Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000


• BÀI CŨ:
Câu 1: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như
thế nào?
-Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
+Nhân như nhân các số tự nhiên
+Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ
số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải
sang trái.
Câu 2: Tính
a, 6,8 x15 = ?
b, 0,256 x 8 = ?
6,8
0,256
x 15
x
8
340
2,048
68
102,0• BÀI MỚI : NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI
10,100,1000…


-

Mục tiêu : biết
Nhân nhẩm một số thập phân với 10,100,1000…
Chuyển đổi đơn vị đo của số đo độ dài dưới dạng số thập
phân
Bài tập cần làm : 1,2


*HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu bài
a) Ví dụ 1:
Tính :27,867 X 10 = ?
27,867
X
10
278,670
* Em có nhân xét gì về thừa
số thứ nhất và tích ?
- Các chữ số của thừa số
thứ nhất và tích giống
nhau.
- Dấu phẩy ở tích được
chuyển sang bên phải
một chữ số

b) Ví dụ 2 :
Tính : 53,826 X 100 = ?
53,826
X 100
5382,6
* Em có nhân xét gì về thừa
số thứ nhất và tích ?
- Các chữ số của thừa số thứ
nhất và tích giống nhau.


- Dấu phẩy ở tích được
chuyển sang bên phải hai
chữ số
Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000… ta làm
như thế nào ?
- Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000… ta
chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang phải
một,hai,ba… chữ số.


HOẠT ĐỘNG 2 : LUYỆN TẬP

BÀI 1: nhân nhẩm

a) 1,4 x 10

= 14

2,1 x100

= 210

7,2 x 1000

=7200

b) 9,63 x 10

= 96,3

25, 08 x 100

= 2508

5,32 x 1000

= 5320

c) 5,328 x 10

= 53,28

4,061 x 100

= 406,1

0,894 x 1000

= 894


BÀI 2 : VIẾT CÁC SỐ ĐO SAU DƯỚI DẠNG SỐ ĐO
DƠN VỊ LÀ XĂNG-TI-MÉT
10,4 dm
0,856 m
12,6 m
5,75 dm
- Muốn chuyển một số đo từ đơn vị lớn sang đơn vị bé ta
làm như thế nào ?

+ Muốn chuyển một số đo từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ ta dời
dấu phẩy của số đó sang phải đến số mang đơn vị đề yêu cầu
thì đánh dấu phẩy nếu thiếu thì thêm không


10,4 dm = 104 cm

0,856 m = 85,6 cm

12,6 m = 1260 cm

5,75 dm = 57,5 cm


BÀI 3 :một can dầu hỏa chứa 10 lít dầu. Mỗi lít dầu
nặng 0,8kg . Can rỗng nặng 1,3kg. Hỏi can dầu đó
nặng bao nhiêu kg?
GIẢI
Số kg 10 lít dầu hoả nặng :
10 X 0,8 = 8 (kg)
Số kg cả can dầu hoả nặng
8 + 1,3 = 9,3 (kg)
ĐS : 9,3 kg


• CỦNG CỐ :
* Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000…
ta làm như thế nào?


•TRÒ CHƠI : đúng ghi (Đ) sai ghi
(S)

0,25 X 10

= 2,5

Đ

1,36 X 100

= 136

Đ

0,009 X 1000

=9

Đ

0,0030 X 100

= 30

S


• * NHẬN XÉT - DẶN DÒ :
- Về nhà học thuộc quy tắcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×