Tải bản đầy đủ

Kiểm tra chương 3 dai so 7

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 7
Bài 1.(4 điểm)Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp
7 được ghi lại trong bảng sau:
3
4
8
7
8

10
8
8
6
4

7
7
6
10
10


8
8
6
5
5

10
10
8
8
4

9
9
8
7
7

5
6
8
8
9

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Số các giá trị là bao nhiêu?
c) Có bao nhiêu giá trị khác nhau .
d) Giá trị lớn nhất ở đây là bao nhiêu? Tần số của nó là mấy?
e) Giá trị nhỏ nhất ở đây là mấy? Tần số của nó?
f) Cho biết mốt của dấu hiệu?
Bài 2: (6 điểm)
Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng
sau:
7
10
8

9
7
910
10
10

9
9
10

9
8

10
10
10 9

a) Lập bảng tần số và rút ra nhận xét.
b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.
c) Tính số trung bình cộng

.

ĐÁP ÁN

8
8
9

7
9
9

9
8
8

8
8
7


Câu 1.(4đ)
a) Thời gian giải một bài toán của học sinh lớp 7.(0.5đ)
b) Số các giá trị là 35 .(0.5đ)
c) Có 8 giá trị khác nhau .(0.5đ)
d) Giá trị lớn nhất là 10, tần số của nó là 8(1đ)
e) Giá trị nhỏ nhất là 3, tần số của nó là 1(1đ)
f) Mốt của dấu hiệu là 8.(0.5đ)
Câu 2.(6đ)
a) Lập bảng tần số (2 đ)
Nhận xét:
* Điểm số thấp nhất: 7
* Điểm số cao nhất: 10
* Số điểm 8 và 9 chiếm tỷ lệ cao.

Giá trị (x) Tần số (n)
7
4
8
8
9
10
10
8

b) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng. ( 2đ)
n
10
8

4

1
0

1

7

8

9

c) Tính số trung bình cộng. ( 2 đ)
X

7.4  8.8  9.10  10.8
�8,733
30

10

xTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×