Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TOÁN
Trường Tiểu học Tam Sơn 1


Toán
Kiểm tra bài cũ
1. Đặt tính rồi tính: 1,28 X 10
2. Tính nhẩm
145 x 10 = …

253 x 100 = …


Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,…
1. Ví dụ
a) Ví dụ 1: 1,28 x 10 = ?

1,28
X

10
12,80

Nhận xét : 145 x 10 = 1450
* Nếu ta chuyển dấu
của=số
1,28 sang bên
253phẩy
x 100
25300
phải một chữ số ta cũng được 12,8.

1,28 x 10 = 12,8
Muốn nhân một số thập phân với 10, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy
của số đó sang bên phải một chữ số.


Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,…

b) Ví dụ 2: 53,286 X 100 = ?
53,286
X
100

Nhận xét :
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang
bên phải hai chữ số ta cũng được 5328,6.

5328,600
53,286 X 100 = 5328,6

Muốn nhân một số thập phân với 100, ta chỉ việc chuyển dấu phẩy
của số đó sang bên phải hai chữ số.

53,286 X 1000 = 53286.


Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,…1. Ví dụ
2.Ghi nhôù :

Muốn nhân một số
thậpvới
phân
Muốn nhân một số thập phân
10, với
100, 1000,
…ta chỉ việc chuyển dấu 10,100,1000,…ta
phẩy của số đó lần lượt
làmchữ
thếsố.
nào?
sang bên phải một, hai, ba,…
1,2 x 10000 = 12000


Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,…
1.Ví dụ
2. Ghi nhớ (sgk – T 57)
3. Luyện tập
Bài 1 ( SGK – T 57): Nhân nhẩm
a) 1,4 x 10
2,1 x 100

= 14

b) 9,63 x 10

= 210

= 96,3

25,08 x 100 = 2508

7,2 x 1000 = 7200

5,32 x 1000 = 5320

c) 5,328 x 10

= 53,28

4,061 x 100 = 406,1
0,894 x 1000 = 894


Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,…
1.Ví dụ
2. Ghi nhớ
3. Luyện tập
Bài 1 ( SGK – T 57): Nhân nhẩm
Bài 2/57: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăngti-mét

10,4dm = 104 cm
12,6 m = 1260 cm
0,856 m = 85,6 cm
5,75 dm = 57,5 cm


Toán
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,…
1.Ví dụ
2. Ghi nhớ
3. Luyện tập

Bài 1 ( SGK – T 57): Nhân nhẩm
Bài 2/57: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là
xăng-ti-mét
Bài 3: Một can nhựa chứa 10 l dầu hoả. Biết một lít dầu hoả cân
nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng 1,3kg.Hỏi can dầu hoả đó cân nặng
bao nhiêu ki – lô – gam?
Bàitắt:
giải:
10 lít dầu hoả cân nặng số ki-lô-gam là:
Tóm
0,8 x 10 = 8 (kg)
1 lít dầu hỏa : 0,8kg
10 lítCan
dầudầu
hỏahoả
:…kg
? nặng số ki-lô-gam là:
đó cân
…kg ?
Can rỗng 8 + :1,31,3kg
= 9,3 (kg)


4

2
5,45 x...=
10 54,5

1

3

7,2x1000 = …
7200

2,5x100 = …
250

7200

100 x...
3,542= 354,2

3,542

250

10
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×