Tải bản đầy đủ

CV 745 HD cuoc thi thiet ke bai giang dien tu

UBND HUYỆN LỆ THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 745/GD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lệ Thủy, ngày 17 tháng 12 năm 2012

V/v Hướng dẫn cuộc thi cấp tỉnh về
“Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning”
năm 2012-2013

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS.
Thực hiện Công văn số 1641/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2012 của Sở GD&ĐT
Quảng Bình về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013; Công
văn số 1740/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2012 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013; Công văn số
2890/SGD&ĐT-GDTrH ngày 12/12/2012 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về Hướng dẫn
cuộc thi cấp tỉnh về “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning”;

Để tham gia tốt cuộc thi về “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning năm 2012 2013” do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức vào tháng 3/2012, Phòng Giáo
dục và Đào tạo hướng dẫn thêm một số nội dung về cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện
tử e-Learning” như sau:
1. Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 582/GD-ĐT ngày 03/10/2012 của Phòng
GD&ĐT Lệ Thuỷ về Hướng dẫn thi thiết kế bài giảng điện tử e-Learning năm 20122013.
2. Tổ chức thi
- Cấp trường: Từ tháng 10/2012 đến tháng 2/2013, các đơn vị triển khai tổ chức
tập huấn, hướng dẫn giáo viên thi cấp trường và chọn bài tham gia Hội thi cấp Tỉnh.
- Cấp tỉnh: Tổ chức vào tháng 3/2013. Các đơn vị gửi danh sách, hồ sơ sản
phẩm dự thi về Phòng GD&ĐT Lệ Thủy. Mỗi đơn vị chọn và nộp 02 sản phẩm (01
môn KHTN, 01 môn KHXH) hoặc nhiều hơn, mỗi sản phẩm 01 bộ hồ sơ.
- Lưu ý:
+ Những bài giảng có tổng điểm từ 16 điểm trở lên sẽ được cấp giấy chứng
nhận sáng tạo bài giảng điện tử e - Learning.
+ Để đạt được giải Nhất theo cơ cấu của Ban tổ chức, yêu cầu mỗi giáo viên
phải có tối thiểu 02 bài giảng trở lên (>17 điểm).
Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai kịp thời,
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- LĐ, CV;
- Lưu VT.
Đăng Website

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
Hoàng Đình KhuyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×