Tải bản đầy đủ

TC 12 06

Ngày soạn:
Tiết PPCT TC 6: BÀI TẬP BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Biết các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (tìm tập xác định, xét chiều biến thiên, tìm cực trị,
tìm tiệm cận, lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị.
2. Kỹ năng:
- Biết cách biện luận số nghiệm của một phương trình bằng đồ thị.
- Biết cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị hàm số.
3.Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.
4. Năng lực hướng tới:
- Năng lực giải quyết vấn đề ; năng lực tự học ; năng lực giao tiếp ; năng lực sáng tạo ; năng lực
hợp tác.II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. GIÁO VIÊN: Giáo án, SGK
2. HỌC SINH: Chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, SGK.
III. PHƯƠNG PHÁP & KTDH.
- Phương pháp: phương pháp gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề.
- Kĩ thuật: Dạy học hợp tác.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Nôi dung.
1.1. Các ví dụ.

1.
( Bài 5./44sgk) Cho hàm số y = - x3 + 3x + 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
b) Dựa vào đồ thị, biện luận theo m số nghiệm pt: x3 - 3x + m = 0
2. ( Bài 7/45 sgk) Cho hàm số y = x3 + 3x2 + 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
b) Dựa vào đồ thị, biện luận theo m số nghiệm pt:x3 + 3x2 + 1 = m/2
y

1 4
3
x  3x 2 
2
2

3. ( Bài 9/46 sgk) Cho hàm số
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
b) Dựa vào đồ thị, biện luận theo m số nghiệm pt: x4 – 6x2 + 3 = m
4. (Đề tốt nghiệp năm 07-08) Cho hàm số y = 2x3 + 3x2 – 1
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 2x3 + 3x2 – 1 = m
5. Cho hàm số y = có đồ thị là (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận theo m số nghiệm của phương trình:
6. Cho hàm số y = có đồ thị là (C).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
b) Tìm m để phương trình sau có đúng một nghiệm :
1.2 Bài tập về nhà.
3

2

1. Cho hàm số y   x  3x  1 có đồ thị (C)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).


b) Dùng đồ thị (C) , xác định k để phương trình sau có đúng 3 nghiệm phân biệt
3

x  3x 2  k  0 .

2. Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3
c) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
d) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x3 – 3x2 + 2 - m = 0
3. Cho hàm số : y = x3 – 3x + 3
e) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  hàm số trên.

f) Dựa vào đồ thị  C  biện luận theo m số nghiệm của phương trình : - x 3 + 3x – 3 m = 0.
4. Cho hàm số y = 2x3 – 9x2 + 12x – 4
g) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
h) Dựa vào đồ thị, tìm m để phương trình : 2x 3 - 9x2 + 12x + m = 0 có 3 nghiệm
phân biệt.
4

2

5. Cho hàm số y  x  2x  1 có đồ thị (C)
i) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
j) Dùng đồ thị (C ) , hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình
x 4  2x 2  1  m  0

6. Cho hàm số y = - x4 + 2x2 + 3
k) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C)
l) Dựa vào đồ thị, tìm m để phương trình: x4 – 2x2 + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×