Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

Phòng GD-ĐT Tháp Mười

G TIỂU HỌC MỸ HÒA 2


KiỂM TRA BÀI CŨ: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Em hãy nêu quy tắc nhân một số
thập phân với một số tự nhiên?
Bài 3 :
-Muốn
phân
với mộtHỏi
số tự
nhiên4ta
làm
sauđi: được
Một
ô tônhân
mỗimột
giờsốđithập

được
42,6km.
trong
giờ
ô như
tô đó
-Nhân như nhân các số tự nhiên.
bao nhiêu ki – lô-mét ?
-Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân cĩ bao nhiêu chữ số
rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Giải
Số km ô tô đó đi trong 4 giờ là:
42,6 x 4 = 170,4 (km)
Đáp số : 170,4 km


Toán :

Tiết:

56

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,…
I. Hình thành quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000…
Ví dụ 1.
27,867 X 10 = ?
27,867
X
10
278,670

+ Suy nghĩ để tìm cách viết số 27,867
thành số 278,67.


Toán :

Tiết:


56

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,…

27,867 x 10 = 278 67
,


Toán :

Tiết:

56

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,…
I. Hình thành quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000…
Ví dụ 1.
27,867 X 10 = ?
27,867
X
10
278,670
27,867 x 10=278,67

Nhận xét:
+ Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang
bên phải một chữ số thì ta được số 278,67.


Toán:
Tiết: 56
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,..
b. Ví dụ 2 : 53,286 x 100 = ?
53,286
X 100
5328,600
53,286 x100=5328,6

Suy nghĩ để tìm cách viết số 53,286
thành số 5328,6.

Nhận xét:
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286
sang bên phải hai chữ số thì ta được
số 5328,6

Dựa vào cách nhân một sốQUY
thập phân
TẮCvới 10, 100 em hãy nêu cách
nhân một số thập phân với 1000.
Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…ta chỉ việc chuyển dấu
dụ: 53,286
1000
= ba,…chữ
53286 số.
phẩy của số Ví
đó sang
bên phảixmột,
hai,


Toán:
Tiết: 56
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,..
II.Thực hành
Bài 1:

Nhân nhẩm

.

a

1,4 x 10

b.
=

14

9,36 x 10

= 93,6

25,08 x 100

= 2508

210
2,1 x 100 = 7200
7,2 x 1000 =

5,32 x 1000 =

5320


c.

Toán:
Tiết: 56
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,..

c.
5,328 x 10 = ? 53,28
4,061 x 100 = ? 406,1
0,894 x 1000 = ? 894


Toán:
Tiết: 56
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10,100,1000,..

2.Viết các số đo sau dưới dạng số đo cĩ đơn vị là xăng-ti-mét.
10,4dm

=

12,6m

=

0,856m

=

5,75dm

104cm
1260cm
85,6cm
=

57,5cm

Đọcgấp
bảng
đơn
vị đo
dàiđo vị liền sau nó ?
Mỗi đơn vị đo độ dài
bao
nhiêu
lầnđộđơn


Toán:

Tiết: 56

Củng cố
- Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 ta chỉ việc chuyển
dấu phẩy của số đĩ sang bên phải một, hai, ba chữ số.


354,2=100 x...

54,5=5,45 x...

2,5x10x10=...…


7200

3,542

7,2x10x100= ...…

250


-Học sinh về xem lại bài và học thuộc ghi nhớ.
-Chuẩn bị bài mới: Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×