Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI
LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP
PHÂN.


TOÁN
Kiểm tra bài cũ

b

Viếtcách
số thập
thích
hợp
chỗdạng
chấm
-- Nêu
viếtphân
các số
đo độ
dàivào

dưới
số: thập
phân? 1 km 23m = ... km
523m = ... km


TOÁN
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN.
Ki-l«-gam

Lín h¬n kg
tÊnyÕn

1 tấn

1 tạ

1 yến

= 10 tạ

= 10
yến = 10
kg
1
1
=
=
10 tấn
10 tạ

1
1tạ =
tấn = 0,1 tấn
10


1 kg =

1
1000

kg

1 kg

BÐ h¬n kg
hg

1 hg

= 10
hg = 10
dag
1
1
=
=
10 yến
10 kg

dag

g

1 dag

1g

= 110 g
=
10 hg

=

1
10

dag

1
1kg =
tạ = 0,01 tạ
100

tấn = 0,001 tấn


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN.

N

Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
5 tấn 132kg = … tấn
132
Cách làm: 5 tấn 132 kg = 5
tấn = 5,132 tấn
1000
Số đo khối lượng

Vậy:

Hỗn số

5 tấn 132 kg = 5,132 tấn

Số thập phân


Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

THỰC HÀNH
B

Bài 1/45: ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp
vµo chç chÊm

a) 3 tấn 218 kg =
5 tấn
b) 18 tấn

3,218 tấn

21 kg = 5,021
4 kg =

tấn
tấn

18,004
564 kg = 0,564 tấn


TOÁN

VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN.

N

Bài 2/46: ViÕt c¸c sè ®o sau díi d¹ng sè thËp ph©n

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:
4kg 67g ;
32kg 80g ;
20kg 4g ;
b) Có đơn vị đo là tạ:
765kg ;
75tạ 60kg ;

77kg ;

900g
8tạ 4kg


Bài 3/46 : Trung b×nh mçi ngµy
mét con voi ¨n hÕt 500kg cá. Hái
mét ngµy 5 con voi ¨n hÕt mÊy
tÊn cá?


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN.

Bài 3/46 : Trung bình mỗi ngày một con voi
ăn hết 500kg cỏ. Hỏi một ngày 5 con voi ăn
hết mấy tấn cỏ?
Tóm tắt:

1 con voi ăn: 500kg cỏ
5 con voi ăn: …… tấn cỏ?


Toán
VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN.

- Nªu c¸ch viÕt c¸c sè ®o khèi lîng díi

d¹ng sè thËp ph©n?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×