Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với 10,100,1000


Môn toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
25 , 21 x 10 = 252, 10
15 ,34 x 6 = 92, 04

7,515 x 100 = 751, 500


QUY TẮC

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên
ta làm như sau:
-Nhân như nhân các số tự nhiên
- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân
có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách
ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái


Toán:


Ví dụ 1:
27, 867
x
10
278,670

27, 867 x 10 = ?

27, 867 x 10 = 278,67

Suy nghĩ để tìm cách viết số 27,867 thành số 278,67
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang
bên phải một chữ số ta được 278,67


Toán:

+ Khi nhân một số thập phân với 10 ta có
thể tìm được ngay kết quả bằng cách nào?
+ Vậy khi nhân một số thập phân với 10 ta
chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó sang
bên phải một chữ số là được ngay tích.


Toán:
Ví dụ 2:
53,286
x 100
5328,600

53,286 x 100 = ?

53,286 x 100 = 5328,6

Suy nghĩ để tìm cách viết số 53,286 thành số 5328,6
Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang
bên phải hai chữ số ta được 5328,6


Toán:+ Khi nhân một số thập phân với 100 ta có
thể tìm được ngay kết quả bằng cách nào?
+ Vậy khi nhân một số thập phân với 100
ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó sang
bên phải hai chữ số là được ngay tích.


Toán:

- Dựa vào cách nhân một số thập phân
với 10, 100 em hãy nêu cách nhân một
số thập phân với 1000.

- Muốn nhân một số thập phân với 1000
ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó
sang bên phải ba chữ số .


Toán:

-Muốn nhân một số thập phân với
10, 100, 1000,… ta phải làm như thế nào ?

Quy tắc
-Muốn nhân một số thập phân với 10, 100,
1000,…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó
lần lượt sang bên phải một,hai,ba,...chữ số


Toán:
LUYỆN TẬP –THỰC HÀNH
Bài tập 1: Nhân nhẩm
a)

1,4 x 10 =

? 14

2,1 x 100 = ? 210
7,2 x 1000 = ? 7200


Toán:
Bài tập 1: Nhân nhẩm
b)

9,63 x 10 =

?96,3

25,08 x 100 = ? 2508
5,32 x 1000 = ? 5320


Toán:
Bài tập 1: Nhân nhẩm
c)

5,328 x 10 =

?53,28

4,061 x 100 =

?406,1

0,894 x 1000 = ? 894


Toán:
Bài tập 2: Viết các số đo sau dưới dạng
số đo có đơn vị là xăng –ti-mét:
10,4 dm =

104
? cm

12,6 m =

? cm
1260

0,856 m =

? cm
85,6

5,75 dm =

57,5
? cm


Ai nhanh ai đúng

Thử tài thông minh của bạn


Câu 1: ĐÚNG

hay SAI

8,61 × 10 = 86,1
0,87 × 100 = 87
1,87 × 1000 = 1870
5
15
8
3
7
4
2
14
6
12
13
11
9
0
10
1

?

ĐÚNG


Câu 2: ĐÚNG

hay SAI

24,2
2,42 × 10 = 242

34,7
0,347 × 100 = 3,47
5159
5,159 × 1000 = 515,9

5
15
8
3
7
4
2
14
6
12
13
11
9
0
10
1

?

Sai
Đúng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×