Tải bản đầy đủ

BB kiem tra 12 13

PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN
KIỂM TRA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG
HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2012-2013
Hôm nay, 14 h ngày 15 tháng 01 năm 2013
Tại văn phòng nhà trường
* Thành phần tham gia gồm:
1. Ông Lê Trung Chính:
Hiệu trưởng
2. Ông Dương Văn Minh:
P.HT -PTCM
3. Bà Phạm Thị Lý:
TTCM

4. Bà Hoàng Thị Xuân Thảo:
TTCM
5. Bà Nguyễn Thị Làn:
Thư ký
* NỘI DUNG:
1. Các tổ trưởng chuyên môn báo cáo nội dung chương trình đã thực hiện,
những giải pháp và vướng mắc cần tháo gỡ.
2. Ban chỉ đạo phân công kiểm tra chéo các tổ:
+ Đ/c Phạm Thị Lý kiểm tra tổ KHTN
+ Đ/c Hoàng Thị Xuân Thảo KT tổ KHXH
3. Tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung chương trình giáo dục địa phương các
bộ môn: Địa lý, Lịch sử, GDCD, Ngữ văn
4. Kết quả như sau :
a. Ưu điểm:
- GV dạy các bộ môn có chương trình GD ĐP đã thực hiện nghiêm túc, đúng đủ nội
dung chương trình theo quy định của Bộ giáo dục- đào tạo.
- Nhà trường đã mua sắm các loại tài liệu phục vụ chương trình địa phương như môn
Địa, Sử..khá đầy đủ.
- GV đã sưu tầm tài liệu dạy các nội dung GDĐP khá đầy đủ như môn Ngữ văn, Lịch
sử, Địa lý, GDCD
- GV thiết kế bài dạy đúng nội dung chương trình ở các bộ môn.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành các bài dạy giáo dục địa phương đạt kết quả
cao như bộ môn Văn, Sử…
- Tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa theo các chủ đề ở các bộ môn đạt chất lượng
khá tốt.
b. Tồn tại:
- Chưa chú trọng rèn luyện kỹ năng , nhận thức về chương trình GD ĐP cho các đối
tượng HS thật đầy đủ, dẫn đến kết quả thực hành còn hạn chế.


- Cần chú trọng công tác tổ chức và nội dung các buổi hoạt động ngoại khóa như môn
GDCD đạt hiệu quả giáo dục cao hơn.
- Một số môn việc soạn bài thực hiện chương trình GDĐP chưa thực sự đổi mới
phương pháp, chưa làm rõ hoạt động của thầy và trò trong giờ học.
5. Công tác chỉ đạo tiếp nối:
- GV tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp thiết kế bài dạy
phù hợp với đối tượng HS để đạt hiệu quả cao hơn.
- Tăng cường lượng bài tập thực hành cho HS tất cả các bộ môn.
- GV tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp thiết kế bài dạy
phù hợp với đối tượng HS để đạt hiệu quả cao hơn.


- Yêu cầu GV-HS sưu tầm thêm các tài liệu để phục vụ dạy chương trình GD ĐP đạt
hiệu quả cao hơn.
- Các tổ chuyên môn tiếp tục chỉ đạo GV bổ sung những thiếu sót sau kiểm tra.
Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày
P. HIỆU THƯỞNG

Dương Văn Minh

THƯ KÝ

Nguyễn Thị làn


PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN
KIỂM TRA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG
NĂM HỌC 2011-2013

Hôm nay, 14 ngày 15 tháng 5 năm 2013
Tại văn phòng nhà trường
* Thành phần tham gia gồm:
1. Ông Lê Trung Chính:
Hiệu trưởng
2. Ông Dương Văn Minh:
P.HT
3. Bà Hoàng Thị Xuân Thảo:
TTCM
4. Bà Phạm Thị Lý:
TTCM
5. Bà Nguyễn Thị làn:
Thư ký
* NỘI DUNG:
1. Các tổ trưởng chuyên môn báo cáo nội dung chương trình đã thực hiện,
những giải pháp và vướng mắc cần tháo gỡ.
2. Ban chỉ đạo phân công kiểm tra chéo các tổ:
+. Bà Hoàng Thị Xuân Thảo:
TTCM kiểm tra tổ KHXH
+. Bà Phạm Thị Lý:
TTCM kiểm tra tổ KHTN
3. Tiến hành kiểm tra, rà soát nội dung chương trình giáo dục địa phương các
bộ môn: Địa lý, Lịch sử, GDCD, Ngữ văn
4. Kết quả như sau :
a. Ưu điểm:
- GV dạy các bộ môn có chương trình GD ĐP đã thực hiện nghiêm túc, đúng đủ nội
dung chương trình theo quy định của Bộ giáo dục- đào tạo.
- Nhà trường đã mua sắm các loại tài liệu phục vụ chương trình địa phương như môn
Địa, Sử..khá đầy đủ.
- GV đã sưu tầm tài liệu dạy các nội dung GDĐP khá đầy đủ như môn Ngữ văn, Lịch
sử, Địa lý, GDCD
- GV thiết kế bài dạy đúng nội dung chương trình ở các bộ môn.
- Tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành các bài dạy giáo dục địa phương đạt kết quả
cao như bộ môn Văn, Sử…
- Tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa theo các chủ đề ở các bộ môn đạt chất lượng
khá tốt.
b. Tồn tại:


- Một số môn việc soạn bài thực hiện chương trình GDĐP chưa thực sự đổi mới
phương pháp, chưa làm rõ hoạt động của thầy và trò trong giờ học.
- Chưa chú trọng rèn luyện kỹ năng , nhận thức về chương trình GD ĐP cho các đối
tượng HS thật đầy đủ, dẫn đến kết quả thực hành còn hạn chế.
- Cần chú trọng công tác tổ chức và nội dung các buổi hoạt động ngoại khóa như môn
GDCD đạt hiệu quả giáo dục cao hơn.
- Tổ chuyên môn cần chủ động phân công dự giờ, thao giảng các tiết có nội dung GD
ĐP.
5. Công tác chỉ đạo tiếp nối:
- Các tổ chuyên môn tiếp tục chỉ đạo GV bổ sung thiếu sót sau kiểm tra.
- Yêu cầu GV-HS sưu tầm thêm các tài liệu để phục vụ dạy chương trình GD ĐP đạt
hiệu quả cao hơn.
- Bổ sung thêm số đầu sách GD ĐP tại Thư viện nhà trường cho tất cả các môn Lịch
sử, địa lý, ngữ văn….
- Tăng cường lượng bài tập thực hành cho HS tất cả các bộ môn.
- GV tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp thiết kế bài dạy
phù hợp với đối tượng HS để đạt hiệu quả cao hơn.
Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày

P. HIỆU THƯỞNG

Dương Văn Minh

THƯ KÝ

Nguyễn Thị lànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×