Tải bản đầy đủ

Ke hoach thuc hien noi dung dia phuong moi doc

PHềNG GD&T L THY
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG THCS PHONG THY
c lp T do Hnh phỳc
S: ./HT-THCS

Phong Thy, ngy 28 thỏng 9 nm 2008

K HOCH THC HIN

NI DUNG GIO DC A PHNG
NM HC 2008-2009
- Cn c cụng vn5977/BGDT-GDTrH ngy 7/7/2008 ca BGD&T v hng
dn thc hin ni dung giỏo dc a phng cp THCS v cp THPT Nm hc 20082009.
- Cn c cụng vn ca S GD&T Qung Bỡnh v gii thiu ti liu dy- hc Lch
s, a phng. hng dn thc hin ni dung giỏo dc a phng mụn lch s, a lớ
cp THCS v THPT nm hc 2008-2009.
Thc hin k hoch nm hc ca Trng THCS Phong Thy nm hc 2008-2009.
I.Mục đích , yêu cầu thực hiện nội dung giáo dục địa phơng
1.Thchinmctiờugiỏodc,LutGiỏodcnm2005óquynhnguyờnlýgiỏodc
l:"Hotnggiỏodcphicthchintheonguyờnlýhciụivihnh,giỏodc

kthpvilaongsnxut,lýlungnlinvithctin,giỏodcnhtrngkthp
vigiỏodcgiaỡnhvgiỏodcxóhi".TrongCTGDPTdoBGDTbanhnhóquy
nhmts nidunggiỏodcaphng mts mụnhc. thchinnidungú,
SGDTóchunbtiliu,hngdntchcdyhc,kimtra,ỏnhgiỏ,sdngkt
quỏnhgiỏxploihcsinhcuihckvcuinmhc.
2. Nidunggiỏodcaphngphigúpphnthchinmctiờumụnhc,gnlýlun
vithctin.
Khigingdy,ngoivicliờnhvithctinhotngkinhtưxóhi,vnhoỏ,
lchs aphngtrongcỏcbidycũnphithchinnidunggiỏodcaphng
cỏcphnsauõy:
a) Gingdycỏctithc(bi,mụun,ch ...) óquy nhdnhchogiỏodc a
phng;
b)anidunggiỏodcaphngthnhmtphncatithc(bi,mụun,ch ...)
cBGDThngdndnhchogiỏodcaphng.
II. tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phơng
1.Tiliudyhc:Nhà trờng chỉ đạo cán bộ thiệt bị đăng kí , mua
đầy đủ các tài giáo dục địa phơng của các môn học : Ngữ văn , lịch
Sử , địa lí , GDCD , thể dục , âm nhạc , mĩ thuật .
2.Vtchcdyhc:Hngdngiỏoviờncnctiliuócphờduytson
giỏoỏnvtinhnhgingdy.
3.Vphngphỏpgingdy:Kthpdyhctrờnlpvitchcthamquanthct,
sutmtliu,ngoikhoỏnhmtohngthỳhctp,nõngcaohiubitvvnhoỏ,lch
s,kinhtưxóhiaphngchohcsinh.


4.V kimtra,ỏnhgiỏ:Thchincụngtỏckimtra,ỏnhgiỏnh cỏcphnkhỏc
trongchngtrỡnhbmụnvs dngktqu ỏnhgiỏ,xploihcsinhtnghckỡ
vcuinmhc.
III.THCHINGIODCAPHNGMTSMễNHC
A.CỏcmụnNgvn,Lchs,alớ,Giỏodccụngdõn
1.Thilngdyhcnidunggiỏodcaphng:
a)ivicỏcmụnNg vn,Lchs,alý:ThilngúcquynhtiChng
trỡnhmụnhc
b)ivimụnGiỏodccụngdõn:Cúbithchnh,ngoikhoỏvinidungphùhpvi
thctinaphng,cpTHCSmilpcó3tit/nmhc.
2.SGDTquynhphõnphichngtrỡnhvhngdnthchin.Ngoira nhà
trờng hớng dẫn thu thập ,thamkhocỏctiliusauõy:
ưMụn Ng vn: Cn tham kho cỏc ti liu v vn hoỏ, ngụn ng, tỏc phm vn hc sỏng
tỏcvtiaphnghoctỏcgingiaphng;
ưMụnLchs:Tài liệu tham khảo chính: Tài liệu dạy- học lịch sử ,Địa lí


địa phơng Quảng Bình vàthamkhotiliuLchsngbhuyện Lệ Thuỷ
,
ưMụnalớ:Tài liệu tham khảo chính: Tài liệu dạythamkhotiliuachớ
aphngTỉnh Quảng Bình.
ưMônGiỏodccụngdõn:Cnthamkhocỏctiliuthucch giỏodcýthccụng
dõncaaphng.
B.CỏcmụnMthut,mnhc,Thdc,Cụngngh
1.MụnMthut
a)CnccỏcbihccúliờnquannnidunggiỏodcaphngtrongCTGDPT
hngdndyhc.Cỏcbithchnhv tranhtheo ticquynhchogiỏoviờn
chn,cnlachnnhngch gngicucsng,mụt cỏcdanhlam,thngcnh,di
tớchlchs,vnhoỏcaaphng.
b)Ngoinhngbinúitrờn,giỏoviờncngiithiucỏcditớchlchs,vnhoỏ,tỏcphm
mthutaphng(ỡnhchựa,tranhtng,smngh...)phựhpvichbihcv
vasctipthucahcsinh.
2.Mụnmnhc
TrongCTưSGKóquynhmts titgiithiuv õmnhcaphng.S GDT
hngdncỏctrngdavochbihcthchinnidunggiỏodcaphng.
Cnchnlc,giithiuvnõmnhctruynthng,mts lniudõncactrngca
aphng(dõncaBỡnhtrthiờn,HũkhoanLThy.),giithiumtsnhccdõntc
vhngdnhcsinhsutmvnõmnhcdõngianaphng.
3.MụnThdc
ChngtrỡnhvsỏchgiỏoviờnmụnTh dccamilpuquynhcú1chng
(Chng:Mônththaotchn)doaphngtchnnidungdyhc.Ngoicỏcmụn
óbiờnsontiliutrongsỏchgiỏoviờn,SGDTcúth biờnsontiliuvcỏcmụn
ththaophbin,cúthmnhaphngvhngdnthchinchngny(cúth
lngghộpgiithiuvcỏcmụnththaotruynthngaphngnh:uathuyn).


        4. Môn Công nghệ 
­ Lớp 6: Thực hiện như quy định của Chương trình.
­ Lớp 7: Nông nghiệp.
+ Đối với vùng nông thôn, phần Trồng trọt và Chăn nuôi dạy bắt buộc, theo điều kiện cụ
thể của địa phương chọn phần Lâm nghiệp, thời lượng còn lại dùng để ôn tập, củng cố môn
C«ng nghệ (không dùng cho môn khác).
­ Lớp 8: Thực hiện như quy định của Chương trình.
­ Lớp 9: Chọn 1 trong 18 mô đun của Chương trình (35 tiết/môđun).
Bộ GDĐT đó biên soạn tài liệu 5 môđun. Có thể lựa chọn 1 trong 5 môđun hoặc biên soạn
tài liệu các mô đun khác phù hợp với thực tế  của địa phương  (chon mô đun kỹ  thuậtj
điên.).
                                            
                                                                                           Hiệu trưởng


PHềNG GD&T L THY
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG THCS PHONG THY
c lp T do Hnh phỳc
S: ./HT-THCS

Phong Thy, ngy 08 thỏng 01 nm 2009

S KT CễNG TC
THC HIN K HOCH

NI DUNG GIO DC A PHNG
NM HC 2008-2009
- Cn c, k hoch thc hin ni dung giỏo dc a phng nm hc 2008-2009ca
Trng THCS Phong Thy.
I.NHNG NI DUNG THC HIN
Nidunggiỏodcaphnggúpphnthchinmctiờumụnhc,gnlýlunvi
thctin.Khigingdy,ngoivicliờnh vithctinhotngkinht ưxóhi,vn
hoỏ,lchs aphngtrongcỏcbidycũnthchinnidunggiỏodcaphng
cỏcphnsauõy:
a) Gingdycỏctithc(bi,mụun,ch ...) óquy nhdnhchogiỏodc a
phng;
b)anidunggiỏodcaphngthnhmtphncatithc(bi,mụun,ch ...)
cBGDThngdndnhchogiỏodcaphng.
II. tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phơng
1. Tiliudyhc: Nhà trờng, mua đầy đủ các tài giáo dục địa phơng
của các môn học : Ngữ văn , lịch Sử , địa lí , GDCD , thể dục , âm
nhạc , mĩ thuật .
2.V t chcdyhc:Hngdngiỏoviờncnc tiliuócphờduyt son
giỏoỏnvtinhnhgingdy.
3.Vphngphỏpgingdy:Kthpdyhctrờnlpvitchcthamquanthct,su
tmtliu,ngoikhoỏnhmtohngthỳhctp,nõngcaohiubitvvnhoỏ,lchs,
kinhtưxóhiaphngchohcsinh.
4.V kimtra,ỏnhgiỏ:Thchincụngtỏckimtra,ỏnhgiỏnh cỏcphnkhỏctrong
chngtrỡnhbmụnvsdngktquỏnhgiỏ,xploihcsinhtronghckỡI
III.THCHINGIODCAPHNGMTSMễNHC
A.CỏcmụnNgvn,Lchs,alớ,Giỏodccụngdõn
1.Thilngdyhcnidunggiỏodcaphng:
a)ivicỏcmụnNg vn,Lchs,alý:ThilngúcquynhtiChng
trỡnhmụnhc
b)ivimụnGiỏodccụngdõn:Cúbithchnh,ngoikhoỏvinidungphùhpvi
thctinaphng,cpTHCSmilpcó3tit/nmhc.


2.SGDTquynhphõnphichngtrỡnhvhngdnthchin.Ngoiranhà trờng hớng dẫn thu thập ,thamkhocỏctiliu:
ưMụn Ng vn: Cn tham kho cỏc ti liu v vn hoỏ, ngụn ng, tỏc phm vn hc sỏng
tỏcvtiaphnghoctỏcgingiaphng;
ưMụnLchs:Tài liệu tham khảo chính: Lịch sử Quảng Bình vàthamkho
tiliuLchsngbhuyện Lệ Thuỷ ,
ưMụnalớ:Tài liệu tham khảo chính:, Địa lí Quảng Bình và thamkhoti
liuachớaphngTỉnh Quảng Bình.
ưMônGiỏodccụngdõn:thamkhocỏctiliuthucch giỏodcýthccụngdõn
caaphng.
B.CỏcmụnMthut,mnhc,Thdc,Cụngngh
1.MụnMthut
a)CnccỏcbihccúliờnquannnidunggiỏodcaphngtrongCTGDPT
hngdndyhc.Cỏcbithchnhv tranhtheo ticquynhchogiỏoviờn
chn,cnlachnnhngch gngicucsng,mụt cỏcdanhlam,thngcnh,di
tớchlchs,vnhoỏcaaphng.
b)Ngoinhngbinúitrờn,giỏoviờncngiithiucỏcditớchlchs,vnhoỏ,tỏcphm
mthutaphng,phựhpvichbihcvvasctipthucahcsinh.
2.Mụnmnhc
Davoch bihc thchinnidunggiỏodcaphng.Chnlc,giithiu
vnõmnhctruynthng,mtslniudõncactrngcaaphng(dõncaBỡnh
trthiờn,HũkhoanLThy
3.MụnThdc
GiỏoviờnmụnThdccamilpuquynhcú1chng (Chng:Mônththaot
chn).Ngoicỏcmụnóhc,vcỏcmụnththaophbin,cúthmnhaphngv
hngdnthchinchngny (ólngghộpgiithiuv cỏcmụnth thaotruyn
thngaphngnh:uathuyn).
4.MụnCụngngh
ưLp6:ThchinnhquynhcaChngtrỡnh.
ưLp7:Nụngnghip.
+PhnTrngtrtvChnnuụidybtbuc,theoiukincthcaaphngchn
phnLõmnghip,thilngcũnlidựng ụntp,cngc mụn Công ngh (khụng
dựngchomụnkhỏc).
ưLp8:ThchinnhquynhcaChngtrỡnh.
ưLp9:Chn1trong18mụuncaChngtrỡnh(35tit/mụun).
chn1trong5mụunhocbiờnsontiliucỏcmụunkhỏcphựhpvithctcaa
phng(chonmụunkthutiờn.).

Hiu trng


PHềNG GD&T L THY
CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG THCS PHONG THY
c lp T do Hnh phỳc
S: ./HT-THCS

Phong Thy, ngy 28 thỏng 5 nm 2009

TNG KT
CễNG TC THC HIN K HOCH

NI DUNG GIO DC A PHNG
NM HC 2008-2009
I.NHNG NI DUNG THC HIN
Nidunggiỏodcaphnggúpphnthchinmctiờumụnhc,gnlýlunvi
thctin.Khigingdy,ngoivicliờnh vithctinhotngkinht ưxóhi,vn
hoỏ,lchs aphngtrongcỏcbidycũnthchinnidunggiỏodcaphng
cỏcphnsauõy:
a) Gingdycỏctithc(bi,mụun,ch ...) óquy nhdnhchogiỏodc a
phng;
b)anidunggiỏodcaphngthnhmtphncatithc(bi,mụun,ch ...)
cBGDThngdndnhchogiỏodcaphng.
II. tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phơng
1. Tiliudyhc: Nhà trờng, mua đầy đủ các tài giáo dục địa phơng
của các môn học : Ngữ văn , lịch Sử , địa lí , GDCD , thể dục , âm
nhạc , mĩ thuật .
2.V t chcdyhc:Hngdngiỏoviờncnc tiliuócphờduyt son
giỏoỏnvtinhnhgingdy.
3.Vphngphỏpgingdy:Kthpdyhctrờnlpvitchcthamquanthct,su
tmtliu,ngoikhoỏnhmtohngthỳhctp,nõngcaohiubitvvnhoỏ,lchs,
kinhtưxóhiaphngchohcsinh.
4.V kimtra,ỏnhgiỏ:Thchincụngtỏckimtra,ỏnhgiỏnh cỏcphnkhỏctrong
chngtrỡnhbmụnvsdngktquỏnhgiỏ,xploihcsinhtronghckỡI
III.THCHINGIODCAPHNGMTSMễNHC
A.CỏcmụnNgvn,Lchs,alớ,Giỏodccụngdõn
1.Thilngdyhcnidunggiỏodcaphng:
a)ivicỏcmụnNg vn,Lchs,alý:ThilngúcquynhtiChng
trỡnhmụnhc


b)ivimụnGiỏodccụngdõn:Cúbithchnh,ngoikhoỏvinidungphùhpvi
thctinaphng,cpTHCSmilpcó3tit/nmhc.
2.SGDTquynhphõnphichngtrỡnhvhngdnthchin.Ngoiranhà trờng hớng dẫn thu thập ,thamkhocỏctiliusauõy:
ưMụn Ng vn: Cn tham kho cỏc ti liu v vn hoỏ, ngụn ng, tỏc phm vn hc sỏng
tỏcvtiaphnghoctỏcgingiaphng;
Giáo viên và học sinh phải có đủ tài liệu để giảng dạy và học tập
ưMụnLchs:Tài liệu tham khảo ,tiliuLchsngbhuyện Lệ Thuỷ ,
ưMụnalớ:Tài liệu tham khảo , tiliuachớaphngTỉnh Quảng Bình
.
ưMônGiỏodccụngdõn:thamkhocỏctiliuthucch giỏodcýthccụngdõn
caaphng.
B.CỏcmụnMthut,mnhc,Thdc,Cụngngh
1.MụnMthut
a)CnccỏcbihccúliờnquannnidunggiỏodcaphngtrongCTGDPT
hngdndyhc.Cỏcbithchnhv tranhtheo ticquynhchogiỏoviờn
chn,cnlachnnhngch gngicucsng,mụt cỏcdanhlam,thngcnh,di
tớchlchs,vnhoỏcaaphng.
b)Ngoinhngbinúitrờn,giỏoviờncngiithiucỏcditớchlchs,vnhoỏ,tỏcphm
mthutaphng,phựhpvichbihcvvasctipthucahcsinh.
2.Mụnmnhc
Davoch bihc thchinnidunggiỏodcaphng.Chnlc,giithiu
vnõmnhctruynthng,mtslniudõncactrngcaaphng(dõncaBỡnh
trthiờn,HũkhoanLThy
3.MụnThdc
GiỏoviờnmụnThdccamilpuquynhcú1chng (Chng:Mônththaot
chn).Ngoicỏcmụnóhc,vcỏcmụnththaophbin,cúthmnhaphngv
hngdnthchinchngny (ólngghộpgiithiuv cỏcmụnth thaotruyn
thngaphngnh:uathuyn).
4.MụnCụngngh
ưLp6:ThchinnhquynhcaChngtrỡnh.
ưLp7:Nụngnghip.
+PhnTrngtrtvChnnuụidybtbuc,theoiukincthcaaphngchn
phnLõmnghip,thilngcũnlidựng ụntp,cngc mụn Công ngh (khụng
dựngchomụnkhỏc).
ưLp8:ThchinnhquynhcaChngtrỡnh.
ưLp9:Chn1trong18mụuncaChngtrỡnh(35tit/mụun).
chn1trong5mụunhocbiờnsontiliucỏcmụunkhỏcphựhpvithctcaa
phng(chonmụunkthutiờn.).                                                                                        Hiệu trưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×