Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Số thập phân bằng nhau


Toán:

Kiểm tra bài cũ:

Bài 1: Chọn cách viết đúng nhất:
A.
001
B.
01
C.
1
Bài 2:
2,1 m = . . . . . . . . dm
- Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A.
2,10
B.
2,01
C.
20,1

D.
21


Toán:
Bài 3:

5 dm . . . . . 50cm

- Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A.
B.
C.
Bài 4:
A.
B.
C.

>
<
=
Số 010 có mấy chữ số?
1
2
3


Toán:

Trong số tự nhiên, chữ số 0 ở tận cùng bên trái không
được viết cũng không được tính là một chữ số vì nó
không có chút giá trị nào!
Vậy trong số thập phân có tương tự như thế không?
Ta sẽ biết rõ điều đó trong bài học hôm nay:


Toán:

Số thập phân bằng nhau
Với bài tập sau đây,


các bạn hãy làm việc
theo nhóm đôi để hoàn
thành yêu cầu của bài
tập:


Toán:

Số thập phân bằng nhau

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
5 dm = . . . . 0,5
....m
50 cm = . . . . 0,50
....m
Mà : 5 dm = 50 cm
Nên : 0,5 m = 0,50 m
Vậy : 0,5

= 0,50

Hoặc : 0,50 = 0,5

Qua kết quả bên, em
có nhận xét gì nếu
viết thêm chữ số 0
vào bên phải phần
thập phân của một số
thập phân?

 Nếu viết thêm chữ số 0
vào bên phải của một số
thập phân thì được một số
thập phân bằng nó.


Toán:

Số thập phân bằng nhau
Ghi nhớ:

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân
của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.


Toán:
Ví dụ:

Số thập phân bằng nhau
0,5 = 0,50 = 0,500 = 0,5000

8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000
12 = 12,0 = 12,00 = 12,000
Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải
phần thập phân thì ta làm thế nào?
 Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải
phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số
thập phân bằng nó.


Toán:
Ví dụ:

Số thập phân bằng nhau
0,5000 = 0,500 = 0,50 = 0,5

8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75
12,000 = 12,00 = 12,0 = 12
Trong các dạng viết trên, dạng nào là gọn nhất? Vì sao?
 Dạng 4 là gọn nhất vì không thừa số 0 nào.
 Ta nên viết số thập phân ở dạng gọn nhất, tránh viết
thừa các chữ số 0 không có ý nghĩa gì.


Toán:

Số thập phân bằng nhau
Bây giờ các em
hãy luyện tập thực
hành làm toán với
các bài tập sau đây:


Toán:

Số thập phân bằng nhau

Bài 1: Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập
phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:
a)
7,800 = . . 7,8
....
64,9000 = . . 64,9
....
3,0400 = . . 3,04
....
Tương tự, các em về nhà làm phần b).


Toán:

Số thập phân bằng nhau

Bài 2: Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân
của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của
chúng có số chữ số bằng nhau (đều có 3 chữ số):
a)
5,612 = . .5,612
.....
17,2

= . .17,200
......

480,59 = . .480,590
....
Tương tự, các em về nhà làm phần b).


Toán:

Số thập phân bằng nhau

Bài 3: Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?
Đ

Lan:

0,100 =

Đ

Mỹ:

0,100 =

S

Hùng:

0,100 =

10
100
Vì 0,100 =
=
100
1000

100
1000
10
100
1
100
1
=
10

Cách viết đúng
và gọn nhất là:

1
0,100 =
10


Toán:

Số thập phân bằng nhau
Liên hệ thực tế:

1/ Trong các câu sau, câu nào sai? Câu nào viết gọn
nhất?
A. Đoạn đường từ nhà Lan đến trường dài 1,02 km.
B. Đoạn đường từ nhà Lan đến trường dài 1km 020m.
C. Đoạn đường từ nhà Lan đến trường dài 1,020 km.
D. Đoạn đường từ nhà Lan đến trường dài 1,2 km.
Câu D là sai. Các câu A, B, C là đúng.
Và câu A là gọn nhất.


Toán:

Số thập phân bằng nhau
2/ Số 01,0020 có mấy chữ số?
A.

6 chữ số.

B.
C.
D.

4 chữ số.
5 chữ số.
3 chữ số.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×