Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân


TOÁN:

Kiểm tra bài cu
1. Tính:

1,256 x 10 = 12,56
1,256 x 100 = 125,6

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 … ta
chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên
phải một, hai, ba chữ số.
2. Đặt tính rồi tính:
3,15 x 4

3,15
x
4
12,60TOÁN:
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
a.Vi dụ1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều
rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét
vuông?
Ta phải thực hiện phép tính: 6,4 x 4,8 = ? (m2)
Ta có: 6,4 m = 64 dm
4,8 m = 48 dm
x 64
48
512
25 6
3 0 7 2 (dm2)
3072 dm2 = 30,72 m2
Vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)

6,4
x 4,8
51 2
25 6
3 0,7 2 (m2)


TOÁN:

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

6,4
x
4,8
512
256
30,72 (m2)

 Thực hiện phép nhân như nhân
các số tự nhiên.
 Hai thừa số có tất cả hai chữ số
ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy
tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải
sang trái.
TOAN:

NHN MễT Sễ THP PHN VI MễT Sễ THP PHN

b) Vi du 2: 4,75 x 1,3 = ?
Ta t tinh va lam nh sau:
4,75
x 1,3
1425
475
6,175

Thc hiờn phep nhõn nh nhõn cỏc sụ t nhiờn
Hai tha sụ co tõt ca ba ch sụ phõn thõp
phõn, ta dựng dõu phõy tỏch tich ra ba ch sụ
kờ t phai sang trỏi.

Muụn nhõn mụt sụ thõp phõn vi mụt sụ thõp phõn ta lam nh sau:
- Nhõn nh nhõn cỏc sụ t nhiờn.
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa
số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở
tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.


TOÁN:

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

Luyện tập:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:
a) 25,8 x 1,5
a) 25,8

x 1,5
1290
258
38,70

b) 16,25 x 6,7 c) 0,24 x 4,7 d) 7,826 x 4,5
b) 16,25
x

6,7
11375
9750

108,875

c)

0,24
x
4,7
168
96
1,128

d)

7,826
x
4,5
39130
31304
35,2170


TOÁN:
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN
Bài 2. a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a:
a

b

axb

bxa

2,36

4,2

2,36 x 4,2 = 9,912

4,2 x 2,36 = 9,912

3,05

2,7

3,05 x 2,7 = 8,235

2,7 x 3,05 = 8,235

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.

axb=bxa
b) Viết ngay kết quả phép tính:
4,34 x 3,6 = 15,624
9,04 x 16 = 144,64
15,624
144,64
3,6 x 4,34 = ..........
16 x 9,04 = .........


TOÁN:
NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

Bài 3. Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và
chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Bài giải:
Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:
( 15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m)
Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:
15,62 x 8,4 = 131,208 ( m2)
Đáp số: 48,04 m và 131,208 m2


TOÁN:

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

1

4,18
x
2,4
1672
836
100,32
S

2

4,18
x
2,4
1672
836
10,032
Đ

Hết giờ

3

4,18
x
2,4
1672
836
1,0032
S
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×