lợng 100% hiện có.
- Rà soát lại hồ sơ phổ cấp THCS, thống nhất với hồ sơ của hai
trờng tiểu học, chuẩn bị cho đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra
công nhận phổ cập .
- Hoàn thành chơng trình tuần 4,
-Tổ chức khai giảng năm học 2007-2008. phát động cuộc vận
động hai không trong GV và HS.
-ổn định phân công các phần hành công tác cho CB-GV-NV.
- Tổ chức các Hội nghị đầu năm học: Hội nghị CB-CNV, Công
đoàn,Chi đoàn...


- Đăng ký danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân.
-Hoàn thành các hạng mục XD - CSVC trờng học.
- Chuyển Đảng chính thức cho một Đ/c
- Xây dựng kế hoạch thu nộp theo kế hoạch đã duyệt.
4-Kết luận hội nghị và một số đề xuất kiến nghị.
-Thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã đề ra trong tháng
9/2007.
Bí th chi bộ

Võ Thành
Đồng
đảng ủy xã hồng thuỷ

đảng cộng sản việt nam

Chi bộ trờng THCS
Hồng Thủy ngày
01tháng 10năm2007
báo cáo hoạt động tổ chức chi bộ đảng
Tháng 10 năm 2007.
1-Kết quả triển khai, quán triệt nghiên cứu các chủ trơng,
nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nớc cấp trên.
-Bồi dỡng, phân công đảng viên trong chi bộ tham gia cuộc thi
kể chuyện tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh do đảng bộ xã tổ
chức.
- Tham gia học tập nghị quyết IV, do đảng bộ xã tổ chức.
-Toàn thể đảng viên đã gơng mẩu thực hiện chấp hành một
cách nghiêm túc
2-Kết quả thực hiện nhiệm vụ nghị quyết của chi bộ
tháng trớc.
- Làm tốt công tác duy trì số lợng 100% hiện có.
- Rà soát lại hồ sơ phổ cấp THCS, thống nhất với hồ sơ của hai
trờng tiểu học, chuẩn bị cho đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra
công nhận phổ cập .
- Hoàn thành chơng trình tuần 4,
-Tổ chức khai giảng năm học 2007-2008. phát động cuộc vận
động hai không trong GV và HS.
-ổn định phân công các phần hành công tác cho CB-GV-NV.
- Tổ chức các Hội nghị đầu năm học: Hội nghị CB-CNV, Công
đoàn,Chi đoàn...
- Đăng ký danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân.
-Hoàn thành các hạng mục XD - CSVC trờng học.
- Chuyển Đảng chính thức cho một Đ/c


- Xây dựng kế hoạch thu nộp theo kế hoạch đã duyệt.
Đề ra nhiệm vụ trong tháng.
- Làm tốt công tác duy trì số lợng hiện có 840/840.
- Rà soát lại hồ sơ phổ cấp THCS, thống nhất với hồ sơ của hai
trờng tiểu học, chuẩn bị cho đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra
công nhận phổ cập vào tháng11/2007 .
- Hoàn thành chơng trình tuần 8,
-Tổ chức Bồi dỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém.
-Hoàn thành KTNBTH cho11 đ/c.
-Tổ chức đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh.
-Thực hiện kế hoạch tu sữa khuôn viên và các công trình XD ở
trong nhà trờng.
- Tiếp tục dạy nghề cho học sinh lớp 9.
- Đăng ký tham gia học tập chính trị cho đảng viên mới.
4-Kết luận hội nghị và một số đề xuất kiến nghị.
-Thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã đề ra trong tháng
9/2007.
Bí th chi bộ


Thành ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×