Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân


Toán
Kiểm tra bài cũ:
7,69 x 50 = ?
12,6 x 800 = ?
14,8 x 100 = ?
0,8 x 10 = ?


Toán
Kiểm tra bài cũ:
7,69 x 50 = ?384,5
? 080
12,6 x 800 = 10
14,8 x 100 = 1? 480
0,8 x 10 = 8?


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều

rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao
nhiêu mét vuông?
2

Ta có:

6,4 x 4,8 = ? (m )
6,4m = 64dm
4,8m = 48dm

Vậy : 6,4 x 4,8 = 30,72 (m 2)

64

x

48
512
256
2
(dm
)
3 072
2
2
3 072 (dm ) = 30,72 (m )


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều
rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao
nhiêu mét vuông?
2

6,4 x 4,8 = ? (m )
Vậy : 6,4 x 4,8 = 30,72 (m 2)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
6,4
* Thực hiện phép nhân như nhân các số


x
tự nhiên.
4,8
512
*Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở
256
phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách
2
3 0,72 (dm )
ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang
trái.


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
b) Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ?
Đặt tính rồi làm như sau:
* Thực hiện phép nhân như nhân các số
x 4,75
1,3
tự nhiên.
14 25
*Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở
47 5
phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách
,
1
5
6 7
ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái.
Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như
sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
-Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao
nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số
kể từ phải sang trái


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1:
b) Ví dụ 2:
c) Thực hành:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 25,8 x 1,5
c) 0,24 x 4,7


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1:
b) Ví dụ 2:
c) Thực hành:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
Bài 2: a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a
a

b

2,36

4,2

3,05

2,7

axb

bxa

9, 912

9, 912

8, 235

8, 235

Nhận xét: a x b = b x a
* Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ hai thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1:
b) Ví dụ 2:
c) Thực hành:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
Bài 2: a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a
b) Viết ngay kết quả tính:
4,34 x 3,6 = 15,624

9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 =

16 x 9,04 =


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1:
b) Ví dụ 2:
c) Thực hành:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
Bài 2: a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a
b) Viết ngay kết quả tính:
Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như
sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao
nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số
kể từ phải sang trái
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×