Tải bản đầy đủ

Giao anDS11 45

Ngày soạn:17/12/2017

Tiết: 45
ÔN TẬP HỌC KỲ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố:
- Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác.
- Tổ hợp và xác suất.
- Dãy số và cấp số.
2. Kỹ năng:
- Giải thành thạo các phương trình lượng giác.
- Giải được các bài toán đếm, các biểu thức tổ hợp và tính được xác suất của các biến cố.
- Giải được các bài toán về dãy số, cấp số.
3. Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác.
- Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
4. Năng lực hướng tới
- Năng lực tự học; giải quyết vấn đề, tính toán.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên
- Giáo án, SGK, đồ dùng dạy học

2. Học sinh
- SGK, đồ dùng học tập.
III. PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC
Thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề. Hoạt động nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Giới thiệu
Để củng cố các kiến thức của HỌC KỲ I, chúng ta đi vào tiết ôn tập ngày hôm nay.
2. Nội dung
- Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác.
- Tổ hợp và xác suất.
- Dãy số và cấp số.
3. Luyện tập:
Bài 1: Tìm TXĐ của hàm số:
y = cot

1
x

2 cos x + 2

Giải:
D = R \ {k2 π , k ∈ Z}
Bài 2: Giải các phương trình sau :
a) sinx – 3 cosx = 2 (1)
b) tanx + 3 cotx = 4
(2)
Giải:
π
2
a) (1) ⇔ sin(x – ) =
3
2

 x = 12 + k2π

 x = 13π + k2π



12

, k∈ Zπ
 tan x = 1
x = + mπ

b) (2) ⇔ tan x – 4tanx + 3 = 0 ⇔

(m ∈ Z)
4

 tan x = 3
x
=
arctan3
+
m
π

2

Bài 3. Từ một hộp có 5 bi trắng và 6 bi đỏ, lấy ngẫu nhiên 4 bi. Tính xác suất để 4 bi lấy ra khác
màu ?
Giải:
A: "4 bi lấy ra khác màu"
1
3
2
2
3
1
Số cách lấy là : C 5 .C 6 +C 5 .C 6 +C 5 .C 6 = 310
n( Ω ) = C 114 = 330
n(A) = 310 => P(A) =

31
33

Bài 4. Tìm số hạng đầu và công sai của CSC, biết:
u1 − u3 + u5 = 10

u1 + u6 = 17
a) 

u7 − u3 = 8
 u .u = 75
b)  2 7

Giải:
u1 + 2d = 10
u = 16
2u + 5d = 17  1
a)  1
⇔  d = −3
u1 = 3
u = −17
hoaë
c 1

d = 2
b) d = 2

4. Vận dụng, tìm tòi mở rộng:
Bài 1: Tìm hệ số của số hạng chứa

trong khai triển nhị thức Niutơn của

, biết rằng
Bài 2: Tìm

sao cho:

V.
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
- HS về nhà xem lại lý thuyết và các ví dụ.
- Xem lại kiến thức toàn kì I để chuẩn bị KIỂM TRA HỌC KỲ I.

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×