Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

BÀI: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN
VỚI 10,100,1000,…


MỤC TIÊU
● Biết và vận dụng được quy tắc nhân
nhẩm một số thập phân với
10,100,1000,…
● Củng cố kĩ năng nhân một số thập
phân với một số tự nhiên.
● Củng cố kĩ năng viết các số đo đại
lượng dưới dạng số thập phân.


BÀI MỚI:
HOẠT ĐỘNG 1:

a)Ví dụ 1:

27,867
x 10

278,670

Mục tiêu:Biết nhân một số thập
phân với 10,100.
27,867 x 10 = ?

Nhận xét:
Nếu ta chuyển dấu phẩy của
số 27,867 sang bên phải
một chữ số thì ta được số
278,67.


Chốt lại:
Dựa

vào nhận xét
trên em hãy cho biết
làm thế nào để có
được
ngay
tích
27,867 x 10 mà
không cần thực hiện
phép tính? Vậy khi nhân một
số thập phân với 10
ta có thể tìm được
ngay kết quả bằng
cách nào?

 Khi nhân một số
thập phân với 10 ta chỉ
cần chuyển dấu phẩy
của số đó sang bên
phải một chữ số là
được ngay tích.Khi tìm tích 27,867 x
10 ta chỉ cần chuyển dấu
phẩy của số 27,867 sang
bên pải một chữ số là
được tích 278,67 mà
không cần thực hiện
phép tính.


b)Ví dụ 2:

53,286
X 100
5328,600

53,286 x 100 = ?

Nếu ta chuyển dấu phẩy
của số 53,286 sang bên
phải hai chữ số thì thì ta
được số 5328,6 .

Vậy khi ta nhân ta
nhâ một số thập
phân với 100 ta có
thể tìm được ngay
kết quả bằng cách
nào?

Khi ta nhân một số
thập phân với 100 ta
chỉ cần chuyển dấu
phẩy sang bên phải
hai chữ số là được
ngay tích.


Chốt lại:
Muốn nhân một số
thập phân với 10 ta
làm như thế nào?

Muốn nhân một số thập
phân với 10 ta chỉ cần
chuyển dấu phẩy của số
đó sang bên phải một chữ
số.

Số 10 có mấy chữ số
không?

Số 10 có một chữ số
không.

Muốn nhân một số
thập phân với 100 ta
làm như thế nào?

Muốn nhân một số thập
phân với 100 ta chỉ cần
chuyển dấu phẩy của số
đó sang bên phải hai chữ
số.


Số 100 có mấy chữ số
không?
Muốn nhân một số
thập phân với 1000 ta
làm như thế nào?

Số 1000 có mấy chữ số
không?

Số 100 có hai chữ
sốkhông.
Muốn nhân một số thập
phân với 1000 ta chỉ cần
chuyển dấu phẩy của số
đó sang bên phải ba chữ
số.

Số 1000 có ba chữ số
không.


GHI NHỚ:
Muốn nhân một số thập phân với
10,100,1000,… ta làm như thế nào?

Muốn nhân một số thập phân
với 10,100,1000,… ta chỉ cần
chuyển dấu phẩy của số đó
sang bên phải một,hai,ba …
chữ số.


HOẠT ĐỘNG 2:

Mục tiêu:Biết nhân nhẩm một số thập
phân với 10,100,1000.Viết số đo có đơn
vị xăng-ti-mét.

Bài 1:

Nhân nhẩm

1 a)

1,4 x 10 =

14

2,1 x 100 = 210
7,2 x 1000 = 7200


1 b)

9,63 x 10 =

96,3

25,08 x 100 = 250,8
5,32 x 1000 = 5320
1 c)

5,328 x 10 =

53,28

4,061 x 100 = 406,1
0,894 x 1000= 894


HỌ TÊN:
…………………………………………..
LỚP: 5/……

PHIẾU HỌC TẬP
Bài 2:
Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có
đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4 dm =

104 cm

12,6 m = 1260 cm
0,856 m =

856 cm

5,75 dm = 57,5 cm


BẢNG NHÓM
Tóm tắt
1 lít

0,8 kg

10 lít

10l

? kg
1,3 kg

? kg

GIẢI
10 lít dầu hoả cân nặng là:
10 x 0,8 = 8(kg)
Cả can dầu hoả cân nặng là:
8 + 1,3 = 9,3(kg)
Đáp số: 9,3 kg


CỦNG CỐ-DẶN DÒ
27,36 X 100 = ?
Chọn đáp án đúng

273,6
7236

2,736

2736,0

2,736

2,736


Kính chúc hội thi thành công tốt
đẹp.Trân trọng kính chàoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×