Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Bài


KIỂM TRA BÀI CŨ

Đặt tính rồi tính:
5,7 x 9
4,87 x 12

3,712 x 6
0,84 x 73
Bài làm:

5,7
x
9
51,3

4,87
x
12

58,44

3,712
x
6
22,272

0,84
x
73
61,32


21

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều
rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu
mét vuông?
Click
6,4 x 4,8
to add
= ? Title
(m2)

 Nhóm hai thảo luận, tìm cách giải bài toán trên, viết kết
quả ra giấy nháp.
 Hai nhóm hai tạo thành nhóm 4, trao đổi và thống nhất
kết quả, cách tính và cách đặt tính.
 Ghi kết quả thảo luận của nhóm 4 vào giấy A3


2
6,4
Click
6,4
Click
xx4,8
4,8
to
to=add


=
add
30,72
? Title
(m
Title
(m
) 2)

Ta có: 6,4m = 64 dm

64
x
48
____
4,8m = 48 dm
512
256
_____
3072 (dm2)
3072 dm2 = 30,72 m2
Vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)


6,4
Click
x 4,8to=add
30,72
Title
(m2)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

6,4
x
4,8
____
512
256
_____
30,72 (m2)

• Thực hiện phép nhân như nhân các
số tự nhiên.
• Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở
phần thập phân, ta dùng dấu phẩy
tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải
sang trái.


2

Đặt tính và tính: 4,75 x 1,3 = ?
4,75
x
1,3
_____
1425
475
_____
6175
,

Thực hiện phép nhân như
nhân các số tự nhiên.
THẢO LUẬN
NHÓM ĐÔI
Hai thừa số có tất cả ba chữ
số ở phần thập phân, ta dùng
dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ
số kể từ phải sang trái.


Muốn nhân một số thập phân với
một số thập phân ta làm như sau:

Muốn nhân một số
 Nhân như nhân các số tự nhiên.
thập phân với một
thập
phân
làmphân của cả
 Đếmsốxem
trong
phầntathập
thếnhiêu
nào?chữ số rồi dùng dấu
hai thừa số có bao
phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ
phải sang trái

4,75
x
1,3
_____
1425
475
_____
6175
,


Bài số 1 :
Chọn đáp án đúng:
a) 25,8 x
1,5

38,07

b) 16,25 x
6,7

108,875

c) 0,24 x
4,7

1,228

d) 7,826 x
4,5

35,2107

37,7

180,875

1,128

35,217

38,7

188,75

1,108

34,2107


Bài số 2 :
Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a

a

b

axb

bxa

2,36 4,2

2,36 x 4,2 = 9,912

4,2 x 2,36 = 9,912

3,05 2,7

3,05 x 2,7 = 8,235

2,7 x 3,05 = 8,235

Phéplànhân
các số
thậpphép
phân
có tính
hoánđó.
Đây
tính chất
gì của
nhân?
Hãychất
nêu giao
tính chất

axb=bxa


BÀI SỐ 3 : Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài

15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và
diện tích vườn cây đó.
Chu vi vườn cây đó là:

Bài giải
Diện tích vườn cây đó là:

Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:
131,28m2
47,04m
( 15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m)
Diện
tích vườn cây hình chữ nhật
là: 2
121,208m
48,04m
15,62 x 8,4 = 131,208 ( m2 )
2
m
131,208m
47,4mĐáp số: Chu vi: 48,04
Diện tích: 131,208 m2ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU
TRẢ LỜI ĐÚNG.

Bài 1


CHƯA
ĐÚNG
RỒI!

Bài 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×