Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

BÀI GIẢNG TOÁN 5
CHƯƠNG 2 BÀI 2: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT
SỐ THẬP PHÂN


Kiểm tra bài cũ:
80,9 x 10

3,67 x 1000

= 809

0,01 x 100

=1

= 3670

0,456 x 10

4,987 x100


= 45,6

= 498,7


Toán
Tiết 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
1.Ví dụ
a. Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét
vuông ?

6,4 x 4,8 = ? (m2)
64

x

x

48

4, 8

512

51

256

25

2
3072 (dm )

2

- Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân

6


3 0 ,7

2

2
(m )

,ta dùng dấu phẩy
tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

2
2
3072 dm = 30,72m
Vậy 6,4 x 4,8 = 30,72m

- Ta đặt tính rồi thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

6, 4

2


Toán
Tiết 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
1.Ví dụ
a. Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tich của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét
vuông ?

64

x

48

2
3072 (dm )
2
2
3072 dm = 30,72m

Bài giải:

4,8

512
256

6,4

x

51
25

Diện tích mảnh vườn đó là:

2

2
6,4 x 4,8 = 30,72 (m )

6

3 0 ,7 2

2
(m )

2
Đáp số: 30,72 (m )


Toán
Tiết 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
a. Ví dụ 1:

b. Ví dụ 2:

4, 7 5

6,4

x

x

4,8
51
25

4,75 x 1,3 = ?

- Ta đặt tính rồi thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

1, 3
2

14

6

3 0 ,7 2

2 5

4 7 5
2
(m )

6 ,1 7

- Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân
, ta dùng dấu phẩy

5

tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái.


Toán
Tiết 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
1. Ví dụ:
2. Quy tắc:

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu
chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải
sang trái.


Toán
Tiết 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân

Thực hành
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a)

25,8 x 1,5 ;

c) 0,24 x 4,7.


Toán
Tiết 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 2. a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a:

a

b

axb

bxa

2,36

4,2

4,2 x 2,36 = 9,12

3,6 x 4,2 = 9,12

3,05

2,7

3,05 x 2,7 = 8,235

2,7 x 3,05 = 8,235

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không
thay đổi.
axb=bxa


Toán
Tiết 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân

Bài 2. b) Viết ngay kết quả tính:
4,34 x 3,6 = 15,624
3,6 x 4,34 =

9,04 x 16 = 144,64
15,624
...

16 x 9,04 =

144,64
...


2 0 - 11


Toán
Tiết 58. Nhân một số thập phân với một số thập phân

Đúng hay Sai

x 1,5

x 9, 9

1,2
30
15
1,8 0

2, 3
2 9, 7
19,8
22,7 7

1
Đ

2
S

x 3,05
1,3
915
30 5
39,65

3
S

x

2,1
3,2
42
63
6,7 2

4
Đ


Dặn dò:

- Về nhà học thuộc qui tắc, làm lại các bài tập.
2 0 - 11

- Chuẩn bị tiết sau: Luyện tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×