Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TOÁN 5 CHƯƠNG 2 BÀI 2: NHÂN MỘT SỐ
THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

1


Ví dụ 1 : Cho Hình tam giác ABC có: AB =1,2
m, AC = 1,2m, BC=1,2m. Tính chu vi của hình
tam giác đó.
Ta phải thực hiện phép tính nhân : 1,2 x 3 = ? (m)
A

1,2
m

m
1,2

B


1,2m

Ta có : 1,2m = 12 dm
12
x
3
36 (dm)
36 dm = 3,6 m
C
Vậy : 1,2 x 3 = 3,6 (m)


Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
X

1, 2
3
3 , 6 (m)

Bước 1:
*Thực hiện phép nhân như nhân
các số tự nhiên
Bước 2: Đánh dấu phẩy ở tích
*Phần thập phân của số 1,2 có 1
chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích
1 chữ số kể từ phải sang trái.


Ví dụ 1:

Ví dụ 2:

1,2
x
3
3,6 (m)
0,46 x 12 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:


x 0,46
12
92
46
5,52

Bước 1:
Thực hiện phép nhân như nhân các số
tự nhiên.
Bước 2 : Đánh dấu phẩy ở tích
Phần thập phân của 0,46 có hai chữ số,
ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số
kể từ trái sang phải


Ví dụ 1:
1,2
x
3
3,6 (m)

Ví dụ 2:
0,46
x
12
92
46
5,52

MuốnMuốn
nhânnhân
một số
thập
phânphân
với một số tự
một
số thập
nhiên ta
sau:
vớilàm
mộtnhư
số tự
nhiên ta làm thế nào?
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của số thập
phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách
ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


Ví dụ 1:
1,2
x
3
3,6 (m)

Thực hành:
1/ Đặt tính rồi tính:
a) 2,5 x 7;
c) 0, 256 x 8;

Ví dụ 2:
0,46
x
12
92
46
5,52
Bảng con

b) 4,18 x 5;
d) 6,8 x 15.


Thực hành:
1/ Đặt tính rồi tính:
a)2,5 x 7

b) 4,18 x 5

c) 0,256 x 8
d) 6,8 x
15
2/ Viết số thích hợp vào chỗ trống: Nhóm 4
Thừa số
Thừa số

3,18

8,07

2,356

3

5

10

Tích

9,54

40,35

23,56


Thực hành:
1/ Đặt tính rồi tính:
2/ Viết số thích hợp vào chỗ trống:
3/ Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km. Hỏi trong 4
giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?


3/ Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km. Hỏi trong 4
giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Tóm tắt:
42,6 km

? km
Bài giải:
Trong 4 giờ ô tô đó chạy được số km là:
42,6 x 4 = 170,4 (km)
Đáp số: 170,4 (km)


Trò
Trò chơi
chơi

1,1
1,1

xx 33

39,6
??
39,6

?
?
3,3
3,3
X 66

19,8
??
19,8

x 44

Công
Công
158,4
158,4
chúa
chúa

xx 22

Chúc mừng các
bạn đã giải cứu
được công chúa!
10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×