Tải bản đầy đủ

kiểm tra một tiết môn vật lý 6 tiết 9

Trường THCS Hồng Thuỷ
Họ và tên : …………………………………………Lớp : 6...
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : VẬT LÍ 6
Đề A
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
1. Đơn vị đo thể tích chất lỏng là
a/ mét

b/ mét khối

c/ mét vuông

d/ gam

2.Để đo thể tích của vật rắn không thấm nước ta thường sử dụng dụng cụ…….
a/ bình chứa
c

b/ bình chia độ


c/bình tràn

d/ cả câu bvà

3. Điều kiện để hai lực cân bằng là ..
a/ cùng phương , cùng chiều

b/ cùng chiều, cùng điểm đặt

c/cùng phương

d/ cùng phương ,ngược chiều

4. Hãy tính 200g ứng với bao nhiêu Niutơn …
a/4N

b/3N

c/0,2N

d/2N

5.Hãy xác định xem cách đổi nào sau đây là sai
a/ 1kg=1000g

b/1tấn=1000kg

c/1tạ =10kg

d/ 1mg=

1
g
1000

6. Trọng lực là………của trái đất
a/ lực hút

b/ lực đẩyc/lực kéo

d/ lực ép

II/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: - Nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ ?
- Khi đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ cần lưu ý vấn đề gì?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................
Câu 2: Trọng lực là gì ? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? Đơn vị đo lựclà gì ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................
Câu 3: - Lực tác dụng lên một vật gây biến đổi vật như thế nào ?
- Dùng tay đỡ vào quả bóng. Lực mà tay đã tác dụng vào quả bóng làm quả bóng
biến đổi như thế nào ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................................................................................................


Trường THCS Hồng Thuỷ
Họ và tên : …………………………………………Lớp : 6...
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN : VẬT LÍ 6
Đề B
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng
1. Hãy chọn bình chia độ phù hợp nhất trong các bình chia độ dưới đây để đo thể tích
của 1 lượng chất lỏng khoảng 4,5 lít.
a/ Bình có GHĐ 5 lít và ĐCNN 20ml
ĐCNN 20ml

b/ Bình có GHĐ 2000ml và

c/ Bình có GHĐ 4,5 lít và ĐCNN 50ml
ĐCNN 50ml

d/ Bình có GHĐ 5000ml và

2. Chọn phát biểu đúng:
a/ Mét là đơn vị đo độ dài chỉ sử dụng ở nước ta
b/ Thuớc có GHĐ càng nhỏ , khi đo cho kết quả càng chính xác
c/ ĐCNN của một cây thuớc là giá trị nhỏ nhất ghi trên thuớc
d/ ĐCNN của một cây thuớc là độ dài giữa 2 vạch liên tiếp ghi trên thuớc
3. Điều kiện để hai lực cân bằng là ..
a/ cùng phương , cùng chiều

b/ cùng phương ,ngược chiều

c/cùng phương

d/ cùng chiều, cùng điểm đặt

4. Hãy tính 200N ứng với bao nhiêu Kilogam …
a/ 0.02kg

b/2kg

c/0,2kg

d/20kg

5.Hãy xác định xem cách đổi nào sau đây là sai
a/ 1kg=1000g

b/1tạ =10kg

c/1tấn=1000kg

d/ 1mg=

1
g
1000

6. Trọng lực là………của trái đất
a/ lực ép

b/ lực đẩy

c/lực kéo

d/ lực hút

II/ TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1: - Nêu cách đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình tràn ?
- Khi đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng bình tràn cần lưu ý vấn đề gì?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...............................................
Câu 2: Lực là gì ? Thế nào là hai lực cân bằng ? Đơn vị đo lực là gì ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................
Câu 3: - Lực tác dụng lên một vật gây biến đổi vật như thế nào ?
- Dùng chân đá vào quả bóng. Lực mà chân đã tác dụng vào quả bóng làm quả bóng
biến đổi như thế nào ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.........................................................
…………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×