Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

PHÒNG GIÁO DỤC TRIỆU PHONG
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TRIỆU ĐỘ

Môn Toán Lớp 5

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI
MỘT SỐ THẬP PHÂN


Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính
172 x 46
172
X
46
1032
688
7912

149 x 8,2
149

X
8,2
2 9 8
1192
1 2 2 1 ,8


Ví dụ 1:

Một mảnh sân hình chữ nhật có chiều dài 6,8m; chiều
rộng 3,9m.Tính diện tích mảnh sân đó.

Ta phải thực hiện phép tính: 6,8  3,9 = ?(m2)


Thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2010

TOÁN
Nhân một số thập phân
với một số thập phân


Ví dụ 1: Một mảnh sân hình chữ nhật có chiều dài 6,8m;
chiều rộng 3,9m.Tính diện tích mảnh sân đó.
Ta có: 6,8m = 68dm
3,9m = 39dm

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
6 8
39
Thực hiện phép nhân như nhân
6,8
8
61

các số tự nhiên.
2 0 4 2 (dm2)
3,9
9
Đếm ở hai thừa số có tất cả hai


2 6 52
chữ số ở phần thập phân, ta dùng
2652 dm2 = 26,52 m2 6 1
dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số
4
2
0
5
2
kể từ phải sang trái.
2 6,52
Vậy 6,8  3,9 = 26,52 (m2)

Ví dụ 2 : Tính : 4,75  1,3 = ?
Làm nháp

 4,75
1,3
1425
475
6,1 7 5

GhiThực
nhớ:hiện
Muốn
nhân
mộtnhư
số thập
với
số
phép
nhân
nhânphân
các số
tựmột
nhiên.
thập phân ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
Đếmxem
ở hai
thừa
số có
tấtphân
cả ba
chữ
ở phần
- Đếm
trong
phần
thập
của
haisốthừa
số có
thập
phân,
dấudấu
phẩy
táchtách
ở tích
ra ra
babấy
bao
nhiêu
chữ ta
số dùng
rồi dùng
phẩy
ở tích
chữ chữ
số kể
sangsang
trái.trái.
nhiêu
sốtừ
kểphải
từ phải


Trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”
7,5 x 4,6

= 34,5

1,25 x 7,4

= 9,25

1,43 x 3,9

= 5,577


a) Ví dụ 1:

b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = ?4,75
1,3
1425
475
2 5 6 2 (m2)
3 0,7 2
6,1 7 5
Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu
phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
 6,4
4,8
51

Luyện tập
1

Đặt tính rồi tính:
a) 25,8 x 1,5

b) 16,25 x 6,7


a) Ví dụ 1:

b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = 
? 4,75
1,3
1425
475
2 5 6 2 (m2)
3 0,7 2
6,1 7 5
Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu
phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
 6,4
4,8
51

1 Đặt tính rồi tính:
a)

 2 5,8
1,5
1290
258
3 8,7 0

b
)

 1 6,2 5
6,7
11375
9750
1 0 8,8 7 5


Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu
phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

1 Đặt tính rồi tính:
2 a) Tính rồi so sánh giá trị của a  b và b  a
a

b

2,36

4,2

ab

ba

2,36  4,2 =
4,2  2,36 =
9,912
9,912
3,05
2,7
2,7  3,05 =
3,05  2,7 =
8,235
8,235
Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
a b=b a
Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.


Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu
phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

1
2

Đặt tính rồi tính:
Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi. a  b = b  a

3 Một vườn cây hình
chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều
15,62m
Tóm tắt:
rộng
8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.
Chiều dài:
Chiều rộng:

P, S = ?

8,4m

Bài làm
Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:
(15,62 + 8,4)  2 = 48,04 (m)
Diện tích vườn cây hình chữ nhật là: 15,62  8,4 = 131,208 (m2)
Đáp số: Chu vi 48,04m
Diện tích 131,208m2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×