Tải bản đầy đủ

Đề và đáp án khảo sát chất lượng toán 7

TRƯỜNG THCS.............................
PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Họ và tên: .........................................
Môn : Toán 7
Lớp: 7 ........
Năm học: 2012 - 2013.
Đề A
Thời gian: 30 phút (không kể giao đề)
Điểm
Chữ ký giám khảo
Chữ kí CB coi thi

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng trong các câu sau:
Câu 1. Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 7 lập thành bảng tần số sau :
Điểm (x)
Tần số (n)

3
2


4
3

5
12

6
8

7
4

8
5

9
4

a) Dấu hiệu ở đây là :
A. Số học sinh làm bài kiểm tra 1 tiết.
B. Số học sinh làm bài từ 3 đến 10 điểm.
C. Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 7
b) Số học sinh làm bài kiểm tra là :
A. 52
B. 40
C. 92
D. 105
c) Số các giá trị khác nhau là:
A. 40
B. 8
C. 5
D. 10
Câu 2. Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) thích hợp vào ô trống:
TT
Nội dung
Đúng
1 Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam
giác đó bằng nhau.
2 Nếu  ABC và  DEF có AB = DE, BC = EF, góc B = góc E thì
 ABC =  DEF


3 Nếu hai tam giác có ba cạnh tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác đó
bằng nhau

10
2

Sai

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. (3.5 điểm). Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài ( tính theo phút ) của
30 học sinh và ghi lại như sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8
5
7
8
10
9
8
10
7
14
8
9
8
9
9
9
9
10
5
5
14
a) Dấu hiệu ở đây là gì ?
b) Hãy lập bảng tần số.
c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. (3.5 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia
đối của CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
a) Chứng minh :  ABM =  ACN
b) Kẻ BH  AM ; CK  AN ( H AM; K  AN ) . Chứng minh : AH = AK
c) Gọi O là giao điểm của HB và KC . Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao?
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


TRƯỜNG THCS.............................
PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Họ và tên: .........................................
Môn : Toán 7
Lớp: 7 ........
Năm học: 2012 - 2013.
Đề B
Thời gian: 30 phút (không kể giao đề)
Điểm
Chữ ký giám khảo
Chữ kí CB coi thi

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng trong các câu sau:
Câu 1. Điều tra số giấy vụn của các lớp ở trường THCS A được ghi lại bảng sau (đơn vị
tính là kilogam):
30
37

35
32

37
37

30
35

35
30

35
32

a) Bảng trên được gọi là:
A. Bảng “tần số”
B. Bảng “phân phối thực nghiệm”
C. Bảng thống kê số liệu ban đầu
D. Bảng dấu hiệu.
b) Các giá trị khác nhau là:
A. 4
B. 30; 32; 35; 37
C. 12
D. 0; 2; 5; 7
c) Giá trị 37 có “tần số” là:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 2. Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) thích hợp vào ô trống:
TT
Nội dung
Đúng
Sai
1 Trong một tam giác, có ít nhất là hai góc nhọn.
2 Nếu góc A là góc ở đáy của một tam giác cân thì góc A<900.
3 Nếu hai tam giác có ba góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác giác đó
bằng nhau
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1. (3,5 đ) Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7
được ghi lại ở bảng sau:
10
15

13
17

15
15

10
17

13
10

15
17

17
17

17
15

15
13

13
15

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng “tần số” và tìm mốt của dấu hiệu
c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng .
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. (3.5 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối
của CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
a) Chứng minh :  ABM =  ACN
b) Kẻ BH  AM ; CK  AN ( H AM; K  AN ) . Chứng minh : AH = AK
c) Gọi O là giao điểm của HB và KC . Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao?
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
Toán 8


ĐỀ A
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
C©u
1
2
3
4
5
6
§¸p ¸n
C
D
C
A
B
C
II.Tù luËn (7 điểm).
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
 ABC, AB = AC, (M  BC, N CB)
A
1
GT BM = CN; BH  AM, CK  AN
( H AM, K AN )
K
H
KL a,  ABM =  ACN
M
N
b, AH = AK
B
C
c, Tam giác OBC là tam giác gì
a) Theo (gt)  ABC cân tại A   ABC =  ACB
Mà:  ABC +  ABM =  ACB +  ACN   ABM =  ACN (1)
Xét :  ABM và  ACN
1,5
Có : AB = AC
(gt)
ABM = ACN
( theo (1) )
BM = CN
( gt )
  ABM =  ACN ( c.g.c )
(2)
b) Xét :
 ABH và  ACK là hai tam giác vuông
Có : Cạnh huyền : AB = AC
(gt)
1,5
Góc nhọn BAH = CAH ( từ (2) suy ra )
  ABH =  ACK
( cạnh huyền - góc nhọn )

AH = AK
c) Chứng minh được :  BMH =  CNK
1
  HBM =  KCN
  OBC =  OCB
  OBC cân tại O
ĐỀ B
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
C©u
1
2
3
4
5
§¸p ¸n
D
C
C
D
C
II.Tù luËn (7 điểm).
Tương tự đề A
- Học sinh làm phương pháp khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Điểm làm tròn đến 0.5

6
DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×