Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 5
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN
VỚI 10, 100, 1000, …

10/24/2009

Hoa-Pham

1


.
Toán
Kiểm tra bài cũ: Đặt

tính rồi tính:
0,256 x 8 = ?

0, 2 5 6
X


8

2,389 x 5 = ?

x

2,3 8 9
5

02,04 8

11, 9 4 5

0,256 x 8 = 2,048

2,389 x 5 = 11,945

Vậy:


.
Toán
Ví dụ 1: 27,867 x 10 = ?
Tính nhẩm

x

2 7, 8 6 7
10

2 78, 6 7 0
27,867 x 10 = 278,67
Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của

số 27,867 sang bên phải một chữ số ta
cũng được 278,67

18,, 243 x 10 = 18243

Kết luận:


Muốn nhân một số thập phân
với 10… ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó sang
bên phải một chữ số.


.
Toán
Ví dụ 2: 53,286 x 100 = ?

x

Tính nhẩm:

5 3, 2 8 6
100

53,286
,
x 100 = 5328 6

5 3 2 8, 6 0 0
53,286 x 100 = 5328,6
Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy

của số 53,286 sang bên phải hai
chữ số ta cũng được 5328,6
Kết luận: Muốn nhân một số thập phân với 100… ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số.


.
Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …

2 7, 8 6 7
x

10

2 78, 6 7 0
27,867 x 10 = 278,67
Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của

số 27,867 sang bên phải một chữ số ta
cũng được 278,67

5 3, 2 8 6
x

100

5 3 28 6 0 0
53,286 x 100 = 5328,6
Nếu ta chuyển dấu phẩy
của số 53,286 sang bên phải hai
chữ số ta cũng được 5328,6

Nhận xét:

Kết luận: Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.


.

Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
Bài tập 1: Tính nhẩm:
Tổ 1

Tổ 2

Tổ 3

5,328 x 10 = 53,28

1,4 x 10 = 14

9,63 x 10 = 96,3

2,1 x 100 = 210

25,08 x 100 = 2508 4,061 x 100 = 406,1

7,2 x 1000 =7200 5,32 x 1000 = 5320 0,894 x 1000 = 894


.

Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
Bài tập 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị xăng-ti-mét:

km hm dam m dm cm mm
1dm =

cm
10

10,4dm = 104 cm
0,856m = 85,6 cm

1m =

cm
100

12,6m =

1260 cm

5,75dm = 57,5cm


Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
Bài tập 3: Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg,
can rỗng nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Tóm tắt:
Có: 10l dầu hỏa.
Một lít dầu hỏa cân nặng 0,8kg.
Can rỗng cân nặng 1,3kg.
Can dầu hỏa: …kg?

Bài giải:


.

Toán
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, …
BÀI TẬP CỦNG CỐ:

GHI NHỚ

Bài 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, … ta chỉ việc
chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phảimột, hai, ba, …chữ số.


54,5=5,45 x...

2,5 x 100 =…

7200

3,542 x 10 = …

7,2 x 1000 = …

35,42

250

10


TẠM BIỆT QUÝ THẦY
CÔ. CHÚC THẦY CÔ
SỨC KHỎE. CHÚC CÁC
BẠN HỌC TỐT.
10/24/2009

Hoa-Pham

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×