Tải bản đầy đủ

QD THANH LAP HOI DONG DANH GIA 12 2012

PHÒNG GD-ĐT LỆ THUY
TRƯỜNG THCS PHONG THỦY

Số: ..../QĐ-HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phong Thủy, ngày 25 tháng 11 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHONG THỦY
- Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ
kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông;
- Căn cứ thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá.chất lượng giáo dục trường trung
học cơ sở
- Căn cứ công văn số 2027/SGD ĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn công tác

tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông của sở GD ĐT quảng Bình ngày 08 tháng 10
năm 2012;
- Theo đề nghị của các tổ chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Phong Thủy gồm các
ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường theo quy định của
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VP

HIỆU TRƯỞNG


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
theo quyết định số…………. ngày 25 tháng 11 năm 2012)
Họ và tên
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Chức danh, chức vụ

Lê Trung Chính
Dương Văn Minh
Võ Thị Làn
Hoàng Thị Xuân Thảo
Hoàng Quảng Hảo
Phạm Thị Lý


Mai Thị H Giang
Nguyễn Thị Thúy Kiều
Nguyễn Thị Bích Thủy

Hiệu trưởng
Phó HT
NV VP
Tổ Trưởng tổ KHTN
Tổ phó tổ KHTN
Tổ Trưởng tổ KHXH
Tổ phó tổ KHXH
TPT
Kế toán TT tổ HC

(kèm

Nhiệm vụ
Chủ tịch HĐ
Phó Chủ tịch HĐ
Thư ký HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
TT
1
2
3

Họ và tên
Hoàng Quảng Hảo
Nguyễn Đăng lưu
Lê Thị Tám

Chức danh, chức vụ
GV Toán - tin
NV Thiết bị
NV Thư viện

Nhiệm vụ
Nhóm trưởng

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

1

Võ Thị Làn

NV VP

2

Lê Thị Tám

NVThư viện

3

Nguyễn Đăng Lưu

NV Thiết bị

Nhiệm vụ
Cung cấp lấy số liệu minh
chứng cho nhóm 1
Cung cấp lấy số liệu minh
chứng cho nhóm 2
Cung cấp lấy số liệu minh
chứng cho nhóm 3

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

T
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

Lê Trung Chính
Dương Văn Minh
Võ Thị Làn
Hoàng Thị Xuân Thảo
Hoàng Quảng Hảo
Phạm Thị Lý
Mai Thị H Giang
Nguyễn Thị Thúy Kiều
Nguyễn Thị Bích Thủy

Hiệu trưởng
Phó HT
NV VP
Tổ Trưởng tổ KHTN
Tổ phó tổ KHTN
Tổ Trưởng tổ KHXH
Tổ phó tổ KHXH
TPT
Kế toán TT tổ HC

CTHĐ
Phó CT HĐ
Thư ký HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ
Uỷ viên HĐ

Chữ kýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×