Tải bản đầy đủ

Đề khảo sát chất lượng vật lí 8

Trờng thcs.............................
Phiếu khảo sát chất lợng
Họ và tên: .........................................
Môn
: Vật lí 6
Lớp: 8 ........
Năm
học: 2012 - 2013.
Đề A
Thời gian: 30 phút
(không kể giao đề)
Điểm
Chữ ký giám khảo Chữ kí CB coi thi

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng trong các câu
sau:
Câu1. Lực có thể gây ra những tác dụng nào dới đây ?
A. Chỉ có thể làm cho vật đang đứng yên phải chuyển động.
B. Chỉ có thể làm cho vật đang chuyển động phải dừng lại .
C. Chỉ có thể làm cho vật biến dạng .

D. Có thể gây ra tất cả các tác dụng nêu trên .
Câu 2. Hai lực cân bằng có đặc điểm nào dới đây.
A. Cùng phơng, cùng chiều, mạnh nh nhau .
B. Cùng phơng, cùng chiều, mạnh khác nhau .
C. Cùng phơng, ngợc chiều, mạnh nh nhau .
D. Cùng phơng, khác chiều, mạnh nh nhau .
Câu 3. Lực nào sau đây không phải là trọng lực ?
A. Lực làm cho nớc ma rơi xuống .
B. Lực tác dụng lên một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn
ra .
C. Lực tác dụng vào viên phấn khi ta thả viên phấn rơi .
D. Lực nam châm tác dụng vào hòn bi sắt .
Câu 4. Khi một quả bóng đập vào bức tờng thì lực bức tờng tác
dụng lên quả bóng sẽ gây ra kết quả gì? Hãy chọn câu đúng?
A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.
B. Chỉ làm biến dạng quả bóng
C. Không làm biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động
của quả bóng
D. Vừa làm biến dạng vừa làm biến đổi chuyển động của quả
bóng.
Câu5. Hãy xác định câu kết luận đúng về phơng và chiều của
trọng lực của một vật:
A.Trọng lực có phơng nằm ngang, chiều từ trên xuống
B. Trọng lực có phơng nằm ngang, chiều từ dới lên
C. Trọng lực có phơng thẳng đứng, chiều từ dới lên
D. Trọng lực có phơng thẳng đứng, chiều từ trên xuống
Câu 6. Hãy tính 400g ứng với bao nhiêu Niutơn.
A. 0,4N
D. 4N

B. 40 N

C. 400N


II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1.(3 điểm) Treo 1 vật nặng vào 1 lò xo làm cho lò xo dãn ra.
Hãy cho biết: Vật tác dụng vào lò xo 1 lực gì? Tại sao khi treo vật vào
lò xo, vật không bị rơi xuống đất, khi đó có cặp lực nào cân bằng
không? Đó là những lực nào?


.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................

Câu 2: (1,5 điểm). Thế nào là trọng lực? Em hãy cho 2 ví dụ về
trọng lực.
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................

Câu 3: (3 điểm)

Hảy cho biết trọng lợng của các vật sau:
a. Một quả cân có khối lợng 5 kg
b. Một hạt gạo có khối lợng 1,5 mg
c. Một ô tô có khối lợng 8 tấn


.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................

Trêng thcs.............................
PhiÕu kh¶o s¸t chÊt lîng
Hä vµ tªn: .........................................
M«n
: VËt lÝ 6


Lớp: 8 ........
học: 2012 - 2013.
Đề B
Điểm

Năm
Thời gian: 30 phút
(không kể giao đề)
Chữ ký giám khảo

Chữ kí CB coi thi

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng trong các câu
sau:
Câu 1. Lực nào trong các lực dới đây là lực đẩy?
A. Lực mà cần cẩu đã phải tác dụng vào thùng hàng để nâng
thùng hàng lên.
B. Lực mà gió tác dụng vào thuyền buồm.
C. Lực mà nam châm tác dụng lên vật bằng sắt.
D. Lực mà đầu tàu tác dụng làm cho các toa tàu chuyển động
Câu 2. Khi bắn cung, lực do dây cung tác dụng làm cho mũi tên bay
vút ra xa là lực gì?
A. Lực hút.
B. Lực ép.
C. Lực kéo.
D. Lực
đẩy.
Câu 3. Trong các câu sau, câu nào là kết luận đúng về khái niệm
lực?
A. Lực là tác dụng do con ngời tạo ra.
B. Lực là tác dụng của vật này lên vật khác.
C. Lực là tác dụng do lò xo sinh ra.
D. Lực là tác dụng do nam châm sinh ra.
Câu 4. Hai lực nh thế nào đợc gọi là hai lực cân bằng?
A. Hai lực đó cùng phơng, ngợc chiều.
B. Hai lực đó mạnh bằng nhau, cùng phơng, ngợc chiều
C. Chỉ có hai lực đó tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn
đứng yên.
D. Hai lực đó mạnh bằng nhau.
Câu 5. Một học sinh đá vào một quả bóng cao su đang nằm yên
trên mặt đất. Điều gì sẽ xảy ra sau đó?
A. Quả bóng chỉ biến đổi chuyển động.
B. Quả bóng chỉ biến dạng.
C. Quả bóng vừa biến đổi chuyển động vừa biến dạng.
D. Quả bóng vẫn đứng yên
Câu 6. Hãy tính 200g ứng với bao nhiêu Niutơn.
A. 200N
D. 2N

B. 20 N

C. 0,2N

II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Trọng lực là gì? Em hãy cho 2 ví dụ về trọng lực.
...........................................................................................................................................................................
............................................


.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................

Câu 2. (3 điểm) vTreo một vật bằng sợi dây mãnh, vật đứng yên.
Em hãy cho biết có những lực nào tác dụng lên vật? Lực đó có phơng
và chiều nh thế nào?
n dng
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................

Câu 3. (3 điểm)
Hảy cho biết trọng lợng của các vật sau:
a. Một quả cân có khối lợng 3 kg
b. Một hạt bắp có khối lợng 2,5 mg
c. Một cần cẩu có khối lợng 12 tấn.
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................


.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
.........................................
.
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................

đáp án đề khảo sát chất lợng
đề a
I. phần trắc nghiệm:
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm
Câu
Đáp án

1
D

2
C

3
B

4
A

5
C

6
D


ii.phần tự luận:
Câu 1. (2,5 điểm)

Câu 2. (1,5 điểm)
a. Lc kộo .
b. Cú, lc kộo .
c. Vt khụng b ri xung t vỡ nú ó cõn bng vi lc kộo ca lũ xo. Cú 1 cp lc cõn
bng tỏc dng lờn vt ú l lc hỳt ca Trỏi t v lc kộo ca lũ xo.

đáp án đề khảo sát chất lợng
đề b
I. phần trắc nghiệm:
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm
Câu
Đáp án

1
C

2
D

3
B

4
C

5
A

6
A

ii.phần tự luận:
Câu 1. (2,5 điểm)
- Gồm hai lực tác dụng lên cuốn sách: Trọng lực và lực nâng của mặt
bàn.

(1đ)

- Biểu diễn lực đúng nh hình vẽ

(1,5 đ)
A N
/////////////////
P

Câu 2. (1,5 đ)
Khi gõ mạnh đuôi cán búa xuống đất, cán búa đột ngột bị dừng lại,
nhng đầu búa vẫn tiếp tục chuyển động xuống phía dới do có quán
tính, nên đầu búa ngập chặt vào cán búa.
Câu 3:


Tãm t¾t: m= 60kg;
P1=?

S1 = 200cm2 = 0,02m2; S2=2.S1= 0,04m2

P2=?

(0,5

®)
Gi¶i:
¸p lùc cña ngêi ®ã lªn sµn nhµ lµ: F= 10.m = 10.60 = 600 (N) (0,5
®)
¸p suÊt cña ngêi ®ã khi ®øng 1 ch©n lµ:
P1 = F/ S1 = 600/0,02 = 30 000 (Pa)

(1 ®)

¸p suÊt cña ngêi ®ã khi ®øng 2 ch©n lµ:
P2 = F/ S2 = 600/0,04 = 15 000 (Pa)
§¸p sè:

(1 ®)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×