Tải bản đầy đủ

Đề khảo sát chất lượng môn toán 8

®Ị kh¶o s¸t chÊt lỵng m«n to¸n 8
(thêi gian lµm bµi 30 phót)
§Ị I
A Tr¾c nghiƯm
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
1. NÕu (2x+3)2 = 4x2+ ax+9 th× a b»ng:
A.2
B.3
C.12
D.6
3
3
2
2. NÕu (2x-3) = 8x - 36x + ax-27 th× a b»ng:
A.6
B.18
C.54
D.36
2
3. KÕt qu¶ khi ph©n tÝch ®a thøc 3xy + 6xyz thµnh nh©n tư lµ:
A. 3xy ( 3y + z)


B. 3xy ( y + 3z)

C . 3xy ( y + 2z)

D. 3xy ( 2y + z)

4. KÕt qu¶ khi ph©n tÝch ®a thøc 4x2-1 thµnh nh©n tư lµ:
A. (2x-1)(2x-2)

B. (4x-1)(2x+1)

C. (2x-1)(2x+1)

D. (4x-1)(2x+2)

5.Hình thang ABCD có AB // CD ; AB = 8 cm ; CD = 10 cm , đường trung
bình của hình thang ABCD bằng :
A. -9 cm
B. 9 cm
C. -18 cm
D. 18 cm
Câu 3: Cho tam giác ABC có M, N lÇn lỵt lµ trung ®iĨm cđa AB, AC vµ BC = 6cm .
Khi đó độ dài đường trung bình MN bằng:
A. 12 cm.
B. 6 cm
C. 3cm
D.Khơng xác định được
B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a. 5( x + 2) + x( x + 2)
b. (2x + 5)2 + (4x + 10)(3 – x) + x2 – 6x + 9
Bài 2: Tìm x biết: x2 + 5x = 6
Bài 3 :(2 điểm) Cho tứ giác ABCD, gọi E,F,G,H lần lượt là trung điểm của AB ,
BC, CD, và DA. Chứng minh rằng EFGH là hình bình hành.


đề khảo sát chất lợng môn toán 8
(thời gian làm bài 30 phút)
Đề II


A Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng:
1. Nếu (2x-3)2 = 4x2+ ax+9 thì a bằng:
A.-2
B.-3
C.-6
D.-12
3
3
2
2. Nếu (2x+3) = 8x - 36x - ax-27 thì a bằng:
A.-6
B.-18
C.-54
D.-36
2
3. Kết quả khi phân tích đa thức 3xy - 6xyz thành nhân tử là:
A. 3xy ( 3y - z) B. 3xy ( y - 3z) C . 3xy ( y - 2z)
D. 3xy ( 2y - z)
4. Kết quả khi phân tích đa thức 9x2-1 thành nhân tử là:
A. (3x-1)(3x-2)

B. (9x-1)(3x+1)

C. (9x-1)(9x+1)

D. (3x-1)(3x+1)

5.Hỡnh thang ABCD coự AB // CD ; AB = 5 cm ; CD = 7 cm , ủửụứng trung
bỡnh cuỷa hỡnh thang ABCD baống :
A. 5 cm
B. 7 cm
C. 6 cm
D. 12 cm
6. Cõu 3: Cho tam giỏc ABC cú BC = 6cm . Khi ú di ng trung bỡnh MN bng:
A. 12 cm.
B. 6 cm
C. 3cm
D.Khụng xỏc nh c
B. PHN T LUN: (7 im)
Bi 1: Phõn tớch cỏc a thc sau thnh nhõn t:
a. 5( y - 2) + y( y - 2) = 0
b. (2y - 5)2 + (4y - 10)(3 y) + y2 6y + 9 = 0
Bi 2:Tỡm y bit y2 + 4y =5
Baứi 3 : Cho t giỏc MNPQ , gi I,J,H,K ln lt l trung im ca MN , NP, PQ, v
QM. Chng minh rng IJHK l hỡnh bỡnh hnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×