Tải bản đầy đủ

Đề và đáp án khảo sát chất lượng toán 6

TRƯỜNG THCS.............................
PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Họ và tên: .........................................
Môn : Toán 6
Lớp: 6 ........
Năm học: 2012 - 2013.
Đề A
Thời gian: 30 phút (không kể giao đề)
Điểm
Chữ ký giám khảo
Chữ kí CB coi thi

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng trong các câu sau:
C©u 1. TËp hîp c¸c sè nguyªn Z bao gåm:
A. C¸c sè nguyªn ©m vµ c¸c sè nguyªn d¬ng
B. C¸c sè nguyªn kh«ng ©m vµ c¸c sè nguyªn ©m
C. C¸c sè nguyªn kh«ng d¬ng vµ c¸c sè nguyªn ©m
D. C¸c sè nguyªn kh«ng d¬ng vµ sè 0
C©u 2. Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là :
A. -789

B. -123
C. -987
D. -102
C©u 3. Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A.18
B. (–18)
C. (–122)
D. 122
C©u 4. Cho x - (-11) =8 , số x bằng :
A. 3
B. 19
C. -19
D. - 3
C©u 5. Kết quả của phép tính ( - 125 ) : ( -5 ) là
A. 25
B. (–25 )
C. 35
D. Một kết quả khác
C©u 6. x  5 thì :
A. x =  5
B. x = 5
C. –5
D. Một kết quả khác.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. (2.5 điểm). Thực hiện phép tính
a) 175 - ( - 25 ) + 62 – ( 1200 + 62)
b) (- 3 + 6) . (- 4)
c) 34. (-5)2
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................................


Câu 2. (2,5 điểm). Tìm x�Z , biết:
a) 11 + (15 – x) = 1
b) x + 17 = 2
c) x  5  12
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Câu 3. (2 điểm) Cho các số nguyên : 2; 0; –25; –19; 11
a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần
b) Tìm tổng các giá trị tuyệt đối của những số đã cho.
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


TRƯỜNG THCS.............................
PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Họ và tên: .........................................
Môn : Toán 6
Lớp: 6 ........
Năm học: 2012 - 2013.
Đề B
Thời gian: 30 phút (không kể giao đề)
Điểm
Chữ ký giám khảo
Chữ kí CB coi thi

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng trong các câu sau:
Câu 1. Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là :
A. -789
B. -987
C. -123
D. -102
Câu 2. Số liền sau của -6 là :
A. -7
B. -5
C. 6
D. 0
Câu 3. Kết qủa của 7- (-9) bằng:
A. 2
B.-16
C.-2
D. 16
Câu 4. Tổng các số nguyên x thỏa mãn : -20 < x < 21 là :
A. 20
B.0
C.-20
D. 21
Câu 5. Tính: –36 – 12 kết quả là:
A. 24
B. 48
C. (–24)
D. (–48)
Câu 6. Kết quả của phép tính (-17) + 5 + 8 + 17 là :
A. 13
B. -13
C. 47
D. -47
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. (2,5đ) Thực hiện các phép tính :
a) (- 4).(- 5).(- 6)
b) 26 . (- 125) – 125 . (- 36)
c) 54. (-4)2
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


Câu 2. (2,5 điểm). Tìm số nguyên x, biết :
a) x + 12 = 5
b) 2x – 35 = 15
c) x  1 = 3
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Câu 3. (2 điểm) Cho các số nguyên : 3; 0; –22; –17; 13
a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự giảm dần
b) Tìm tổng các giá trị tuyệt đối của những số đã cho.
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
Toán 6
ĐỀ A
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
C©u
1
2
3
4
5
§¸p ¸n
B
D
A
D
A
II.Tù luËn (7 điểm).
Câu
Nội dung
Câu 1.
a) (- 4).(- 5).(- 6)
= - 120
(2,5đ)
b) 26 . (- 125) – 125 . (- 36)
= - 3250 – (- 9000)
= 5750
c) 54. (-4)2
= 625.16
= 10000
Câu 2.
a) x + 12 = 5
x = 5 – 12
(2,5
x = -7
điểm).
b) 2x – 35 = 15
2x = 15 + 35
2x = 50
x = 50:2
x = 25
c) x  1 = 3
x – 1 = 3
x – 1 = 3 hoặc x – 1 = -3
Với x – 1 = 3
x=4
Với x – 1 = -3
x = -2
Vậy : x = 4; x = -2
Câu 3.
a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự giảm dần
13; 3; 0; –17; –22
(2
b) Tìm tổng các giá trị tuyệt đối của những số đã cho.
điểm)
= ....
= 13 + 3 + 0; + 17+ 22= 57
ĐỀ B
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
C©u
1
2
3
4
5
§¸p ¸n
D
B
D
A
D
II.Tù luËn (7 điểm).
Tương tự đề A
- Học sinh làm phương pháp khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Điểm làm tròn đến 0.5

6
A
Điểm
0.5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0.25
0.25
0.25
0.25
1.0
0.5
0.5

6
ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×