Tải bản đầy đủ

de kiem tra li 6 t8

Phũng GD & T Thanh sn
Trng THCS Thch Khoỏn
( thi cú: 01 trang)

KIM TRA
Nm Hc: 2012 -2013
Mụn : Vt lý 6
Thi gian :45 phỳt ( khụng k thi gian giao )

A.PhnTrc nghim khỏch quan(3 im)
Chn kt qu ỳng trong cỏc cõu sau
Câu1: Lực có thể gây ra những tác dụng nào dới đây ?
A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển
động.
B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng
lại .
C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng .
D. Có thể gây ra tất cả các tác dụng nêu trên .
Câu 2: Thớc nào thích hợp nhất để đo chiều rộng bàn học của
lớp em?
A.Thớc thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm

B.Thớc cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 1cm
C.Thớc dây có GHĐ 150 cm và ĐCNN 1mm
D.Thớc thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 5mm
Câu 3. Một bạn dùng thớc đo độ dài có ĐCNN là 0,2mm để đo
bề dày quyển sách .Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng?
A.12mm
B.12,0mm
C.1,2cm
D.0,12dm
Câu 4. Ngi ta dung mụt binh chia ụ cha 50 cm3 nc. Khi tha
hòn sỏi vao binh mc nc trong binh dõng lờn ti vach 75cm3.
Hoi thể tích hòn sỏi là bao nhiêu?
A. 50 cm3.
B. 75 cm3.
C. 25 cm3.
D. 125 cm3.
Câu 5 . Hai lực cân bằng có đặc điểm nào dới đây.
A. Cùng phơng , cùng chiều, mạnh nh nhau .
B. Cùng phơng , cùng chiều, mạnh khác nhau .
C. Cùng phơng , ngợc chiều, mạnh nh nhau .
D. Cùng phơng , khác chiều, mạnh nh nhau .
Câu 6 .Lực nào sau đây không phải là trọng lực ?
A. Lực làm cho nớc ma rơi xuống .
B. Lực tác dụng lên một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo
dãn ra .
C. Lực tác dụng vào viên phấn khi ta thả viên phấn rơi .
D. Lực nam châm tác dụng vào hòn bi sắt .

II/ Tự luận:7 đ

Câu 1. ( 4 ) Hóy bin i cỏc n v sau:
a. 0,5km = m = . mm.
b. 1000 lng = kg =.. t.
c. 5 m3 = dm3 = . cc.


d. 200 ml = ……………… lít = ………………. m3.
Câu 2.( 3 điểm ) Treo 1 vật nặng vào 1 lò xo làm cho lò xo dãn ra. Hãy cho biết:
a. Vật tác dụng vào lò xo 1 lưc gì?
b. Lò xo có tác dụng lên vật không? Lưc đó là lưc gì?


c. Tại sao khi treo vật vào lò xo, vật không bị rơi xuống đất, khi đó có cặp
lưc nào cân bằng không? Đó là những lưc nào?
Phòng GD & ĐT Thanh sơn
Trường THCS Thạch Khoán

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA

Hướng dẫn chấm

Thang
Điểm

A.PhầnTrắc nghiệm khách quan(3 điểm
Câu1:
Câu2:
Câu3:
Câu4:
Câu5:
Câu6:

D
A
C
C
C
D

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

B.Phần Tự Luận (7 điểm)
C©u 1. ( 4 đ) Hãy biến đối các đơn vị sau:
a. 0,5km = ……… m = ……. mm.
b. 1000 lạng = ……… kg =…….. tạ.
c. 5 m3 = …………… dm3 = ……………. cc.
d. 200 ml = ……………… lít = ………………. m3.
Đáp án
a. 0,5km = 500 m = 500 000mm.
b. 1000 lạng = 1 kg = 0,01 tạ.
c. 5 m3 = 1000 dm3 = 1000 000 cc.
d. 200 ml = 0,2 lít = 0,0002 m3
Câu 2.( 3 điểm ) Treo 1 vật nặng vào 1 lò xo làm cho lò xo dãn ra.
Hãy cho biết:
a. Vật tác dụng vào lò xo 1 lưc gì?
b. Lò xo có tác dụng lên vật không? Lưc đó là lưc gì?
c. Tại sao khi treo vật vào lò xo, vật không bị rơi xuống đất, khi
đó có cặp lưc nào cân bằng không? Đó là những lưc nào?
Đáp án

1
1
1
1


a. Lưc kéo .
b. Có, lưc kéo .
c. Vật không bị rơi xuống đất vì nó đã cân bằng vơi lưc kéo của lò
xo. Có 1 cặp lưc cân bằng tác dụng lên vật đó là lưc hút của Trái
Đất và lưc kéo của lò xo.
Phòng GD và ĐT Thanh Sơn
Trường THCS Thạch Khoán

1
1
1

Đề kiểm tra học kỳ II
Năm học: 2011 – 2012
Môn: Vật lý 6

I. Thiết lập ma trận đề
Chủ đề kiểm tra

Nhận biết
TNKQ TL
1

1. Sự nở vì nhiệt

Mức độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng
TNKQ TL
TNKQ TL
1

0,5
1

2. Nhiệt độ

2

0,5

1

1
0,5

2

0,5

1

1
3. Sự NC,ĐĐ

Tổng

1
0,5

2
0,5

1
1

4.Sự BH,NT ,Sự sôi
3
Tổng

2
1,5

1

1

1

7
1 7

0,5

7

7

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×