Tải bản đầy đủ

TC 12 02

Ngày soạn:
Tiết PPCT TC 2: BÀI TẬP CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.
- Biết các điều kiện đủ để có điểm cực trị của hàm số.
2. Kỹ năng:
- Biết cách tìm điểm cực trị của hàm số.
3.Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tự giác, nghiêm túc.
4. Năng lực hướng tới:
- Năng lực giải quyết vấn đề ; năng lực tự học ; năng lực giao tiếp ; năng lực sáng tạo ; năng lực
hợp tác.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. GIÁO VIÊN: Giáo án, SGK
2. HỌC SINH: Chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, SGK.
III. PHƯƠNG PHÁP & KTDH.
- Phương pháp: phương pháp gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề.
- Kĩ thuật: Dạy học hợp tác.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Nôi dung.


1.1 Các ví dụ:
Câu 1. Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến
thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới
đây đúng ?
A. yC�  5.
B. yCT  0.
min y  4.

max y  5.

C. �
D. �
Câu 2. Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến
thiên sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số có bốn điểm cực trị
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x  2 .
C. Hàm số không có cực đại.
D. Hàm số đạt cực tiểu tại x  5 .
Câu 3. Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến
thiên như sau. Tìm giá trị cực đại yCĐ
và giá trị cực tiểu yCT của hàm số đã
cho.
A. yCĐ  3 và yCT  2
B. yCĐ  2 và yCT  0 .
C. yCĐ  2 và yCT  2 .
D. yCĐ  3 và yCT  0 .


Câu 4. Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau:

Mệnh đề nào dưới đây là sai ?
A. Hàm số có ba điểm cực trị.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.

B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.

3
2


Câu 5. Hàm số y  x  3x  3x  4 có bao nhiêu cực trị ?
A. 0
B. 1
C. 2

y  f  x

Câu 6. Cho hàm số
1
�
x
y'
+
0
y

D. 3

xác định, liên tục trên � và có bảng biến thiên:
�
1
2
+
0
0
+
9
20

3

5

�

�

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Hàm số có ba cực trị.
9
3

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 20 và giá trị nhỏ nhất bằng 5
 �;1

C. Hàm số đồng biến trên khoảng
D. Hàm số đạt cực đại tại x  2 và đạt cực tiểu tại x  1
Câu 7. Cho hàm số
�
x
1

y  f  x

�

y’
y


�
�

0

xác định liên tục trên � và có bảng biến thiên:
3
+

01
1

3

Khẳng định nào sau đây là dúng ?
A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3
B. Hàm số có GTLN bằng 1, GTNN bằng
C. Hàm số có hai điểm cực trị
D. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.1
3


Câu 8. Hàm số y  x
A. x  �1
Câu 9. Cho hàm số

3

 3x 2  1

đạt cực trị tại các điểm:
B. x  0, x  2
C. x  �2
D. x  0, x  1
y  f (x) xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên :
-∞
-1
1
x
+∞
y’
- 0
+
0
+∞
2
y

-2

-∞
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số đạt cực đại tại x  -1 và đạt cực tiểu tại x  2.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 2.
D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -2 và giá trị cực đại bằng 2.
Câu 10. Đồ thị hàm số y  x  3x  1 có điểm cực đại là
A. (1; 1)
B. (1;3)
C. (1; 1)
D. (1;3)
1.2 Bài tập về nhà.
3
Câu 1. Cho hàm số y  x  3x  2 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?
A. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục Oy
B. Hàm số đạt cực đại tại điểm x  1
C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x  1
3


D. Hàm số đồng biến trên khoảng 
3
Câu 2.Tìm giá trị cực tiểu yCT của hàm số y   x  3x  2016
A. yCT  2014
B. yCT  2016
C. yCT  2018
D. yCT  2020
3
Câu 3. Gọi giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số y  x  3x  2 lần lượt là yCĐ , y CT .
Tính 3yCĐ  2y CT
A. 3yCĐ  2yCT  12
B. 3yCĐ  2y CT  3
C. 3yCĐ  2y CT  3
D. 3y CĐ  2y CT  12
3
2
Câu 4. Tìm giá trị cực tiểu yCT của hàm số y  x  3x  2
A. yCT  4
B. yCT  1
C. yCT  0
D. yCT  2
3
Câu 5. Giá trị cực đại yCĐ của hàm số y   x  3x  2 là:
A. yCĐ = - 4.
B. yCĐ = -6.
C. yCĐ = 0.
D. yCĐ = 2
3
Cho hàm số y   x  3x  3 . Khẳng định nào sau đây là sai?
Câu 6.
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x  1 ;
B. Hàm số có 2 điểm cực đại;
C. Hàm số đạt cực đại tại x  1 ;
D. Hàm số có 2 điểm cực trị.
1;1


3
2
Câu 7. Giá trị cực tiểu của hàm số y  x  3x  9x  2 là
A. 1
B. 7
C. 25

D. 3

Câu 8. Cho hàm số y  x  3x  x  1 . Gọi x1,x2 là các điểm cực trị của hàm số trên. Khi
3

2

2
2
đó x1  x2 có giá trị bằng

10
A. 3

35
C. 9

14
B. 3

35
D. 9

Câu 9. Hàm số nào sau đây không có cực trị:
A.

y  x 3  3x 2  1

3
C. y  x  3x  1

4
2
B. y  x  2 x  3

D.

y  x 3  3x  1
x3
2
y
 2x2  3x 
3
3 .Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là
Câu 10. Cho hàm số
2
(3; )
3
A. (-1; 2)
B. (1; 2)
C.
D. (1; -2)
Câu 11. Cho hàm số y  f ( x) xác định, lên tục trên � và có bảng biến thiên. Khẳng định

nào sau đây là đúng?
x

�

f�
( x)�

f ( x)

1

0

�

0

�

1

0

A. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số đạt cực đại tại x  0 và đạt cực tiểu tại x  1.
C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 và giá trị lớn nhất bằng 1.
D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 1.
3
y

x
 3 x  2 có điểm cực đại là
Câu 12. Đồ thị của hàm số
A. (1;0).
B. (1;4).
C. (-1;4).

Câu 13. Cho hàm số
A. (-1;2)

3

D. (4;-1).

x
2
 2x 2  3x 
3
3 . Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là
2
B. (1;2)
C. (1;-2)
D. (3; 3 )

y


Câu 14. Cho hàm số
A. (-1;2)

x3
2
 2x 2  3x 
3
3 . Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là
2
B. (3; 3 )
C. (1;-2)
D. (1;2)

y

1
y   x 3  4 x 2  5 x  17
3
Câu 15. Cho hàm số
. Phương trình y '  0 có hai nghiệm x1 , x2 .

Khi đó tổng
A. 5

bằng ?
B. - 8

C. 5

D. 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×