Tải bản đầy đủ

Bài tập nhóm Kinh tế Lượng - Phân tích dữ liệu từ nguồn dữ liệu chuẩn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TẬP NHÓM MÔN KINH TẾ LƯỢNG

---------PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TÁO
ĐƯỢC GẮN NHÃN SINH THÁI - DỮ LIỆU TỪ NGHIÊN CỨU NGƯỜI
TIÊU DÙNG CỦA WOOLDRIDGE

Nhóm học phần: 04, sáng thứ 6, tiết 1, 2, 3.
Nhóm thực hiện: 03.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×