Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

Trường Tiểu học Thống Nhất

NHÂN MỘT SỐ THẬP
PHÂN VỚI 10, 100, 1000, …

Môn: Toán lớp 5


Toán
Kiểm tra bài cũ
3,47 x 5

Đặt tính rồi tính:
2,06 x 12


Toán

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000, …Toán

Nh©n mét sè thËp ph©n víi 10, 100, 1000, …

a, Ví dụ 1: 27,867 x 10 = ?278,670
x

27,867
10

278,670

Nhận xét:
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867
sang bên phải một chữ số thì ta được số
278,67.


Toán

Nh©n mét sè thËp ph©n víi 10, 100, 1000, …
?
b, Ví dụ 2: 53,286 x 100 = 5328,600

53,286
x
100
5328,600

Nhận xét:
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286
sang bên phải hai chữ số thì ta được số
5328,6.


Toán

Nh©n mét sè thËp ph©n víi 10, 100, 1000, …

Muốn nhân một số thập phân với 10; 100;


1000;...ta làm thế nào?

Muốn nhân một số thập phân với 10;100;1000;...
ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt
sang bên phải một, hai, ba,... chữ số.


Toán

Nh©n mét sè thËp ph©n víi 10, 100, 1000, …

Bài 1: Nh©n nhẩm:
a. 1,4 x 10 = 14
2,1 x 100 = 210
7,2 x 1000 = 7200

b. 9,63 x 10 = 96,3
25,08 x 100 = 2508
5,32 x 1000 = 5320

c. 5,328 x 10 = 53,28
4,061 x 100 = 406,1
0,894 x 1000 = 894


Toán

Nh©n mét sè thËp ph©n víi 10, 100, 1000, …

Bài 2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị
là x¨ng-ti- mét :

10,4dm = 104cm
....

12,6m = 1260cm
......

0,856m = 85,6cm
.....

5,75 dm = 57,5cm
......


Toỏn

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,

Bi 3: Mt can nhựa chứa 10l dầu hoả. Biết
một lít dầu hoả cân nặng 0,8kg, can
rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hoả
đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bi gii:
10l dầu hoả cân nặng là:
10 x 0,8 = 8( kg)
Can dầu hoả cân nặng là:
8 + 1,3 = 9,3(kg)
ỏp s: 9,3kg


Toán

Nh©n mét sè thËp ph©n víi 10, 100, 1000, …

Bài 4: Tính bằng cách hợp lý nhất
a. 32 x 0,99 x 25 x 1,25
= 8 x 4 x 0,99 x 25 x 1,25
= (4 x 25) x 0,99 x (8 x 1,25)
= 100 x 0,99 x
10
=
99 x 10
= 990
b. 3,54 x 73 + 2,3 x 25 + 3,54 x 27 + 1,7 x 25
= 3,54 x (73 + 27) + 25 x (2,3 + 1,7)
= 3,54 x
100 + 25 x
4
=
354
+ 100
= 454


Toán

Nh©n mét sè thËp ph©n víi 10, 100, 1000, …


Toán

Đúng
ghi
Đ, sè
saithËp
ghi S:
Nh©n
mét
ph©n víi 10, 100, 1000, …
Muốn nhân một số thập phân với 10;100;1000;... ta
chỉ việc:
a, Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải
một, hai, ba,... chữ số.
b, Chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái
một, hai, ba,... chữ số.

Đ

S
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×