Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau


TOÁN
? Kiểm tra bài cũ
Bài tập: Chuyển các phân số thập phân sau thành số
thập phân:

1
0,1
= ...
10
307
= ...
3, 07
100

24
= ...
0, 24
100
205
= ...

0, 205
1000


TOÁN
Số thập phân bằng nhau
a, Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
9 dm = . . 90
. . .cm
9 dm =. . .0,9 m
0,9 m
0,9
Hoặc 0,90

90cm = .0,90
...m
=

0,90m

=

0,90

=

0,9

?
*Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của
tìmthìcách
đểsốviết
0,9bằng
= 0,90
?
một sốHãy
thập phân
được một
thập phân
TOÁN
Số thập phân bằng nhau
*Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân
của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó
Ví dụ: 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000
8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000
12 = 12,0 = 12,00 = 12,000
Số 12 và tất cả các số tự nhiên khác được coi là số thập
phân đặc biệt có phần thập phân là 0; 00; 000


TOÁN
Số thập phân bằng nhau
Ta có:

0,90 = 0,9

*Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải
? số 0 đó đi, ta được một
phần thập phân thì khi bỏ chữ
số thập phân bằng nó.
VíHãy
dụ: 0,9000
= 0,900
0,90 0,90
= 0,9 = 0,9 ?
tìm cách
để=viết
8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75
12,000 = 12,00 = 12,0 =12


TOÁN
Số thập phân bằng nhau
* Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải của một số thập
phân thì được một số thập phân bằng nó.
Ví dụ: 0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000
*Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên
phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta
được một số thập phân bằng nó.
Ví dụ: 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9


TOÁN
Số thập phân bằng nhau
Bài 1: Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để
có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:
b) 2001,300
a) 7,800
35,020
64,9000
100,0100
3,0400


TOÁN
Số thập phân bằng nhau
Bài 1: Bỏ cỏc chữ số 0 ở tận cựng bờn phải phần thập phõn
để cú cỏc số thập phõn viết dưới dạng gọn hơn:

a)7,800= 7,8
= 7,8
a)7,800 = 64,9
64,9000 = 64,9
64,9000 = 3,04
3,0400 = 3,04

b) 2001,300 = 2001,3
35,020

= 35,02

100,0100

= 100,01

3,0400
*Khi bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì
giá
trị của số thập phân có thay đổi không?
a)7,800

64,9000


TOÁN
Số thập phân bằng nhau
Bài 2: Viết thờm cỏc chữ số 0 vào bờn phải phần thập phõn
của cỏc số thập phõn sau đõy để cỏc phần thập phõn của
chỳng cú số chữ số bằng nhau (đều cú ba chữ số):

a) 5,612
a) 5,612
17,2 = 17,200
480,59 = 480,590
17,2

b) 24,5 = 24,500
80,01 = 80, 010
14,678

Khi viết thêm các chữ số 0 vào tận cùng bên phải phần thập
480,59
phân của một số thập phân thì giá trị của số đó có thay đổi
không?


Trò chơi: “Nhà toán học nhỏ
tuổi”
Cách chơi
: Sẽ có 5 câu hỏi liên quan đến bài học. Các em
dùng bảng con để chọn các phương án đúng theo yêu cầu
của từng câu hỏi. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 10
giây. Nếu trả lời đúng sẽ được chơi tiếp, nếu trả lời sai sẽ bị
loại khỏi trò chơi và đứng ra bên cạnh hai dãy bàn ngoài của
lớp. Tổ nào có nhiều bạn ngồi lại tổ đó sẽ thắng cuộc và
những bạn ngồi lại được tặng danh hiệu “Nhà toán học nhỏ
tuổi”


Câu 1: Hai số nào bằng nhau trong các số sau
(ghi cặp chữ cái chỉ các số bằng nhau):

A. 7,20

C. 70,2

B. 7,02

D. 7,2

10
123456789

HẾT GIỜ
START


Câu 2: Số nào lạc loài (ghi chữ cái chỉ số đó)?
C. 14,600

A. 14,60

D. 14,6

B. 14,06

10
123456789

HẾT GIỜ
START


Câu 3: Búp bê nào giỏi?
1
A. 100,50 = 10,050

C. 100,500 = 100,005

2
B. 100,05 = 100,50

4
D. 100,5 = 100,50000

3


Phương án nào đúng (ghi các
Câu 4:
chữ cái chỉ phương án đó)?
A. 0,900 = 900
100

C. 0,900 =

900
1000

B. 0,900 = 9
10

D. 0,900 =

9
1000

10
123456789

HẾT GIỜ
START


Bạn nào sai?
Nửa ki - lô - gam thịt, là:
Linh: 0,5 kg

Hồng: 5,0 kg

Hoa: 0,50 kg

Nụ: 5 lạng

10
123456789

HẾT GIỜ
START


TOÁN
Số thập phân bằng nhau


nhậnviết
xét thêm
gì khichữ
viếtsốthêm
0
* Nếu
0 vàohoặc
bên xoá
phải chữ
phầnsốthập
số phải
thập phần
phân thì
thập
ởphân
tận của
cùngmột
bên
thậpđược
phânmột
củasốmột
phân
bằng
nó.
số
thập
phân?
* Nếu một số phập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên
phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta
được một số thập phân bằng nó.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×