Tải bản đầy đủ

Tờ trình về việc đề nghị sở kiểm tra đánh giá ngoài

UBND HUYỆN LỆ THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

/TTr – GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lệ Thủy, ngày 22 tháng 01 năm 2013

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra đánh giá ngoài trường THCS Phong Thủy

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Thực hiện công văn số 2027/SGDĐT- KTKĐCLGD ngày 08/10/2012 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về Hướng dẫn công tác tự đánh giá cơ sở giáo
dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/04/2012 Quy định về tiêu
chuẩn đánh giá trường trung nhọc cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
trung học phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ đề nghị của trường THCS Phong Thuỷ về tự đánh giá hồ sơ theo tiêu
chuẩn mới;
Phòng GD&ĐT Lệ Thủy kính đề nghị Sở GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra
để đánh giá ngoài trường THCS Phong Thủy. Từ đó, Phòng sẽ hoàn thành việc xây
dựng làm điểm công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới, sau
đó rút kinh nghiệm để triển khai đại trà cho các trường khác trên địa bàn.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND huyện;
- Trường THCS Phong Thủy;
- Lưu: VP.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Đình KhuyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×