Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA ĐỒNG PHỤC CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG HIỆU VÀ ĐỒNG PHỤC LION TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
--------------

KHÓA
LUẬN
TỐT
NGHIỆP
Đề tài: NGHIÊN
CỨU CÁC
YẾU
TỐ ẢNH HƯỞNG
Đề tài:
NGHIÊN
TỐCỦA
ẢNH
HƯỞNG
ĐẾN
QUYẾT
ĐỊNHCỨU
MUA CÁC

ĐỒNGYẾU
PHỤC
KHÁCH
HÀNG TẠI
CÔNG
TY TNHH
THƯƠNG
HIỆUPHỤC
VÀ ĐỒNG
LION
TRÊN ĐỊA
ĐẾN
QUYẾT
ĐỊNH
MUA ĐỒNG
CỦAPHỤC
KHÁCH
HÀNG
BÀN THÀNH
PHỐ
TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG
HIỆU
VÀHUẾ
ĐỒNG PHỤC LION

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
Huế, tháng 5 năm 2019


GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Th.S Trần Đức Trí

SINH VIÊN THỰC HIỆN
Lê Thị Huệ
15K4041042
K49B - KDTM


NỘI DUNG
11


n
ần

h
PPh

ĐẶT VẤN ĐỀ

2
n
ầ NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ
h
P
NGHIÊN CỨU

n

Ph

3

KẾT LUẬN
VÀ KIẾN NGHỊ


PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Lý Do Chọn Đề Tài

Mục Tiêu Nghiên Cứu

Đối Tượng Và Phạm Vi Nghiên Cứu

Phương Pháp Nghiên Cứu


PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự hội nhập quốc tế và điều kiện cạnh tranh khốc
liệt.

Lý do
chọn
đề tài

Các hoạt động kinh doanh của công ty không chỉ dừng
lại là sale offline mà còn sale online.
Đồng phục giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh
thương hiệu.
Lion muốn nắm bắt được nhu cầu và mong muốn
của khách hàng khi sử dụng sản phẩm đồng phục
của công ty mình.

“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua đồng phục của khách
hàng tại công ty TNHH Thương hiệu và Đồng phục Lion trên địa bàn thành phố
Huế”


PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
 Hệ thống hóa lý luận về hành vi mua
của khách hàng tổ chức.

 Xác định và phân tích được các nhân tố
ảnh hưởng đến quyết định mua đồng phục
của khách hàng tổ chức tại công ty TNHH

MỤC TIÊU
NGHIÊN CỨU

Thương hiệu và Đồng phục Lion trên địa
bàn Thành phố Huế.
 Đề xuất các giải pháp nhằm giữ chân khách hàng
cũ và thu hút khách hàng mới sử dụng đồng phục
của công ty TNHH Thương hiệu và Đồng phục
Lion.


PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
 Đối tượng nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Quyết định mua đồng phục của khách
hàng tổ chức tại công ty TNHH Thương hiệu và Đồng phục Lion
trên địa bàn Thành phố Huế.
- Đối tượng khảo sát: Là những khách hàng tiềm năng đối với việc
sử dụng đồng phục tại công ty TNHH Thương hiệu và Đồng phục Lion
trên địa bàn Thành phố Huế.
 Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp được tổng hợp từ giai đoạn từ 2016
- 2018, số liệu sơ cấp trong tháng 3/2019.
- Phạm vi không gian: Địa bàn Thành phố Huế.


PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thông tin bên ngoài công ty
Phương
pháp thu
thập dữ liệu
thứ cấp

Phương
pháp nghiên
cứu

Thông tin bên trong công
ty

Phương pháp nghiên cứu
định tính: Phỏng vấn sâu,
quan sát, ghi nhật ký,
phỏng vấn chuyên gia,…
Phương
pháp thu
thập dữ liệu
sơ cấp
Phương pháp nghiên cứu
định lượng


PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
 Phương pháp nghiên cứu định lượng:
 Kích thước mẫu:
+ Theo “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS” (Hoàng Trọng & Chu
Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) số mẫu cần thiết để phân tích nhân tố phải lớn hơn
hoặc bằng năm lần số biến quan sát:
Nmin = số biến quan sát * 5 = 23 * 5 = 115
+ Theo “Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh” (Nguyễn Đình Thọ,
2014) số mẫu thiết kế để có thể tiến hành phân tích hồi quy phải thỏa mãn điều
kiện sau:
Nmin = 8p + 50 = 8*7+ 50 = 106
Trong đó: p là số biến độc lập (biến độc lập đề tài p = 7)
Cỡ mẫu đảm bảo 2 điều
kiện là 115 mẫu

Tác giả

125 mẫu


PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
 Phương pháp nghiên cứu định lượng:
 Phương pháp chọn mẫu:

Khách hàng
tiềm năng

Phương pháp chọn mẫu
phát triển mầm

Thông qua nhân
viên kinh doanh (Tư
vấn)


PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
 Phương pháp nghiên cứu định lượng:
 Phân tích số liệu: Xử lý số liệu với phần mềm SPSS 22.0
 Thống kê mô tả
 Kiểm định độ tin cậy của thang đo (Hệ số
Cronbach’s Alpha)
 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
 Phân tích hồi quy
 Kiểm định One Way ANOVA


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU
 Tổng quan về quyết định mua của khách hàng
tổ chức đối với sản phẩm đồng phục

 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết
định mua đồng phục của khách hàng tại
công ty TNHH Thương hiệu và Đồng phục
Lion trên địa bàn thành phố Huế
 Định hướng một số giải pháp nâng
cao nhu cầu sử dụng đồng phục của
khách hàng tổ chức tại công ty TNHH
Thương hiệu và Đồng phục Lion


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 Cơ sở lý luận về quyết định mua của khách hàng tổ
chức đối với sản phẩm đồng phục:
 Khách hàng tổ chức và thị trường khách hàng tổ chức
 Các mô hình hành vi khách hàng tổ chức
 Quy trình đưa ra quyết định mua sắm của khách hàng tổ chức
 Khái quát về đồng phục
 Mô hình nghiên cứu


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Khái quát về đồng phục:
 Đồng phục là các loại quần, áo giống nhau và được mặc bởi
các thành viên của một tổ chức khi tham gia các hoạt động
trong tổ chức đó theo quy định, nội quy của tổ chức.
 Đồng phục là cách thức quảng bá thương hiệu.


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU
Mô hình nghiên cứu đề xuất:
Sản phẩm
Giá cả
Nhân viên
bán hàng

QUYẾT ĐỊNH

Khuyến mãi

MUA ĐỒNG

 
Thương
hiệu

PHỤC

  Chăm sóc
khách hàng
Cập nhật
mẫu mới


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 Cơ sở thực tiễn:
 Đặc điểm thị trường đồng phục ở Việt Nam
 Đặc điểm thị trường đồng phục ở Thành phố
Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 Tổng quan về Công ty TNHH Thương hiệu và Đồng phục
Lion:

Tên giao dịch: LION BRAND AND UNIFORM COMPANY LIMITED
Giám đốc: Nguyễn Văn Thanh Bình
Ngày thành lập công ty: 11/04/2016
Điện thoại: 093 599 91 03
Email: info@liongroup.vn
Website: http://dongphuclion.com


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT
QUẢ NGHIÊN CỨU

 Tổng quan về Công ty TNHH Thương hiệu và Đồng phục
Lion:
 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp:


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 Tổng quan về Lion:
 Khách hàng mục tiêu:

Tất cả các tổ
chức/doanh
nghiệp kinh
doanh trong
lĩnh vực dịch
vụ, thương mại,
sản xuất.

Trên địa bàn
Thành phố Huế
và các tỉnh
miền trung (Đà
Nẵng, Quảng
trị, Quảng
Bình,)

Có quy mô
lớn, vừa và
nhỏ.


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU

Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
mua đồng phục của khách hàng tại công ty TNHH Thương
hiệu và Đồng phục Lion trên địa bàn Thành phố Huế
125

5


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 Thống kê mô tả đặc điểm mẫu điều tra
Số lượng
Tiêu chí

Phân loại

(Tổ chức/

Tỷ lệ (%)

doanh nghiệp)
Doanh nghiệp sản xuất
Loại hình tổ chức/doanh
nghiệp

Nhân sự của tổ chức/doanh
nghiệp

30

25,0

12

10,0

Doanh nghiệp dịch vụ

61

50,8

Khác

17

14,2

Dưới 15 người

66

55,0

Từ 10 - 50 người

46

38,3

Trên 50 người

8

6,7

Doanh nghiệp thương
mại


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 Thống kê mô tả cá nhân được phỏng vấn:

 Về độ tuổi:

 Về giới tính:

12.50%

18.30%

< 18 tuổi
Từ 18 đến 30 tuổi

45.80%
54.20%

Nam
Nữ

Từ 30 đến 45 tuổi
37.50%

31.70%

> 45 tuổi


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 Thống kê mô tả cá nhân được phỏng vấn:

 Về nghề nghiệp:

20.80%

 Về thu nhập:

17.50%

20.00%
Học sinh, sinh viên

10.00%

49.20%

21.70%

< 4 t riệu/tháng

Nhân viên văn
phòng

Từ 4 – 8
triệu/t háng

Lao động phổ t hông

> 8 triệu/t háng

Khác:…

60.80%


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 Thống kê mô tả theo hành vi mua đồng phục tại Công ty
TNHH Thương hiệu và Đồng phục Lion:
 Nguồn thông tin mà tổ chức/doanh nghiệp biết đến đồng phục tại
Công ty TNHH Thương hiệu và Đồng phục Lion:

N

Phần trăm (%)

89

28,1

Nhân viên của Lion

79

24.9

65,8

Qua bạn bè, đối tác

57

18,0

47,5

Qua banner, poster, tờ rơi

43

13,6

35,8

Qua hoạt động xã hội

40

12,6

33,3

Khác

9

2,8

317

100,0%

7,5
264,2%

Internet: google, facebook, zalo,
instagram…
  Kênh tiếp cận

Phần trăm
trường hợp
(%)

Tổng

74,2


PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 Thống kê mô tả theo hành vi mua đồng phục tại Công ty TNHH
Thương hiệu và Đồng phục Lion:
 Các loại đồng phục tại Công ty TNHH Thương hiệu và Đồng
phục Lion:
Phân loại

Số lượng
(Tổ chức/doanh nghiệp)

Tỷ lệ (%)

Đồng phục bảo hộ lao động

23

19,2

Đồng phục nhà hàng,
khách sạn

59

49,2

Đồng phục nhà trường

25

20,8

Đồng phục bệnh viện

6

5,0

Khác

7

5,8

120

100

Tiêu chí

Các loại đồng phục
tại Lion

Tổng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×