Tải bản đầy đủ

GT12CB 19 20

Ngày soạn:................................
Tiết 19-20

ÔN TẬP CHƯƠNG I.

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố
-Tính đơn điệu của hàm số.Cực trị của hàm số, GTLN, GTNN của hàm số.
-Đường tiệm cận. Khảo sát hàm số.

2. Kỹ năng:
-

Xác định thành thạo các khoảng đơn điệu của hàm số.
Tính được cực đại, cực tiểu của hàm số (nếu có).
Xác định được các đường tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số một cách thành thạo.
Tính được GTLN, GTNN của hàm số.
Giải được một số bài toán liên quan đến khảo sát hàm số.

3. Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic

và hệ thống.
4. Năng lực hướng tới: Tổng hợp kiến thức giải quyết các vấn đề của chương I.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Giáo án. Laptop, tivi
2. Học sinh: SGK, vở ghi, Ôn tập các kiến thức đã học trong chương I.
III. PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC
Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TIẾT 19: Dạy mục 1, 2, 3 (Tính đơn điệu, Cực trị, Giá trị lớn nhất – nhỏ nhất)
TIẾT 20: Dạy mục 3 (Tiệm cận, Đồ thị, Tương giao)
1. Hoạt động khởi động/Tạo tình huống
Tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập các kiến thức đã học trong chương I qua các bài tập
trắc nghiệm.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
GV yêu cầu học sinh nhắc lại các kiến thức trọng
tâm qua các câu hỏi
- Hàm số đông biến, nghịch biến khi nào ?
- Quy tắc 1 tìm cực trị ?
- Quy tắc 2 tìm cực trị ?
- Cách tìm GTLN – GTNN của một hàm số trên
một khoảng ? trên một đoạn ?
- Sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm
bậc ba ? trùng phương ? phân thức ?
- Định lý vễ sự tương giao và phương pháp biện
luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị.

Nội dung kiến thức
I. Kiến thức trọng tâm
- Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.
- Cự trị của hàm số.
- Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
- Sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các
hàm số bậc ba, trùng phương, phân thức.
- Sự tương giao của các đồ thị

3. Luyện tập
- Giáo viên phát bài tập trắc nghiệm,
- Lập nhóm gồm 4 học sinh thảo luận và giải các bài tập trắc nghiệm sau
- Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm trả lời từng câu hỏi, Hướng dẫn học sinh làm bài trắc
nghiệm.
4. Ứng dụng và mở rộng:
Các bài tập nâng cao trong phiếu trắc nghiệm

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×