Tải bản đầy đủ

Đề và đáp án khảo sát chất lượng toán 6 a

TRƯỜNG THCS.............................
PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Họ và tên: .........................................
Môn : Toán 6
Lớp: 6 ........
Năm học: 2012 - 2013.
Đề A
Thời gian: 30 phút (không kể giao đề)
Điểm
Chữ ký giám khảo
Chữ kí CB coi thi

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng trong các câu sau:
C©u 1 : TËp hîp c¸c sè nguyªn Z bao gåm:
A. C¸c sè nguyªn ©m vµ c¸c sè nguyªn d¬ng
B. C¸c sè nguyªn kh«ng ©m vµ c¸c sè nguyªn ©m
C. C¸c sè nguyªn kh«ng d¬ng vµ c¸c sè nguyªn ©m
D. C¸c sè nguyªn kh«ng d¬ng vµ sè 0
Câu 2: Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là :
A. -789

B. -123
C. -987
D. -102
Câu 3 : Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A.18
B. (–18)
C. (–122)
D. 122
Câu 5: Cho x - (-11) =8 , số x bằng :
A. 3
B. 19
C. -19
D. - 3
Câu 5 : Kết quả của phép tính ( - 125 ) : ( -5 ) là
A. 25
B. (–25 )
C. 35
Câu 6 : x = 5 thì :
A. x = ± 5
B. x = 5
C. –5
khác.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. (2.5 điểm). Thực hiện phép tính
a) 175 - ( - 25 ) + 62 – ( 1200 + 62)
b) (- 3+6) . (- 4)
c) 34. (-5)2

D. Một kết quả khác
D. Một kết quả

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


Câu 2. (2,5 điểm). Tìm x∈ Z , biết:
a) 11 + (15 – x) = 1
b) 3x + 17 = 2
c) x + 5 = 12
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Câu 3. (2 điểm) Cho các số nguyên : 2; 0; –25; –19; 11
a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần
b) Tìm tổng các giá trị tuyệt đối của những số đã cho.
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


TRƯỜNG THCS.............................
PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Họ và tên: .........................................
Môn : Toán 6
Lớp: 6 ........
Năm học: 2012 - 2013.
Đề B
Thời gian: 30 phút (không kể giao đề)
Điểm
Chữ ký giám khảo
Chữ kí CB coi thi

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là :
A. -789
B. -987
C. -123
D. -102
Câu 2:
Kết qủa của (-27) + (-19) bằng:
A. -11
B. 46
C. - 46
D.9
Câu 3: Kết qủa của 7- (-9) bằng:
A. 2
B.-16
C.-2
D. 16
Câu 4: Tổng các số nguyên x thỏa mãn : -20 < x < 21 là :
A. 20
B.0
C.-20
D. 21
Câu 4 : Tính: –36 – 12 kết quả là:
A. 24
B. 48
C. (–24)
D. (–48)
Câu 6: Câu 4. Kết quả của phép tính (-17) + 5 + 8 + 17 là :
A. 13
B. -13
C. 47
D. -47
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. (3đ) Thực hiện các phép tính :
a) (- 4).(- 5).(- 6)
b) 26 . (- 125) – 125 . (- 36)
c) 54. (-4)2
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. (3 điểm). Tìm số nguyên x, biết :
a/ x + 6 = 5


b/ 2x – 35 = 1 5
c/ x − 1 = 3
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Câu 3. (2 điểm) Cho các số nguyên : 3; 0; –22; –17; 13
a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần
b) Tìm giá trị tuyệt đối của từng số đã cho.
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
Toán 6


ĐỀ A
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
C©u
1
2
§¸p ¸n
C
D
II.Tù luËn (7 điểm).

3
C

4
A

5
B

6
C

ĐỀ B
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
C©u
1
2
3
4
5
§¸p ¸n
D
C
C
D
C
II.Tù luËn (7 điểm).
Tương tự đề A
- Học sinh làm phương pháp khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Điểm làm tròn đến 0.5

Trường THCS Hồng Thủy
Họ và tên………………………..
Lớp: 6…
Điểm Lời nhận xét

6
D

Bài kiểm tra 1 tiết
Môn: Số học

Đề A
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm ) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Cách viết sai là :
A. 6N B. 6Z C. -6N D. 0Z
Câu 2. Số liền sau của -6 là :
A. -7 B. -5 C. 6 D. 0
Câu 3. Kết quả của phép tính (-5) + (-11) là :
A. -6 B. -16 C. 16 D. 6
Câu 4. Kết quả của phép tính (-17) + 5 + 8 + 17 là :
A. 13 B. -13 C. 47 D. - 47
Câu 5. Kết quả của phép tính (–28) – (–32) là :
A. 60 B. - 60 C. 4 D. - 4
Câu 6. Kết quả của phép tính (-3) + (-350) + (-7) + 350 là :
A. 4 B. 10 C. -10 D. - 4
II. TỰ LUẬN (7 điểm )
Bài 1. (1 điểm) Thực hiện các phép tính :
a) (–15) + (– 40)

b) 52 + (–70)


c) (–1075) – (29 – 1075)

d) (–5). 8.( –2).3

Bài 2. (2 điểm) Cho các số nguyên : 2; 0; –25; –19
a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần
b) Tìm giá trị tuyệt đối của từng số đã cho.
Bài 3. (2 điểm) Tìm số nguyên x, biết :
a) 2x – (–17) = 15
b) |x – 2| = 3.

Bài 4. (1 điểm)

Tìm các ước của -8:

Bài 5. (1 điểm) Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn : |x| < 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×