Tải bản đầy đủ

CV 1118 thong bao noi dung hinh thuc de tuyen sinh

..-----:- --

,/

.,..'

"
.,' ~.. /

.(

l

'.'

" / So

,

.


"". ~',\

',J( ~/}kTf~~}\jNH QuA1'!G BINI-I
\ '_',V;;
I)A&QCGIA70
DUC - DAO TAO
Jh
II, )/ ~.

/ /
'-11.1.
8 /GD&DT-GDTrH
~_()~,;-S0.:.j'J
,'~,

CONG
. HoA xA HOI
. CHU NGHiA VIET
. NAM
DQc I~p - Tv do - H~nh phuc

~+h'----

Iv: thong bao n<)idung, hinh thuc va du truc
d~ thi TS vao lap 10 THPT nam hQC2012-2013

Kinh gui:

Quang Binh, ngay 13 thimg 6 nam 2012

- Truang phong GD&DT cac huy~n/thanh ph6;
- Hi~u truang cac truang THCS&THPT.

D@giup giao vien t6 chuc on t?P t6t cho hQc sinh chu~n bi thi tuy@nsinh vao
lOp 10 THPT, Sa GD&DT Quang Binh thong bao nQi dung, hinh thuc va c~u truc
dS thi cac mon Ngfr van, Toan, TiSng Anh trong ki thi tuy@nsinh vao lOp 10 THPT
nam hQc 2012-2013 nhu sau:
1. N(>id~ng:
DS thi cua cac mon Ngfr van, Toan va TiSng Anh n~m trong ph?m vi chuong
trinh THCS do BQ GD&DT ban hanh, chu ySu lOp 9; ki@mtra kiSn thuc co ban,


nang l\Ic v?n dVng kiSn thuc va phan lo?i dugc trinh dQ cua hQc sinh.

a

2. Hinh thu'c:
Mon Ngfr van va Toan chi ra hinh thuc

tlf /wjn.

Mon TiSng Anh kSt hgp 2 hinh thuc trAc nghi?m
3.

va tlf

/wjn.

cfiu truc d~ thi

a. Mon Ngii'van
Cau 1 (2 di@m):Ki@mtra kiSn thuc Van hQc, TiSng Vi~t va Lam van.
Cau 2 (3 di@m):V?n dVng kiSn thuc xa hQi va dai s6ng dS viSt bai nghi lu?n
xa hQi ng~n (khoang 300 til}
Cau 3 (5 di@m): V?n dVng kha nang dQc - hi@uva kiSn thuc van hQc d@viSt
bai nghi lu?n van hQc.
b. Mon Tmln

* Phan

D(li sa: (4 bili toan, tang crng 6,5 tliJm)

- Biti 1 (2,0 di@m): Cac bai toan vS biSn d6i bi@uthuc; can b?c hai, cac phep
tinh va biSn d6i vS can bac hai.
- Biti 2 (1,5 di@m): Ham s6 b?c nh~t; h~ phuong trinh b?c nh~t hai ~n; giai
bai toan b~ng cach l?p h~ phuong trinh.
- Biti 3 (2,0 di@m): Ham s6 b?c hai; phuong trinh b?c hai mQt ~n s6; h~ thuc
Vi-et; giai bai toan b~ng cach l?p phuong trinh.
1


- Bili 4 (1,0 diSm): Chung minh mQt s6 BDT d?ng dan gi~m.

* Phrm ffinh hflC: (01 bili toan, tang c9ng 3,5 tliJm)
- Bili 5 (3,5 diSm): H~ thuc gifra c?nh va c?oo, c?oo va goc tron& tam giac
vuong; ti s6 lugng giac cua goc OOQn;tam giac b~ng nhau; tam giac dong d?ng;
duo-ng tron; goc v6i duo-ng tron; hiOO tr\1; hiOO non; hiOO non C\1t.
c. Mon Ti~ng Anh

* Pldm trtic nghi?m: tang c9ng 3,0 tliJm, gam cac phOn:
- Phonetics (s/es, ed, ... );
- Cac diu tioo hu6ng giao tiep;
- M?o tu, Gi6i tu, TiOO tu, Tr?ng tu, Lien tu,_ .... ;
- Vocabularry

(cac chu diSm a chuang triOO lap 9);

- Structures;
- Grammar.

* PhOn tff lu{in: tang

cong 7,0 tliJm, gam cac d(lng:

- Word form: 1,0 diSm (2 cau);
- Tenses and verb form: 1,5 diSm (5 cau);
- DQc hiSu tra lo-i cau hoi: 1,5 diSm (3 cau);
- DQc hiSu chQn tu cho s~n diSn vao ch6 tr6ng: 1,0 diSm (4 tu);
- S~p xep cac tu cho s~n thanh cau dung: 1,0 diSm (2 cau);
- ChuySn d6i cau: 1,0 diSm (2 cau).
Nh?n duQ'C Cong van nay, Giam d6c Sa GD&DT Quang BiOO yeu c~u Thu
truang cac dan vi kh~n truang thong bao nQi dung den t?n giao vien, hQc sinh va t6
chuc, huang d~n hQc sinh tv on t?P kien thuc, rim luy~n phuang phap lam bai t?P
hQ'P 1;'.
NO'i Illz{ill:

- Nhu kfnh gtri;

TRUONG PHONG GDTrH

- Uinh d?o Sa (b/c)
- Phong KTKDCL;
- Luu: VT, GDTrH.

TrU'O'ng Duy Quy~n

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×