Tải bản đầy đủ

BIEN BAN TUONG TRINH DANH GIA NGOAI

PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

Trường THCS Phong Thuỷ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Biên bản số 1)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2012.
Tại: Văn phòng Trường THCS Phong Thuỷ
II. THÀNH PHẦN:

1. Ông: Lê Trung Chính
2. Ông: Dương Văn Minh
3. Bà: Võ Thị Làn
4. Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo
5. Bà: Phạm Thị Lý

6. Bà: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
7. Bà: Nguyễn Thị Thúy Kiều
8. Bà: Mai Thị Hương Giang
9. Ông: Hoàng Quảng Hảo
10.Ông: Nguyễn Đăng Lưu
11. Bà: Lê Thị Tám

Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng - CTHĐ
Chủ tịch công đoàn- P. HT - P. CTHĐ
Nhân viên TV-Thư ký hội đồng
Tổ trưởng tổ KHTN
Tổ trưởng tổ KHXH
Tổ trưởng Tổ Hành chính
Tổng phụ trách đội
Tổ phó Tổ KHXH
Tổ phó Tổ KHTN- Bí thư chi đoàn
Nhân viên thiết bị
Nhân viên thư viên

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

*Họp Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu
và nhân sự HĐTĐG.
1. Hội đồng tiến hành công việc:
1.Ông Lê Trung Chính – HT phổ biến công văn số 645/GD-ĐT ngày
31/10/2012 của Phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm
vụ KĐCLGD năm học 2012-2013.
2. Hiệu trưởng ra quyết định, công bố thành lập Hội đồng TĐG;
3. Công bố dự thảo kế hoạch TĐG.
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Phổ biến chủ trương triển
khai TĐG đến toàn thể các thành viên HĐTĐG của trường;
(Tất cả có văn kiện kèm theo)
5.Các thành viên thảo luận góp ý kiến.
6. Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận và nhắc nhở hội đồng thực
hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
2. Kết luận:
Các nội dung trên đã được các thành viên hội đồng biểu quyết và nhất trí 100%.
Hội đồng kết thúc công việc lúc 14 giờ 30 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐGLê Trung Chính

THƯ KÝ

Võ Thị Làn

1


PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

Trường THCS Phong Thuỷ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Biên bản số 2)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2012.
Tại: Văn phòng Trường THCS Phong Thuỷ
II. THÀNH PHẦN:
1. Các thành viên HĐTĐG: (11 người)
1. Ông: Lê Trung Chính
Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng - CTHĐ
2. Ông: Dương Văn Minh
Chủ tịch công đoàn- P. HT - P. CTHĐ
3. Bà: Võ Thị Làn
Nhân viên TV-Thư ký hội đồng
4. Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo
Tổ trưởng tổ KHTN
5. Bà: Phạm Thị Lý
Tổ trưởng tổ KHXH
6. Bà: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Tổ trưởng Tổ Hành chính
7. Bà: Nguyễn Thị Thúy Kiều
Tổng phụ trách đội
8. Bà: Mai Thị Hương Giang
Tổ phó Tổ KHXH
9. Ông: Hoàng Quảng Hảo
Tổ phó Tổ KHTN- Bí thư chi đoàn
10.Ông: Nguyễn Đăng Lưu
Nhân viên thiết bị
11. Bà: Lê Thị Tám
Nhân viên thư viên
2. Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của trường
( có mặt đầy đủ 31 người, vắng 0)
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:
1. Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà
trường
-Hội đồng tiến hành công việc:
1.Ông Lê Trung Chính – HT phổ biến công văn số 645/GD-ĐT ngày 31/10/2012 của
Phòng GD-ĐT Lệ Thủy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ KĐCLGD năm học 2012-2013.
2. Hiệu trưởng ra quyết định, công bố thành lập Hội đồng TĐG.
3. Công bố dự thảo kế hoạch TĐG.
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; .
5. Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể CBGVNV của nhà trường.
6.Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG,
giáo viên và nhân viên;(Tất cả có văn kiện kèm theo)
7. Các thành viên thảo luận góp ý kiến.
8. Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận và nhắc nhở hội đồng thực hiện tốt kế hoạch đã
đề ra. - Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;
- Thu thập thông tin và minh chứng;
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Kết quả: các nội dung trên đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường
biểu quyết và nhất trí 100%.
Buổi họp kết thúc công việc lúc 17 giờ 30 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐG
THƯ KÝ

Lê Trung Chính

Võ Thị Làn

2


PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

Trường THCS Phong Thuỷ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Biên bản số 3)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 6 tháng 12 năm 2012.
Tại: Văn phòng Trường THCS Phong Thuỷ
II. THÀNH PHẦN: Các thành viên HĐTĐG: (11 người)

1. Ông: Lê Trung Chính
2. Ông: Dương Văn Minh
3. Bà: Võ Thị Làn
4. Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo
5. Bà: Phạm Thị Lý
6. Bà: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
7. Bà: Nguyễn Thị Thúy Kiều
8. Bà: Mai Thị Hương Giang
9. Ông: Hoàng Quảng Hảo
10.Ông: Nguyễn Đăng Lưu
11. Bà: Lê Thị Tám

Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng - CTHĐ
Chủ tịch công đoàn- P. HT - P. CTHĐ
Nhân viên TV-Thư ký hội đồng
Tổ trưởng tổ KHTN
Tổ trưởng tổ KHXH
Tổ trưởng Tổ Hành chính
Tổng phụ trách đội
Tổ phó Tổ KHXH
Tổ phó Tổ KHTN- Bí thư chi đoàn
Nhân viên thiết bị
Nhân viên thư viên

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

*Họp Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) để
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
- Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;
- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
1. Hội đồng tiến hành công việc:
1.Ông Lê Trung Chính – HT chủ trì thảo luận.
- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
-Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung
(Tất cả có văn kiện kèm theo)
2.Các thành viên thảo luận đón góp ý kiến.
3.Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận và nhắc nhở hội đồng thực hiện tốt
kế hoạch đã đề ra. Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung. Nhắc tổ thư ký
hoàn thành dự thảo báo cáo TĐG.
2. Kết luận:
Các nội dung trên đã được các thành viên hội đồng biểu quyết và nhất trí 100%.
Hội đồng kết thúc công việc lúc 14 giờ 30 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐG

Lê Trung Chính

THƯ KÝ

Võ Thị Làn
3


PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

Trường THCS Phong Thuỷ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Biên bản số 4)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2012.
Tại: Văn phòng Trường THCS Phong Thuỷ
II. THÀNH PHẦN: Các thành viên HĐTĐG: (11 người)

1. Ông: Lê Trung Chính
2. Ông: Dương Văn Minh
3. Bà: Võ Thị Làn
4. Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo
5. Bà: Phạm Thị Lý
6. Bà: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
7. Bà: Nguyễn Thị Thúy Kiều
8. Bà: Mai Thị Hương Giang
9. Ông: Hoàng Quảng Hảo
10.Ông: Nguyễn Đăng Lưu
11. Bà: Lê Thị Tám

Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng - CTHĐ
Chủ tịch công đoàn- P. HT - P. CTHĐ
Nhân viên TV-Thư ký hội đồng
Tổ trưởng tổ KHTN
Tổ trưởng tổ KHXH
Tổ trưởng Tổ Hành chính
Tổng phụ trách đội
Tổ phó Tổ KHXH
Tổ phó Tổ KHTN- Bí thư chi đoàn
Nhân viên thiết bị
Nhân viên thư viên

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

*Họp Hội đồng tự đánh giá (HĐTĐG) để
- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG
1. Hội đồng tiến hành công việc:
1.Ông Lê Trung Chính – HT đọc dự thảo báo cáo TĐG và chủ trì thảo luận.
(Tất cả có văn kiện kèm theo)
2.Các thành viên thảo luận đóng góp ý kiến.
3.Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận. Điều chỉnh dự thảo báo cáo TĐG
theo những ý kiến đóng góp của HĐTĐG và nhắc nhở hội đồng thực hiện tốt kế
hoạch đã đề ra.
2. Kết luận:
Các nội dung trên đã được các thành viên hội đồng biểu quyết và nhất trí 100%.
Hội đồng kết thúc công việc lúc 17 giờ 00 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐG

Lê Trung Chính

THƯ KÝ

Võ Thị Làn

4


PHÒNG GD - ĐT LỆ THUỶ

Trường THCS Phong Thuỷ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Biên bản số 5)
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2012.
Tại: Văn phòng Trường THCS Phong Thuỷ
II. THÀNH PHẦN:
1. Các thành viên HĐTĐG: (11 người)

1. Ông: Lê Trung Chính
2. Ông: Dương Văn Minh
3. Bà: Võ Thị Làn
4. Bà: Hoàng Thị Xuân Thảo
5. Bà: Phạm Thị Lý
6. Bà: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
7. Bà: Nguyễn Thị Thúy Kiều
8. Bà: Mai Thị Hương Giang
9. Ông: Hoàng Quảng Hảo
10.Ông: Nguyễn Đăng Lưu
11. Bà: Lê Thị Tám

Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng - CTHĐ
Chủ tịch công đoàn- P. HT - P. CTHĐ
Nhân viên TV-Thư ký hội đồng
Tổ trưởng tổ KHTN
Tổ trưởng tổ KHXH
Tổ trưởng Tổ Hành chính
Tổng phụ trách đội
Tổ phó Tổ KHXH
Tổ phó Tổ KHTN- Bí thư chi đoàn
Nhân viên thiết bị
Nhân viên thư viên

2. Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của trường
( có mặt đầy đủ 31 người, vắng 0)
III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

*Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo
cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý.
1. Hội đồng tiến hành công việc:
1.Ông Lê Trung Chính – HT đọc báo cáo dự thảo và chủ trì thảo luận.
(Tất cả có văn kiện kèm theo)
2.Các thành viên thảo luận đóng góp ý kiến.
3.Ông HT kết luận một số vấn đề sau thảo luận. Điều chỉnh dự thảo báo cáo TĐG
theo những ý kiến đóng góp của HĐTĐG và nhắc nhở hội đồng thực hiện tốt kế
hoạch đã đề ra, tổ thư ký hoàn thiện báo cáo TĐG
2. Kết luận:
Các nội dung điều chỉnh trên đã được các thành viên hội đồng biểu quyết và
nhất trí 100%.
Hội đồng kết thúc công việc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.
Biên bản này đã được đọc cho mọi người cùng nghe.
HIỆU TRƯỞNG - CTHĐTĐG

Lê Trung Chính

THƯ KÝ

Võ Thị Làn

5


Các thành viên Hội đồng ký tên:
Dương Văn Minh

Hoàng Thị Xuân Thảo

Phạm Thị Lý

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Hoàng Quảng Hảo

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Mai Thị Hương Giang

(Theo tuần thời gian chỉ đạo CM năm học 2012-2013)
Thời gian

Các hoạt động- Công viêc thực hiện, hoàn thành

- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian
biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG);
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch
Tuần 15
TĐG.
26/11/2012
- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên của nhà trường;
- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên
của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên;
- Hoàn thành kế hoạch TĐG.
- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;
- Thu thập thông tin và minh chứng;
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá
Tuần 16
tiêu chí.
3-8
Họp Hội đồng TĐG để:
/12/2012
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng
thu được;
- Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;
- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết);
Tuần 17
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG .
10-15
- Hoàn thành dự thảo báo cáo TĐG;
/12/2012
- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo
TĐG.
Tuần 18
- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;
17-22
- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để
6


/12/2012
Tuần 19
24-29
/12/2012
Tuần 20
31/125/1/2013
Từ
610/1/2013

thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;
- Hoàn thiện báo cáo TĐG.
- Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;
- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý
kiến đóng góp.
Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh báo cáo TĐG
Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)
- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;
- Nộp báo cáo TĐG.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×